STOWA Diginieuwsbrief 1 (2017)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Energie- en Grondstoffenfabriek     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Waterketen      Diversen    
Uitgelicht
Prachtige serie over Nederlandse natuur onder water

Momenteel wordt op vrijdagavond om 19.20 uur (NPO 2) de zesdelige EO-serie Wildernis onder Water uitgezonden. Aan de hand van zes thema’s - de winter, de beek, veenplassen, routes onder water, riviermondingen en natuur met mensenhanden gemaakt -  doorkruist het programma Nederland om te onderzoeken wat waternatuur precies is en wat er nodig is om deze in stand te houden. De serie werd mede mogelijk gemaakt door enkele waterschappen en STOWA. Van harte aanbevolen.

Nieuwe visie op regionale waterkeringen verschenen

'Verder bouwen op een goed fundament' is de titel van de geactualiseerde visie op regionale keringen. In deze visie (de eerste verscheen in 2004) zijn nieuwe ontwikkelingen (zoals klimaat) en nieuw opgedane kennis, ervaringen en inzichten op het gebied van regionale waterveiligheid meegenomen. De visie is een coproductie van waterschappen en provincies, onder leiding van STOWA. Ook het Rijk was betrokken bij de totstandkoming. >Lees meer

VGS 2.0: het Verbeterd Verbeterd Gescheiden Rioolstelsel!

In opdracht van STOWA en RIONED is het Verbeterd Verbeterd Gescheiden Rioolstelsel ontwikkeld. VGS 2.0 bespaart kosten, zorgt voor een betere oppervlaktewaterkwaliteit én minder water naar de rwzi. Weten hoe het werkt? >Lees meer en bekijk een animatie

Agenda
2 februari, RIONED-dag 2017

Op 2 februari 2017 vindt de jaarlijkse RIONED-dag plaats, dit keer met veel aandacht voor de klimaatopgaven in stedelijk gebied. >Meer informatie en aanmelding

14 februari, Symposium riothermie 'Samenwerken aan duurzame innovaties'

Zwembad 't Bun op Urk is het eerste Nederlandse zwembad dat verwarmd wordt met warmte uit rioolwater. Op dinsdagmiddag 14 februari vindt de officiële ingebruikname plaats van de innovatieve riothermie-installatie die dit mogelijk maakt. Aansluitend kunt u enkele workshops bijwonen over de totstandkoming van deze installatie en de mogelijkheden hiervan. >Meer informatie en aanmelding

14 februari e.v., Cursus 'Aquatisch ecologische systeemanalyse'

In deze vijfdaagse cursus leert u zelf een watersysteemanalyse uit te voeren via het toepassen van ecologische sleutelfactoren, een nieuwe methodiek die is ontwikkeld door STOWA. Bij deze methode worden alle stappen doorlopen: van de analyse van gegevens tot een concreet advies. Dit kan u helpen bij het maken van nieuwe Stroomgebiedbeheerplannen voor de KRW. >Meer informatie en aanmelding

16 februari, Tweede kennisdag geneesmiddelen: 'Wetenschap in de praktijk, praktijk in de wetenschap'

Wageningen UR, LeAf en STOWA nodigen u uit om deel te nemen aan een kennisdag over de recente wetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater. >Meer informatie en aanmelding

9 maart, Projectentoernee NKWK-KBS naar Nijmegen

Op 9 maart kunt u enkele inspirerende voorbeelden van klimaatadaptatie in stedelijk gebied in Nijmegen en omgeving bezoeken. Denk en discussieer mee over de uitdagingen die Nijmegen net als iedere andere Nederlandse stad nog voor zich ziet. >Meer informatie

14 maart, Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken

Op 14 maart vindt er een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe daken. Het is een leergroep voor waterschappen en gemeenten met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren aan groenblauwe daken. Hebt u belangstelling om deel te nemen? Stuur dan een mail aan Carleen Mesters.

