STOWA Diginieuwsbrief 2 (2017)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Klimaat & Water     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Diversen    
Uitgelicht
Ambitieuze plannen voor drijvende zonneparken

Onlangs vond de start plaats van het Nationaal Consortium 'Zon op Water'. Dit samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden wil drijvende installaties van zonnepanelen ontwikkelen en zonneparken op water bevorderen. De ambitie is er: in 2023 2 duizend hectare zonnepark. STOWA maakt deel uit van het consortium. >Lees meer

Deltafacts in 2016 meer dan 15 duizend keer geraadpleegd

Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? En hoe spelen we in op de effecten daarvan, zoals extreme neerslag en toenemende verzilting? STOWA ontsluit de opgedane kennis hierover via speciale Deltafacts. Met succes. In 2016 werden ze meer dan 15 duizend keer geraadpleegd. >Lees meer
 

Primeur: zwembad verwarmd met warmte uit rioolwater

Zwembad 't Bun op Urk is het eerste Nederlandse zwembad dat geheel wordt verwarmd met riothermie: warmte uit het rioolwater. Dinsdag 14 februari werd de riothermie-installatie voor het zwembad officieel in gebruik genomen. >Lees meer

Agenda
Het complete agenda overzicht

Hieronder ziet u korte aankondigingen van de bijeenkomsten die STOWA de komende tijd (mede-)organiseert. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u graag naar onze website. Klik HIER.

9 maart, Projectentoernee NKWK-KBS: Nijmegen

Op 9 maart kunt u in Nijmegen en omgeving enkele inspirerende voorbeelden bezoeken van klimaatadaptatie in stedelijk gebied. >Meer informatie en aanmelding

14 maart, Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken

Op 14 maart vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe daken. Het is een leergroep van waterschappen en gemeenten om kennis en ervaringen te delen op het gebied van het meten aan groenblauwe daken. Meer weten? Stuur een mail aan Carleen Mesters.

22 maart, Landelijke Netwerkdag Zorgplicht

Informatievoorziening vormt de rode draad van de eerste landelijke Netwerkdag Zorgplicht Waterkeringen van 2017. U doet nieuwe inzichten op over de praktische aanpak van de opgaven rond informatievoorziening & zorgplicht. Daarmee kunt u concreet aan de slag. >Meer informatie en aanmelding

23 maart, Kennisdag Inspectie Waterkeringen

De praktijk, kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s en nieuwe kennis opdoen. Dat is waar het 23 maart allemaal om draait, tijdens de jaarlijkse Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Het thema dit jaar is 'overbruggen'. We slaan een brug tussen inspectie en beheer, beheer en versterking, normale en calamiteuze omstandigheden en de huidige praktijk en innovatie. >Meer informatie en aanmelding

30 maart, Waterinfodag 2017

De Waterinfodag is een grootschalig congres waarin u op de hoogte wordt gebracht van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening in de watersector. Kortom: een absolute must als u werkzaam bent op dit terrein. De dag wordt mede georganiseerd door STOWA. >Meer informatie en aanmelding

6 april, Cursus 'Blauwalgen en waterbeheer'

Deze praktische cursus helpt u bij het kiezen van de juiste aanpak voor uw eigen, specifieke blauwalgenproblemen. >Meer informatie en aanmelding

6 april, Emissie Symposium Water 2017

Het jaarlijkse Emissie Symposium Water vindt dit jaar plaats op 6 april, in de Observant in Amersfoort. De ochtend bestaat uit plenaire lezingen, waarbij emissies naar water centraal staan. Na de lunch kunt u een keuze maken uit verschillende workshops. >Meer informatie en aanmelding

11 april, Derde NKWK conferentie

De derde conferentie van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat vindt plaats op 11 april 2017 in Amsterdam. Tijdens de conferentie besteden we speciale aandacht aan de relatie tussen onderzoek en praktijkproeven. Belangrijke vraag daarbij is hoe we deze succesvolle samenwerkingen kunnen uitbreiden. >Meer informatie en aanmelding

12 april, Platformdag Nieuwe Sanitatie 'Ontwikkelingen in Nederland'

Tijdens de Platformdag Nieuwe Sanitatie geven we een overzicht van lopende projecten en initiatieven in Nederland op het gebied van nieuwe sanitatie. Ook inventariseren we de huidige kennisvragen. >Meer informatie en aanmelding

20 april, Themadag 'Weer terug naar het beoordelen van processen'

Op donderdag 20 april is er een themadag van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. Het onderwerp is 'Weer terug naar het beoordelen van processen'. Het gaat tijdens de dag om vragen als: begrijpen we welke processen zich in het watersysteem afspelen? En geven de ecologische sleutelfactoren van STOWA hier voldoende inzicht in? >Meer informatie en aanmelding

