STOWA Diginieuwsbrief 10 (2016)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Afvalwaterzuivering     Energie- en Grondstoffenfabriek     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Diversen    
Uitgelicht
STOWA blijft - ook na 45 jaar - zoeken naar meer, beter of anders

STOWA vierde op donderdagmiddag 1 december met waterschapsbestuurders haar 45-jarig bestaan. De middag stond in het teken van de vraag wat STOWA nog meer, beter of anders kan doen, voor én met de waterschappen. Dat gebeurde aan de hand van drie actuele thema’s: medicijnresten, circulaire economie en wateroverlast. Tijdens de middag ging ook een korte film over het werk van STOWA in première. Foto: dagvoorzitter Inge Diepman in gesprek met STOWA-voorzitter Luc Kohsiek.

>Bekijk de film
>Lees het verslag van de dag

STOWA ter Info: alles wat u altijd al wilde weten over wateroverlast...

Ons land krijgt door klimaatverandering steeds vaker te maken met wateroverlast. In een speciale uitgave van de STOWA ter Info schetsen wij de achtergronden van het probleem, inclusief feiten en cijfers. Uiteraard vertellen wij ook wat STOWA, vaak samen met andere partijen, doet om te zorgen dat het water u niet over de spreekwoordelijke schoenen gaat lopen.

>Bekijk de STOWA ter Info over Wateroverlast

Agenda
9 december, CWE-symposium 'Functioning and restoration of large aquatic ecosystems'

In dit Engelstalige symposium leert u meer over het functioneren van grote mariene en zoetwaterecosystemen, zoals de Wadden Zee en de Marker Wadden. Tijdens de dag wordt u bijgepraat over nieuwe initiatieven om de natte natuur van deze grote aquatische systemen te herstellen of te verbeteren. >Meer informatie

2 februari 2017, RIONED-dag 2017

Op 2 februari 2017 vindt de jaarlijkse RIONED-dag plaats, dit keer met veel aandacht voor de klimaatopgaven in stedelijk gebied. >Meer informatie en aanmelding

Waterkeringen
Start feitenonderzoek historische veendijkdoorbraken

Onder het motto ‘history helps’ laten STOWA, TU Delft en de provincie Zuid-Holland gegevens opdiepen over historische veenkadedoorbraken. Op deze manier hopen de partijen meer te weten te komen over het gedrag en de sterkte van dit bijzondere type waterkeringen. >Lees meer

Presentaties symposium ‘Dikes and Flood Risk research' online

TU Delft en STOWA werken in het onderzoek naar waterveiligheid nauw samen. Onder meer op het gebied van de sterkte en stabiliteit van waterkeringen en overstromingsrisico's. Op woensdag 23 november hielden beide partijen een symposium waarin de meest actuele stand van zaken op dit gebied werd gepresenteerd. >Bekijk de presentaties op video

Klimaat & Water
Kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gestart

Onlangs is het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ (KWB) van start gegaan. De provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem hebben de handen ineengeslagen om het eerste jaar van het vierjarige kennisprogramma te financieren. >Lees meer

Hoe reageren de grote rivieren op waterhuishoudkundige ingrepen?

Een groot aantal Nederlandse rivieren wordt momenteel aangepakt. Het doel ervan is om de zelfvoorzienendheid te vergroten, water veilig af te kunnen voeren en natuur te ontwikkelen. Het is nog niet bekend hoe de bodem, oevers en uiterwaarden zullen reageren op deze aanpassingen. Binnen het onderzoeksprogramma RiverCare wordt gemeten wat die veranderingen zijn om te kunnen voorspellen wat de effecten op langere termijn zijn. Als dit bekend is, kunnen rivieren gericht onderhouden worden. >Lees meer

Waterwijzer Landbouw ingezet in twee proefgebieden

De ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw bevindt zich in een vergevorderd stadium. Het instrument moet eind 2017 / begin 2018 gereed zijn voor gebruik. Het instrument wordt volgend jaar al ingezet in twee proefgebieden, bij Waterschap Vechtstromen en Aa en Maas. >Lees meer