23 maart, Kennisdag Inspectie Waterkeringen

De praktijk, kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s en kennis opdoen met als overkoepelend thema ‘overbruggen’. Dat is waar het 23 maart om gaat, tijdens de jaarlijkse Kennisdag Inspectie Waterkeringen. We slaan een brug tussen inspectie en beheer, beheer en versterking, normale en calamiteuze omstandigheden en de huidige praktijk en innovatie. >Meer informatie en aanmelding

11 april, Derde NKWK conferentie

De derde conferentie van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat vindt plaats op 11 april 2017 in Amsterdam. Tijdens de conferentie besteden we speciale aandacht aan de relatie tussen onderzoek en praktijkproeven. Belangrijke vraag daarbij is hoe we deze succesvolle samenwerkingen kunnen uitbreiden. >Meer informatie en aanmelding

Waterkeringen
Nieuwe cursussen opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterkeringen

STOWA en Rijkswaterstaat hebben Wateropleidingen, PAO Techniek en Management en HVK Lijn in Water opdracht verleend om het opleidingsprogramma te verzorgen bij de implementatie van de nieuwe normering waterveiligheid voor primaire keringen. De eerste cursussen staan al op de nieuwe opleidingssite. >Naar de opleidingssite

Klimaat & Water
Kennis- en onderzoeksprogramma Lumbricus officeel gestart

Het ministerie van I en M en een consortium van waterschappen, universiteiten en kennisinstellingen hebben een overeenkomst getekend voor het kennisprogramma Lumbricus (Lat. voor regenworm). Binnen dit programma werken diverse partijen samen aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem. Minister Schultz zegde namens het Rijk twee miljoen euro toe voor het programma. >Lees meer

Nieuwe Deltafacts

Onlangs zijn er weer twee nieuwe Deltafacts verschenen: Remote sensing voor waterveiligheid en Remote sensing Waterkwantiteitsbeheer. Een volledig overzicht van de Deltafacts vindt u op www.deltafacts.nl.

Eerste stappen gezet naar risicobenadering zoetwatervoorziening

STOWA werkt mee aan IMPREX, een groot Europees Horizon 2020 project dat getrokken wordt door het KNMI. Een deel van IMPREX - IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes - gaat o.a. over het toepassen van een risicobenadering bij zoetwatervoorziening. De eerste stappen op dit gebied zijn inmiddels gezet. >Lees meer

Energie- en Grondstoffenfabriek
Je huis of zwembad verwarmen met warmte uit rioolwater? Het kan

Onlangs verscheen in de Volkskrant een mooi achtergrondverhaal over riothermie: het terugwinnen en hergebruiken van de warmte uit rioolwater. Bijvoorbeeld voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Het verhaal maakt melding van een zwembad op Urk, dat geheel wordt verwarmd via riothermie. Bij dit project was STOWA betrokken. Binnenkort vindt de officiële opening van het zwembad plaats, met aansluitend een symposium. STOWA deed in het verleden al verkennend onderzoek naar riothermie. >Lees het artikel in de Volkskrant

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Peilbeheer & het verbinden van waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelen

Begin december vond er een bijeenkomst plaats van de CoP beheer & Onderhoud. Tijdens de bijeenkomst ging het over het effect van peilbeheer op de kwantiteit en de kwaliteit van het water en de mogelijkheden om soms tegengestelde belangen met elkaar te verbinden. >Bekijk nu de presentaties en lees het verslag van de dag

Wat kun je verwachten van het gedrag van bochten van herstelde beken?

Onlangs verscheen in het tijdschrift Landschap een verhelderend artikel over het ontstaan van beek- en rivierpatronen en welke activiteit je op basis daarvan kunt verwachten van de bochten van herstelde beken in Nederland. Dit is belangrijk om te weten als je aan de gang gaat met beekherstel.

STOWA heeft in 2016 al het Handboek geomorfologisch beekherstel uitgebracht. In dit handboek is de informatie samengebracht die nodig is om de vorm van een nieuwe beekloop te kunnen ontwerpen volgens geomorfologische principes en om zijn dynamiek te kunnen inschatten. >Lees meer en download het artikel

Waterketen
Saniwijzer: dé website over nieuwe sanitatie

STOWA heeft in 2014 het initiatief genomen voor de Saniwijzer. De website is in korte tijd dé plek geworden voor alle informatie over technieken, achtergronden, voorbeelden en projecten op het gebied van nieuwe sanitatie. Alle projecten op het gebied van nieuwe sanitatie staan ook op kaart. Staat uw project er niet op? Laat het ons weten. Stuur een email naar Bjartur Swart.

Diversen
Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over…veiligheidsnormen voor waterkeringen?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##