Ziet u deze e-mail van Deltaproof niet correct? Bekijk hier de online versie.
Inhoud Overzicht Deltaproof Zoetwater (02-2014)
Deltaproof algemeen | Kennisprogramma in vogelvlucht: bekijk de Deltaproof film / Zoetwater | Roadmap NHI en data-ontwikkeling / SAT-Water / Meteobase groeit verder / Handvatten Zelfvoorzienendheid: Freshmaker / Handvatten Zelfvoorzienendheid: Spaarwater / Handvatten zelfvoorzienendheid: Bodemmaatregelen en waterhuishouding / Handvatten zelfvoorzienendheid: Fresh Water Options Optimizer / Zoet/zout-problematiek / Effectmodules landbouw en natuur / Zoetwaterbeschikbaarheid van alle kanten belicht tijdens algemene activiteiten Deltaproof / Veenbodemdaling en waterbeheer / INMIDDELS 18 DELTAFACTS Zoetwater /
Deltaproof algemeen
Kennisprogramma in vogelvlucht: bekijk de Deltaproof film

Zoetwater
Roadmap NHI en data-ontwikkeling

Op weg naar bruikbaarheid voor alle stakeholders

Versie 3.0 van het NHI, het hydrologische instrumentarium, dat onder andere waterbeheerders beter in staat stelt te rekenen aan de landelijke zoetwaterverdeling, werd in april aan de beoogde gebruikers getoond. Deltaproof heeft doorlopend geijverd voor meer betrokkenheid van regionale waterbeheerders bij de totstandkoming ervan. Ondanks een groot aantal losse eindjes, werd het model geaccepteerd als zijnde 'het beste instrumentarium waarover we nu beschikken'.

De volgende stap is om samen met de stakeholders, Rijk, provincie, waterschappen en de waterleidingsector het NHI van een model om te zetten naar een hydrologisch instrumentarium bruikbaar voor allen. Er wordt hiervoor een ‘roadmap’ opgesteld.
 

SAT-Water

ESA Call

Eind januari 2013 hielden STOWA en het European Space Agency ESA een bijeenkomst over uitbreiding van het gebruik van remote-sensingdata. Naar aanleiding daarvan heeft ESA in mei een call uitgedaan om het gebruik ervan voor efficiënt en doelmatig waterbeheer uit te breiden. Volg het nieuws hierover op http://hydromedah.nl/satwater/
 
Meteobase groeit verder

Regenradar krijgt plek

Om ervaringen van eindgebruikers te delen en voorstellen te bespreken voor het optimaliseren van de functionaliteit en dienstverlening, werd september 2013 een Meteobase-gebruikersbijeenkomst georganiseerd. Bekijk het verslag verslag op de STOWA-website.
 
In 2014 onderzoeken van de mogelijkheden van het verknopen met andere databases, waaronder de nationale regenradar. 
 
Handvatten Zelfvoorzienendheid: Freshmaker

Kwanitificering opbrengsten

Deltaproof is betrokken bij een aantal projecten die handvatten opleveren om de velfvoorzienendheid te vergroten.

In het Zeeuwse Ovezande is augustus 2013 de eerste Freshmaker-proef officieel in werking gesteld, onderdeel van het Go-Fresh programma. De fruitteler op wiens grond de proef plaatsvindt had direct profijt. Dankzij deze nieuwe technologie, waarbij zoet water wordt opgeslagen in een zoute bodem en daar als bel blijft zitten tot het water nodig is, kon de teler zijn peren doorlopend van zoet water voorzien. Bekijk hier de impressie.

Naast deze pilot worden er nog twee pilots uitgevoerd. Doel is om handvatten inzichtelijk te krijgen die de zelfvoorzienendheid in de regio vergroten. In 2014 worden de proeven voortgezet waarbij kwantificering van opbrengsten inzichtelijk wordt gemaakt.
 