Modelsimulatie wateroverlast: er valt heel wat te kiezen

Op dinsdag 22 november 2016 vond in Houten de bijeenkomst ‘Inundatie? Reken maar!’ plaats. Tijdens de bijeenkomst werd een groot aantal modellen gepresenteerd waarmee de effecten van (extreme) neerslaggebeurtenissen kunnen worden gesimuleerd, zoals 3Di en SOBEK. De dag sluit aan op een benchmark die duidelijkheid moet geven over de bruikbaarheid van modelinstrumenten voor diverse doelen zoals calamiteitenbeheersing, strategie & beleid, of het doorrekenen van mogelijke maatregelen. De benchmark is medio 2017 afgerond.

>Lees een uitgebreid verslag
>Bekijk alle presentaties op video

Geslaagde Kennisdag Zoetwater

Begin november vond de derde Kennisdag Zoetwater plaats. Tijdens de dag werden de resultaten van de in 2015 en 2016 uitgevoerde zoetwater-onderzoeken gepresenteerd. Ook werden mogelijke kennisleemten geïnventariseerd, als bijdrage aan de actualisering van de Kennisagenda Zoetwater. >Naar het verslag en de presentaties

Deltafact Zouttolerantie van teelten geactualiseerd

Onlangs is de STOWA Deltafact Zouttolerantie van teelten geactualiseerd. Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het snijvlak van waterbeheer & klimaatverandering. >Naar het Deltafacts overzicht

Afvalwaterzuivering
CENIRELTA-project bijna afgerond

Eind 2016 wordt het CENIRELTA-project officieel afgerond. In dit project is op rwzi Dokhaven in Rotterdam een demonstratie uitgevoerd met het verwijderen van stikstof uit de hoofdstroom van een afvalwaterzuivering. Dat gebeurt met ANAMMOX® technologie. >Lees meer

Energie- en Grondstoffenfabriek
Wereldprimeur in Zutphen: eerste NEO-alginaatfabriek

Waterschap Rijn en IJssel gaat in Zutphen een Nereda® zuiveringsinstallatie bouwen, met daaraan gekoppeld een installatie om NEO-alginaat (NEreda Opgewekt) terug te winnen uit de bij het zuiveren vrijkomende slibkorrels. Het waterschap gaat daarvoor 11 miljoen euro investeren. De bouw van deze 'NEO-alginaatfabriek' start in de eerste helft van 2017. Het is de eerste ter wereld. STOWA doet met andere partijen al jaren onderzoek naar de Nereda zuiveringstechnologie en het terugwinnen van NEO-alginaat. Foto: artist impression NEO-alginaatfabriek Zutphen. >Lees meer

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Vegetatie in stromende wateren: kan dat?

Vegetatie in stromende wateren biedt kansen voor natuur. Maar planten belemmeren ook de afvoer en verhogen daarmee de kans op wateroverlast. Het is dus een hele uitdaging om de natuur te versterken, zonder de afvoercapaciteit op het spel te zetten. Op 15 november jl. gingen waterschappers en wetenschappers daarover met elkaar in gesprek. >Lees een verslag van de dag en bekijk de presentaties

Factsheet over Quaggamossel

STOWA heeft een factsheet laten opstellen over de uitheemse Quaggamossel. Deze mossel werd voor het eerst in Nederland waargenomen in 2006. Het factsheet geeft een overzicht van de tot dusver bekende effecten die de Quaggamossel heeft op aquatische ecosystemen en het Nederlands waterkwaliteitsbeheer. >Lees meer

Diversen
Project ‘Slim malen’ komt op stoom

In maart 2016 is het landelijke onderzoeksproject ‘Slim Malen’ gestart. Hierin laten waterschappen onderzoeken hoe zij hun gemalen slimmer en daarmee energiezuiniger kunnen laten draaien. Dat gebeurt in vier pilots. >Lees meer

Grote Waternavel: van last tot lust?

Eind oktober vond bij waterschap Aa en Maas een succesvolle praktijkproef plaats met bioraffinage van de Grote Waternavel, een invasieve exoot.

>Lees meer
>Bekijk een korte film over de pilot

Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over…veiligheidsnormen waterkeringen?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##