Hydrotheek nieuwsbrief nr. 117 (februari 2018)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Hoogwater, storm... deze boom heeft het niet gered. Foto: P. van Vredendaal

We zijn al goed op weg in 2018. De Hydrotheek gaat er een goed jaar van maken! Om te beginnen met deze Hydrotheek nieuwsbrief, vol met waterjuweeltjes. Veel leesplezier!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 117. In dit nummer aandacht voor de Hydrotheek in 2017 in vogelvlucht en tijdschriftartikelen Water Governance online beschikbaar. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over de gemeenteraadsverkiezingen, prijswinnende scripties, stormvloedrapporten, digitale transformatie, groenresten, waterplantenoverlast, wateroverlast en graafschade bij rioleringswerkzaamheden. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier. Weet u dat de Hydrotheek ook te volgen is via Twitter en Facebook?

Let op! De actie 'Like de Hydrotheek facebook pagina en win een boek' loopt nog.

Nieuws
Hydrotheek. Foto: Bobby de Vos Hydrotheek in 2017 in vogelvlucht

Met 37.319 pageviews is de Hydrotheek in 2017 goed bezocht. In 2017 zijn 1386 nieuwe titels aan de Hydrotheek toegevoegd. Hiervan zijn er 1376 (99,3%) digitaal, online beschikbaar. Van de ruim 50.000 publicaties in de Hydrotheek zijn nu ruim 29.000 publicaties digitaal, online beschikbaar.

De top 10 van de meest bekeken publicaties in 2017 ziet er als volgt uit:

  1. Die het water deert die het water keert  overstromingsrisicobeheer als maatschappelijke gebiedsopgave;
  2. Kwaliteit en samenstelling regenwater en kosteneffectiviteit van zuivering;
  3. Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort: regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort - maar kloppen de emissiecijfers wel?;
  4. Veldonderzoek zoet en zout grondwater Schaalsmeerpolder;
  5. Kustwerk Katwijk;
  6. Hoe maak je 'dun' water 'dikker'?;
  7. Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen;
  8. Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit;
  9. Het natuurlijke patroon van beken: slingerend of meanderend? ;
  10. Kenniskrant voor een klimaatbestendige stad.

Nieuwsgierig naar de 0,7% titels die NIET digitaal, online zijn? Klik hier voor de titels.

Tot slot, bijblijven via de diverse kanalen wordt op het meetmoment 1-1-2018 gedaan door:

Rest me te zeggen dat we er in 2018 met de Hydrotheek een goed jaar van gaan maken!

foto cover tijdschrift Water Governance Tijdschriftartikelen Water Governance online beschikbaar in de Hydrotheek

Onlangs zijn alle artikelen van het het tijdschrift Water Governance in de Hydrotheek beschikbaar gekomen. Bekijk ze via het overzicht van alle tijdschriftartikelen uit Water Governance.

Het tijdschrift Water Governance wil een nieuwe dimensie toevoegen aan het huidige debat rondom de besturing van maatschappelijke watervraagstukken, die zowel nationaal als internationaal spelen. Water speelt een vitale rol in de samenleving en water governance is nodig om de kwaliteit van watermanagement op een hoog niveau te houden. Water Governance gaat over de institutionele, bestuurlijke, juridische en financiële aspecten van het waterbeheer, afvalwaterbehandeling en drinkwatervoorziening. Lees meer over het tijdschrift op www.water-governance.nl

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
foto Water: het vergeten verkiezingsthema, op campagne voor gemeenteraadsverkiezingen Water: het vergeten verkiezingsthema

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. 'Water' lijkt tot nu toe een vergeten thema. En dat terwijl gemeenten serieus met stresstesten en actieplannen aan de slag moeten om het hoofd te bieden aan hitte, droogte en stortbuien die we nog nooit hebben meegemaakt. >Meer informatie

Foto winnaars Waternetwerk scriptieprijs 2017. Bron: www.h2owaternetwerk.nl Scripties in de prijzen

'Politieke dimensies van transities' (van Lieke Brackel) en 'Experiment-supported modelling of salt marsh establishment' (van Daan Poppema) zijn de winnaars van de Waternetwerk Scriptieprijzen 2017. >Meer informatie

Satellietbeeld 3 januari 2018 12:00 uur MET. Stormvloedverslagen Rijkswaterstaat Stormvloedrapporten

Na iedere zitting van WMCN-Kust (voorheen de Stormvloedwaarschuwingsdienst) wordt door Rijkswaterstaat snel een stormvloedverslag gemaakt. Als er ook daadwerkelijk een stormvloed is opgetreden komt er ook later een uitgebreider rapport. De uitgebreidere rapporten zijn nu ook aanwezig in de Hydrotheek >Meer informatie

foto Afbeelding 3 – Met de Nitrate App kunnen boeren de waterkwaliteit rondom hun percelen monitoren. pag. 11. Wat is de impact van de digitale transformatie in het waterbeheer? Wat is de impact van de digitale transformatie in het waterbeheer?