Handvatten Zelfvoorzienendheid: Spaarwater

Innovatieve oplossingen om verzilting tegen te gaan

Het project behelst het zoeken naar rendabel en duurzaam agrarisch watergebruik in een verziltende omgeving. Op vier pilotlocaties in Noord-Holland, Friesland en Groningen gaan in 2014 proeven lopen met innovatieve oplossingen om verzilting van landbouwgrond tegen te gaan en zoetwatervoorraden te vergroten. Zie www.spaarwater.com
 
STOWA draagt bij aan de opstart. In april is er een startbijeenkomst van het project. Verder zal kennis die opgedaan wordt, ontsloten worden.
 
Handvatten zelfvoorzienendheid: Bodemmaatregelen en waterhuishouding

Kwantificering van effecten

Agrarisch bodembeheer heeft invloed op de waterhuishouding. STOWA werkt in 2014 in een nieuw project aan kwantificering van het effect van bodemverbeterende maatregelen op bodemkwaliteit en waterkwantiteit op perceel- en stroomgebiedsniveau. Het uiteindelijke doel is het bieden van handelingsperspectieven aan boeren en waterbeheerders.
 
In 2014 wordt een eerste kwantificering gegeven van wat bodemmaatregelen bijdragen in mm, m3 en €.
 
Handvatten zelfvoorzienendheid: Fresh Water Options Optimizer

in 2014 landsdekkend overzicht en pilot 

Deltaproof heeft impulsen gegeven aan de ontwikkeling van diverse technieken die in de landbouw ingezet kunnen worden om water op perceelsniveau vast te houden. Voorbeelden hiervan zijn slimme drainage en wateropslag in de bodem. Eind 2013 werd groen licht gegeven voor de ontwikkeling van de Fresh Water Options Optimizer, een instrument dat inzicht geeft in waar welke maatregel potentie heeft om in te zetten.
 
In 2014 is er de oplevering van een Nederland breed inzicht waar welke maatregel gericht op het vergroten van de zelfvoorzienedheid van zoetwater in de regio de beste potentie heeft. Maar ook welke maatregel waar wel en niet werkt. Vanuit de ontwikkelde methodiek wordt fase 2 ingeluid met een pilot door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in het eigen beheersgebied.
 
Voor meer informatie over deze en andere projecten van STOWA Deltaproof gericht op zelfvoorzienendheid kijkt u op ons projectenoverzicht.
 
Zoet/zout-problematiek

Juni 2014 bijpraten tijdens tweedaagse

foto: Maartje Strijbis
 
Rond de zoutwaterproblematiek is tijdens de looptijd van Deltaproof uitvoerig gesproken over alle soorten oplossingen voor het tegengaan van verzilting in West- Nederland. De toenemende verzilting waar klimaatverandering toe zal leiden, is een groot risico voor het behouden van economische en natuurfuncties in het westen. Kennis voor Klimaat heeft onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het doorspoelen met zoetwater en de zouttolerantie van gewassen. Dit heeft geresulteerd in de Eureyeopener die inmiddels voor verschillende regio's in Nederland is toegepast. Joost Delsman presenteerde de Eureyopener tijdens de Deltaproofweek in maart. Link naar presentatie
 
STOWA organiseert samen met (RWS) WVL, Kennis voor Klimaat en de provincie Zeeland in 2014 opnieuw een tweedaagse (juni 2014) om de stand van zaken op te nemen.
 
Effectmodules landbouw en natuur

Modules landbouw verder onder nieuwe naam: Waterwijzer Landbouw

Voor het bepalen van de effecten van wijzigingen in de waterhuishouding en het vertalen daarvan naar landbouwopbrengsten zijn in Nederland momenteel drie methodes in gebruik: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen en Agricom. Landbouworganisaties, maar ook de waterschappen en de drinkwaterbedrijven, dringen al langere tijd aan op een herziening van deze methodes. Een groot aantal partijen w.o. STOWA werkt op dit ogenblik hard aan verbetering dan wel vernieuwing van de methodieken die hiervoor worden ingezet. In 2013 werd een tussenrapportage opgeleverd.
 
