STOWA Diginieuwsbrief 3 (2017)
Inhoud
Uitgelicht     Agenda     Waterkeringen     Afvalwaterzuivering     Watermozaïek/Waterkwaliteit     Diversen    
Uitgelicht
Regenwateroverlast in stedelijk gebied: hoe pak je het aan?

Onze collega's van RIONED hebben de afgelopen tijd meerdere artikelen gepubliceerd over de aanpak van regenwateroverlast in stedelijk gebied. Onlangs verscheen een zeer nuttig overzicht dat antwoord geeft op de vraag hoe je de informatie hieruit kunt gebruiken in de dagelijkse praktijk. >Naar het overzicht

Gevraagd: onderzoeksvoorstellen voor verwezenlijken energieambities waterschappen

Onlangs kwam het STOWA-rapport Slim samenwerken aan groene waterschappen uit. Hierin schetst STOWA een beeld van de stand van zaken van het aan de Green Deal Energie gekoppelde onderzoeksprogramma. Er is nog ruimte voor onderzoeksvoorstellen. >Lees meer

STOWA ondersteunt waterbeheerders bij winnen van koude en warmte uit oppervlaktewater

STOWA is onlangs het project 'Thermische Energie uit oppervlaktewater' gestart. Er wordt een handreiking opgesteld om waterbeheerders te helpen bij het realiseren van projecten waarbij koude en warmte worden teruggewonnen uit oppervlaktewater. >Lees meer

Agenda
6 april, Emissie Symposium Water 2017

Het Emissie Symposium Water vindt dit jaar plaats op 6 april. De ochtend bestaat uit plenaire lezingen, waarbij emissies naar water centraal staan. Na de lunch kunt u een keuze maken uit verschillende workshops. >Meer informatie en aanmelding

11 april, Derde conferentie NKWK

Tijdens de derde conferentie van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat in de Beurs van Berlage staat de relatie tussen NKWK-onderzoek en de praktijk centraal. Belangrijke vraag daarbij is hoe we bestaande succesvolle samenwerkingen kunnen uitbreiden. >Meer informatie en aanmelding

12 april, Platformdag Nieuwe Sanitatie 'Ontwikkelingen in Nederland'

Tijdens deze Platformdag geven we een overzicht van lopende projecten en initiatieven in Nederland op het gebied van nieuwe sanitatie. Ook inventariseren we de huidige kennisvragen. >Meer informatie en aanmelding

20 april, Themadag 'Weer terug naar het beoordelen van processen'

'Weer terug naar het beoordelen van processen' is het thema van de bijeenkomst van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, op 20 april a.s. Op deze dag staan de volgende vragen centraal: begrijpen we welke processen zich in het watersysteem afspelen? Geven de ecologische sleutelfactoren van STOWA hier voldoende inzicht in, of hebben we meer nodig? >Meer informatie en aanmelding

20 april, Bijeenkomst water & energie 'Innovatieve technologieën voor groene waterschappen'

De productie en opslag van energie in het watersysteem staan volop in de aandacht, zoals blijkt uit de nieuwe Green Deal Energie. Op donderdag 20 april dagen we u uit om met marktpartijen op zoek te gaan naar de kansen die innovatieve technologie biedt om de ambities op dit gebied waar te maken. >Meer informatie en aanmelding

8 en 9 mei, Zoet-Zouttweedaagse

De afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en, daarmee samenhangend, de toenemende verzilting vormen belangrijke uitdagingen voor het (toekomstige) waterbeheer binnen Nederland. Om deze uitdagingen met elkaar te verkennen, organiseren Rijkswaterstaat, STOWA en WUR voor de derde keer een zoet-zouttweedaagse. Dit keer staan de ontwikkelingen bij de gebruikers van zoet water centraal. >Meer informatie en aanmelding

30 mei, Afvalwaterketensymposium 2017

STOWA en stichting RIONED organiseren op dinsdag 30 mei het jaarlijkse afvalwaterketensymposium. Tijdens het symposium brengen we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Dat gebeurt aan de hand van vier thema's: data voor doelmatig werken, klimaatmitigatie in de afvalwaterketen, waterkwaliteit en circulaire economie. >Meer informatie en aanmelding

6, 7 en 8 juni, Driedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer

Op 6, 7 en 8 juni 2017 vindt in Nieuwvliet de driedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer plaats. We onderzoeken tijdens de workshop concrete mogelijkheden om het kustbeheer zodanig vorm te geven, dat zee en wind meer ruimte krijgen om sediment te verplaatsen. >Meer informatie en aanmelding

8 juni, Studiedag 'Hoe ontstenen we de stad?

