print

Hotspotanalyse biedt handvatten voor mogelijke medicijnverwijdering uit afvalwater

Terug
Datum: 15-12-2017

STOWA heeft onlangs een hotspotanalyse geneesmiddelen uitgebracht. Hierin wordt op transparante en eenduidige wijze de hoeveelheid humane geneesmiddelen ingeschat die via zuiveringsinstallaties  (rwzi’s) in het oppervlaktewater terecht komt en de wijze waarop deze zich verspreiden in ontvangende regionale wateren.

>Download het rapport

De problematiek van ’medicijnresten’ in het oppervlaktewater heeft de afgelopen jaren regelmatig de pers en de agenda van de landelijke politiek gehaald. De maatschappelijke en wetenschappelijke zorg over de effecten ervan neemt bovendien snel toe. Dit vormde voor STOWA aanleiding voor het uitvoeren van een hotspotanalyse. De analyse beperkt zich tot humane geneesmiddelen en is gebaseerd op kentallen, die zijn gebaseerd op daadwerkelijk gemeten waarden in effluent van Nederlandse rwzi’s. Het rapport geeft een aantal handvatten die kunnen worden gebruikt om de ernst van de emissie te bepalen en om locaties te kunnen vaststellen waar de effectiviteit van eventuele maatregelen ter vermindering van die emissies het grootst is. Deze locaties worden aangeduid als hotspots. De wenselijkheid of de urgentie van die reductie, valt buiten de kaders van de analyse. De uitkomsten dienen enerzijds de ontwikkeling van een landelijke visie over de omvang van eventuele maatregelen bij rwzi’s. Anderzijds vormen zij het vertrekpunt voor een regionale verkenning van, en discussie over eventueel daadwerkelijk te nemen maatregelen.

Aanknopingspunten
Bert Palsma van STOWA, die de hotspotanalyse begeleidde, benadrukt dat de hotspotanalyse een landelijk verhaal is met landelijke gemiddelden. Maar het volgens hem geeft wel duidelijke aanknopingspunten bij het werken aan oplossingen: "In de praktijk zien alle zuiveringen er qua configuratie net weer anders uit. Maar ook zijn de ontvangende oppervlaktewateren en de daarvoor opgestelde waterkwaliteitsdoelen steeds anders. Het is geenszins de bedoeling van deze landelijke analyse om deze lokale context te kort te doen. Deze landelijke analyse vormt vooral een goed startpunt voor een regionale invulling en afweging van mogelijke maatregelen."

Gezamenlijke aanpak
De hotspotanalyse van STOWA past binnen een ketenbreed initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van Waterschappen en de VEWIN met als doel het verkennen van de noodzaak, de mogelijkheden en de kosten van emissiereductie van geneesmiddelen naar het milieu. Een gezamenlijke aanpak bij de bron is hier onderdeel van en voorkomt onnodige lozingen naar riool- of oppervlaktewater. De verspreiding via de rwzi’s is daarbij geïdentificeerd als een belangrijke route. Recent heeft het RIVM het rapport ’Geneesmiddelen en waterkwaliteit’ uitgebracht. Dat rapport beschrijft het vóórkomen en de ernst van geneesmiddelen in het oppervlaktewater.

Tot slot: parallel aan de Hotspotanalyse heeft STOWA een verkenning uitgevoerd naar de effectiviteit en de kosten van mogelijke technieken t.b.v. verwijdering van geneesmiddelen op rwzi’s (STOWA 2017-36). Beide STOWA-onderzoeken vormen een goede basis voor nadere analyses van de waterschappen om te besluiten of en waar zij tot aanvullende zuivering overgegaan. STOWA en de waterschappen gaan in pilotprojecten verschillende technieken testen op effectiviteit en kosten.

Meer weten? Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Bert Palsma van STOWA, 033 460 32 00.

 

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test