In 2014 zullen de effectmodules meer vorm krijgen. STOWA zet samen met negen andere partijen de volgende stap in het klimaatbestendig maken en het actualiseren van de ‘Help-tabellen’. De nieuwe naam is  ‘Waterwijzer landbouw’. Het traject loopt tot 2016.
Voor de natuureffectmodule wordt de laatste hand gelegd aan een vergelijkend onderzoek naar wat de verschillende modellijnen t.a.v. natuur opleveren. Na deze oplevering wordt gezamenlijk gekeken met o.a. de ministeries EZ en IenM hoe te komen tot de beste natuureffectmodule.
 
Projectbeschrijvingen:
 
Zoetwaterbeschikbaarheid van alle kanten belicht tijdens algemene activiteiten Deltaproof

Deltaproof voedt voortdurend het debat

Door het organiseren van bijeenkomsten voedt Deltaproof doorlopend de discussie over hoe onderzoeksresultaten zijn om te zetten in handelingsperspectieven voor waterbeheerders. Zo hebben we tijdens de Deltaproofweek van maart 2013  intensief met onze achterban van onderzoekers en gebruikers van gedachten gewisseld over de verworvenheden van onderzoek naar zelfvoorzienendheid en zoetwaterbeschikbaarheid en de consequenties daarvan voor beleid en praktijk. Integrale videoverslagen Deltaproofweek workshops

Op de afsluitende bijeenkomst op 15 maart boden we de Midterm review kennisprogramma Deltaproof aan aan Peter Glas en Hans Oosters. De laatste overhandigde de Midterm Review op 23 april persoonlijk aan Deltacommissaris Wim Kuijken, tijdens de kennisconferentie Deltaprogramma 2013 in Wageningen.
 
 
In het najaar van 2013, tijdens de werkconferentie Eureka, wat nu: van kennen naar kunnen, werd een volgende stap gezet op weg naar de vertaling van onderzoeksresultaten naar concrete handelingsperspectieven voor waterbeheerders. De verslaglegging hiervan vindt u op de website van Kennis voor klimaat.
 
In 2014 komt er, samen met Kennis voor Klimaat,  een eerste proeve van handelingsperspectieven op verschillende zoetwater en waterveiligheids kennisaspecten a.h.v. de nieuw ontwikkelde kennis. foto's: Maarten Vergouwen en Maartje Strijbis
 

 

Veenbodemdaling en waterbeheer

STOWA en PBL inventariseren problemen en mogelijke oplossingen

STOWA Deltaproof en het Planbureau voor de Leefomgeving werken aan een samenhangend overzicht van de problematiek rondom veenbodemdaling in Nederland, nu en op lange termijn (2050 en 2100). Dit gebeurt mede met het oog op toekomstige waterveiligheid.
 

INMIDDELS 18 DELTAFACTS Zoetwater

Ook Deltaprogramma en Climate KIC gaan werken met deltafacts

Deltaproof heeft de afgelopen jaren veel inspanning gedaan om kennis over onder andere zoetwaterbeschikbaarheid bijeen te brengen. De verzamelde kennis is vastgelegd in in onze deltafacts.
Nieuwe deltafacts die het licht zagen, zijn:
Ondergrondse waterberging
Droogte stuurt functies
De effecten van verzilting op zoete aquatische ecosystemen
 
Inmiddels zijn er 18 deltafacts voor zoetwaterbeschikbaarheid uitgewerkt (en 14 voor waterveiligheid). Het complete overzicht vindt u hier: www.deltafacts.nl
 
In 2014 worden de bestaande deltafacts geupdate met de nieuwste kennis. Het consortium Climate KIC heeft recentelijk een aantal Engelstalige deltafacts uitgebracht. Daarmee heeft het door Deltaproof ontwikkelde concept internationaal navolging gekregen. Ook het Deltaprogramma heeft de vorm van kennis ontsluiten via deltafacts overgenomen en zal in 2014 een aantal deltafacts uitbrengen. Een mooi succes.
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden

deltaproof@stowa.nl  www.deltaproof.nl
Tel 033 4603200
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##