20 april, Bijeenkomst water & energie 'Innovatieve technologieën voor groene waterschappen'

De productie en opslag van energie in het watersysteem heeft veel aandacht, zoals blijkt uit de Green Deal Energie die vorig jaar werd gesloten. Op donderdag 20 april dagen we u uit om met marktpartijen op zoek te gaan naar de kansen die innovatieve technologie biedt om de ambities op dit gebied waar te maken. >Meer informatie en aanmelding

8 en 9 mei, Zoet-Zouttweedaagse 'Zout water in relatie tot eten, economie, ecologie en energie'

De afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en, daarmee samenhangend, de toenemende verzilting vormen belangrijke uitdagingen voor het (toekomstige) waterbeheer in Nederland. Om deze uitdagingen met elkaar te verkennen, organiseren Rijkswaterstaat, STOWA en Wageningen University & Research voor de derde keer een zoet-zouttweedaagse. Dit keer staan de ontwikkelingen bij de gebruikers van zoet water centraal. >Meer informatie en aanmelding

Waterkeringen
Geslaagde netwerkconferentie Kennisplatform Risicobenadering

Eind januari vond in Amersfoort de eerste, succesvolle netwerkconferentie plaats van het Kennisplatform Risicobenadering. Het platform ondersteunt waterkeringbeheerders bij het toepassen van de nieuwe risiconormering voor primaire waterkeringen en het overeenkomstig die normering ontwerpen van dijkversterkingen. STOWA faciliteert namens het HWBP dit platform. >Lees meer

Cursusaanbod INNW voorjaar 2017

Om de Implementatie van de Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) goed te laten verlopen, staan er weer diverse cursussen op het programma. Het gaat om de Leerlijn Bekledingen (4 en 10 april), de Leerlijn Geotechniek (6, 11, 13 en 18 april) en de Cursus WBI: Assembleren en Rapporteren (11 mei).

Er worden in het kader van het opleidingsprogramma INNW nog veel meer cursussen gegeven, voor uiteenlopende doelgroepen.  Deze vindt u u op de speciale INNW-opleidingensite. Voor specifieke vragen kunt u een mail sturen naar opleidingen@innw.nl.

Klimaat & Water
Benchmark inundatiemodellen gestart

STOWA voert momenteel een 'Benchmark Inundatiemodellen' uit om waterbeheerders meer duidelijkheid te verschaffen over de bruikbaarheid van uiteenlopende modelinstrumenten voor verschillende doeleinden. Denk aan strategie, beleid, het doorrekenen van wateroverlastmaatregelen en calamiteitenmanagement. >Lees meer

Onderzoek naar zuiverende werking ondergrondse opslag zoetwater

De TU Delft en Acacia Water gaan onderzoek doen naar de opvang en de zuivering van drainagewater in de ondergrondse opslagsystemen voor zoet water die binnen het Spaarwater project zijn ontwikkeld. In dit project, dat STOWA ondersteunt, wordt gekeken naar innovatieve oplossingen om verzilting van landbouwgronden tegen te gaan en zoetwatervoorraden te vergroten. >Lees meer

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Watermozaïek in 2017: uitwerken en verankeren ecologische sleutelfactoren

2017 staat voor het kennisprogramma Watermozaïek van STOWA vooral in het teken van de uitwerking en verankering van de zogenoemde ecologische sleutelfactoren. Zij vormen de basis voor watersysteemanalyses. Met behulp van deze factoren wordt inzichtelijk wat de ecologische toestand van een watersysteem is, waarom die zo is en welke maatregelen je kunt nemen om de toestand te verbeteren. >Lees meer

Mogelijke verklaring voor bochtigheid laaglandrivieren helpt bij toekomstig rivierherstel

Onlangs verscheen er een Engelstalig artikel van Jasper Candel e.a. waarin een mogelijke verklaring wordt gegeven voor de hoge bochtigheid van laaglandrivieren in venige beekdalen, zoals de Drentsche Aa. De gepresenteerde verklaring kan helpen bij het voorspellen van de toekomstige morfodynamiek van rivieren bij herstelprojecten en daarmee het succes van dergelijke projecten vergroten. >Lees meer

Diversen
Overzicht recent verschenen publicaties

>Naar het overzicht van alle STOWA-publicaties

Muskus- en beverratbestrijders lopen klein risico op hantavirusbesmetting

Nederlandse muskus- en beverratbestrijders lopen een kleine kans op besmetting met hantavirussen, zoals het Seoulvirus. Dat blijkt uit onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitvoerde in opdracht van de Unie van Waterschappen, STOWA en het A&O-fonds Waterschappen. In februari 2015 vingen waterschapsmedewerkers drie bruine ratten met het Seoulvirus. >Lees meer

Meer weten over…veiligheidsnormen voor waterkeringen?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##