Tijdens deze studiedag verkennen wij de mogelijkheden voor gemeenten en waterschappen om burgers te stimuleren hun tuin te vergroenen en hoe ze hen daarbij kunnen helpen. De sprekers tijdens deze dag hebben hier al de nodige ervaring mee hebben opgedaan. >Meer informatie en aanmelding

8 juni, Kennisdag Regionale Keringen

Op 8 juni vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats. Tijdens de dag delen we met elkaar nieuwe kennis en inzichten over het op orde brengen en houden van regionale keringen in Nederland. >Meer informatie en aanmelding

14 juni, Symposium 'CSI onder water. DNA-technieken in het waterbeheer'

Op 14 juni organiseert STOWA een symposium over environmental DNA (eDNA) in het waterbeheer. We bespreken de toepassingen en potenties van veelbelovende eDNA-technieken. >Meer informatie en aanmelding

Waterkeringen
Cursusaanbod INNW voorjaar 2017

Om de Implementatie van de Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) goed te laten verlopen, staan er weer diverse cursussen op het programma. Het gaat om de Cursus Bekledingen (4 en 10 april), de Cursus Geotechniek (6, 11, 13 en 18 april), de Cursus WBI: Assembleren en Rapporteren (11 mei) en de Cursus Databeheer WBI en de nieuwe normering (18 en 24 mei) .

Er worden in het kader van het opleidingsprogramma INNW nog veel meer cursussen gegeven, voor uiteenlopende doelgroepen.  Deze vindt u u op de speciale INNW-opleidingensite. Voor specifieke vragen kunt u een mail sturen naar opleidingen@innw.nl.

Afvalwaterzuivering
CENIRELTA-project afgesloten

Eind 2016 werd het LIFE+ project CENIRELTA officieel afgesloten. In het project werd onderzoek werd gedaan naar een nieuwe methode voor stikstofverwijdering uit afvalwater. Over het project is een Layman's report verschenen. Dit is een toegankelijke samenvatting van het project die inzicht geeft in de beproefde technologie, de manier waarop deze is toegepast en de resultaten die behaald zijn. >Download het Layman’s report

Watermozaïek/Waterkwaliteit
Voedselwebanalyse met DNA-analyse van enkel watermonster

De laatste jaren zijn er diverse nieuwe monitoringmethoden ontwikkeld. Eén daarvan is eDNA voor voedselwebanalyses. Witteveen+Bos, Datura en zeven waterschappen brengen de komende jaren de meerwaarde in kaart van deze nieuwe methode. Zij worden daarin ondersteund door STOWA. >Lees meer

Ervaring met organische belasting oppervlaktewater? Vul de enquête in!

Voor de uitwerking van de ecologische sleutelfactor Organische Belasting is STOWA benieuwd naar de ervaringen van waterbeheerders en anderen die met organische belasting te maken hebben. De ESF Organische Belasting gaat over de afvoer van organisch materiaal (blad, rioolwater, mest, etc.) naar water en de effecten ervan op de zuurstofhuishouding en (ecologische) waterkwaliteit. >Vul de enquête in

Plan van Aanpak voor uitwerking ESF's Waterplanten en Bufferzone

Bureau Waardenburg gaat een Plan van Aanpak opstellen voor het verder uitwerken van de ESF's Waterplanten en Bufferzones. De planning is dat het plan nog voor de zomer gereed is. >Lees meer

Diversen
Overzicht recent verschenen publicaties
Meer weten over…wateroverlast in de stad?

Klik HIER en u hebt in één oogopslag alle publicaties die over dit onderwerp zijn opgenomen in de Hydrotheek, de online publicatiedatabase van STOWA. Of ga direct naar de Hydrotheek en formuleer uw eigen zoekvraag.

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
033 4603200
stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##