Hydrotheek nieuwsbrief nr. 119 (april 2018)
Inhoud
     Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Bij op gele bloesem. Lente! Arboretum Wageningen Bron: P. van Vredendaal

Het zonnetje schijnt. De lente is begonnen. Tijd voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 119. In dit nummer aandacht voor de artikelen uit het tijdschrift Landschap waarbij de activiteiten van STOWA centraal staan. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over bedrijfsvergelijking waterkeringen, visstand in en rond het Haringvliet, uitvoeringspraktijk stoffenbeleid, evaluatie reallocatie winning Mander, en terugwinning van fosfaat uit ijzerfosfaathoudend zuiveringsslib. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier. Weet u dat de Hydrotheek ook te volgen is via Twitter en Facebook?

Let op! Het Verkade plaatjesalbum 'Onze groote rivieren' van Jac. P. Thysse uit 1938 is er nog niet uit. 'Like de Hydrotheek facebook pagina en win dit boek'

Nieuws
Water. foto: www.stowa.nl Werk STOWA staat centraal in recente uitgave tijdschrift Landschap

In een nieuwe uitgave van het tijdschrift Landschap (2018-01) staan de activiteiten van STOWA centraal. Er wordt aandacht besteed aan de door STOWA ontwikkelde ecologische sleutelfactoren ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit, ecosysteemdiensten, beekherstel door kleinschalige maatregelen, de Regioscan zoetwatermaatregelen en aan de Waterwijzer Landbouw en Natuur, instrumenten om de effecten van waterstaatkundige ingrepen op landbouw en natuur te kwantificeren. Ook komt het onderwerp adaptief monitoren aan bod, evenals ecohydrologische systeemanalyse van beekdalen. Klik hier om de artikelen te lezen.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

foto cover Bedrijfsvergelijking waterkeringen 2017 Bedrijfsvergelijking waterkeringen 2017

Rapportage voor en door de waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat). Deze bedrijfsvergelijking geeft inzicht in de stand van zaken van het werk aan waterkeringen en bijdragen aan een gezamenlijk leer- en verbeterproces. >Meer informatie

foto cover Prognose visstand in en rond het Haringvliet na invoering van het Kierbesluit in 2018 Prognose visstand in en rond het Haringvliet na invoering van het Kierbesluit in 2018

De centrale vraag in deze rapportage is: 'Hoe ontwikkelt de visstand zich in het Haringvliet na instelling van de 'Kier' en welke factoren zijn hierbij van belang?'  >Meer informatie

foto cover Figuur 3: Verdeling respons op enquête van verschillende overheden. In: Evaluatie uitvoeringspraktijk stoffenbeleid Evaluatie uitvoeringspraktijk stoffenbeleid

Verkennende onderzoek naar de uitvoerbaarheid en de kwaliteit van de huidige uitvoeringspraktijk van het stoffenbeleid in het waterbeheer, met focus op de wateraspecten van vergunningen. >Meer informatie

foto cover Evaluatie reallocatie Mander: eindevaluatie 2017 Impact reallocatie Mander

Wat zijn de effecten van de wijziging van de winning Mander (verplaatsing van de wincapaciteit van Manderheide naar Manderveen) voor de nadere bij het grondwaterbeheer betrokken belangen en zijn deze in lijn met de resultaten van het MER op basis waarvan de vergunning is verleend? >Meer informatie

Figure 4-2: SEM images of particles in digested sludge solids sampled in Leeuwarden. In: Phosphate recovery from sewage sludge containing iron phosphate Phosphate recovery from sewage sludge containing iron phosphate

Dit onderzoek beoogde het fundament te leggen voor een techniek voor de terugwinning van fosfaat uit ijzerfosfaat houdend zuiveringsslib. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van MAART aan, gevolgd door een overzicht van de verschenen STOWA rapporten.

Voor alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van deze maand, ingedeeld op STOWA thema:

Overzicht van de in MAART verschenen STOWA rapporten:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels van MAART 2018

foto cover Neerslagstatistieken voor korte duren: actualisatie 2018 (rapport) 1. Neerslagstatistieken voor korte duren: actualisatie 2018 (rapport)

De nieuwe statistieken, die tot enkele tientallen procenten hoger uitvallen dan de tot nu toe gehanteerde neerslagstatistieken, vormen belangrijke input voor modelberekeningen waarmee waterbeheerders, gemeenten en projectontwikkelaars kunnen zien in hoeverre de omgeving gevoelig is voor extreme neerslaghoeveelheden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

foto uit Handboek voor de watervriendelijke tuin: 19 infobladen met tips. P. 6 2. Handboek voor de watervriendelijke tuin: 19 infobladen met tips

Het handboek informeert hoveniers, tuincentrum medewerkers en hun klanten over concrete maatregelen voor een watervriendelijke en hittebestendige tuin. Er staat niet alleen beschreven wat bewoners kunnen doen, maar ook hoe. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

foto cover De boer betaalt, maar voor welke 'vervuiling?' 3. De boer betaalt, maar voor welke 'vervuiling?'

De Unie van Waterschappen is voornemens een nieuw belastingstelsel in te voeren. Daartoe heeft haar Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) ondermeer onderzocht hoe het beginsel 'de vervuiler betaalt' beter kan worden toegepast op de landbouw. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##