Wat is de impact van digitale technologieën en de hiermee samenhangende digitalisering van bedrijvigheid op organisaties, hun klanten en de maatschappij als geheel. Dit onderwerp wordt in een aantal artikelen van het tijdschrift Water Governance belicht. >Meer informatie

foto cover Groenresten uit het waterbeheer : bioraffinage en vezelverwaarding : literatuuronderzoek en businesscase analyses Groenresten uit het waterbeheer

Praktijkonderzoek naar de bruikbaarheid van groenresten (maaisel) in de veevoeders en mest(co)vergisters, papier- en karton productie, fabricage van composieten en het winnen van mineralen. >Meer informatie

"foto cover To Mow or Not to Mow. An ecological and societal perspective on submerged aquatic plant growth Woekerende waterplanten: maaien of niet?

Waar komt de overlast vandaan en hoe kun je die het beste aanpakken? Veel kennis uit het promotieonderzoek is verwerkt in een STOWA-rapport voor waterbeheerders, om hen te helpen bij de aanpak van waterplantenoverlast. >Meer informatie

foto cover Verkenning remote sensing producten voor het waterbeheer Wateroverlast in kaart gebracht met satellieten

Aardobservatiebedrijf VanderSat heeft in samenwerking met de waterschappen Limburg en Aa en Maas onderzocht of satellietobservaties geschikt zijn om ondergelopen velden in kaart te brengen. >Meer informatie

foto cover Graafschade voorkomen bij complex rioleringswerk Graafschade voorkomen bij complex rioleringswerk

Dit rapport is de eerste studie die vanuit de verantwoordelijkheid van de rioleringsbeheerder ingaat op de (achterliggende) oorzaken van graafschade bij rioleringswerkzaamheden en hoe deze schades zijn te voorkomen. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van de afgelopen 2 maanden aan, gevolgd door een overzicht van de verschenen STOWA rapporten.

Voor alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van DECEMBER en JANURARI, ingedeeld op STOWA thema:

Overzicht van de in DECEMBER en JANURARI verschenen STOWA rapporten:

De top 3
Maaikorf (Foto: Arthur de Bruin). In: Noodzaak van schadebeperkende maatregelen voor vissen bij schonen en baggeren Januari 2018

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in JANUARI 2018.

1. Noodzaak van schadebeperkende maatregelen voor vissen bij schonen en baggeren
In de gedragscode voor het schonen en baggeren zijn onder andere schadebeperkende maatregelen als het sparen van minimaal 25% van de vegetatie en het terugplaatsen van vissen opgenomen. Om de effectiviteit van deze maatregelen te bepalen is in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar het aandeel van de vissen dat met baggeren en schonen op de kant terecht komt. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Inventarisatie kansen en belemmeringen voor geothermie in stedelijk en landelijk gebied
Waar lopen gemeenten, provincies en waterschappen tegenaan wanneer zij ruimte willen bieden aan geothermie in het stedelijke en landelijke gebied? Daarbij dient onder andere gedacht te worden aan zaken als governance, financiën en techniek. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Advies grondwater
De opgaven voor grondwater worden nader beschouwd. Het advies brengt met name in beeld welke vraagstukken ten aanzien van grondwater spelen en welke extra aandacht behoeven. De Adviescommissie Water doet voor een aantal in het oog springende zaken aanbevelingen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

foto cover Peilverloop in begroeide watergangen December 2017

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in DECEMBER 2017.

1. Peilverloop in begroeide watergangen
Om het peilverloop in een waterloop te berekenen volgens het model van Pitlo en Griffioen is een spreadsheettool gemaakt. Met deze tool kan het peilverloop in de waterloop berekend worden op grond van de afmetingen van de waterloop, het debiet, het (stuw)peil aan de benedenstroomse zijde en de soort en de mate van begroeiing. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Op weg naar een nieuw concept voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater: "Water out, shit in"
Om terugwinnen beter mogelijk te maken zal het afvalwater zo geconcentreerd mogelijk moeten zijn. Om dit te bereiken is de benadering "Water out, shit in" toegepast. >Meer informatie

3. Blauwgrasland in Overijssel: ontwikkelingen in de afgelopen kwart eeuw
Blauwgraslanden behoren tot de meest bijzondere elementen van de Overijsselse natuur. Dankzij de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland nam het areaal blauwgrasland in Overijssel met 39% toe van 46 hectare in 1990 tot 64 hectare nu. >Meer informatie

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek WUR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##