Ziet u deze e-mail van Deltaproof niet correct? Bekijk hier de online versie.
Inhoud Overzicht Deltaproof Water in de stad (02-2014)
Deltaproof algemeen | KENNISPROGRAMMA IN VOGELVLUCHT: DELTAPROOF FILM / Agenda | Climate Toolbox Experience Day / Begroeide daken en water / Nieuwbouw/herstructurering | Vier coalities formuleren handelingsperspectieven / Terugblik: Conferentie water in de stad 2013 / Water in de stad | Daklab resultaten in aantocht / Ecopan / Groenblauwe netwerken digitaal / Gezondheidsrisico’s watermaatregelen / Waterbuffering in de stadsbodem / Aftrap Klimaat Adaptieve Stad op innovatie-estafette / Deltafacts / Klimaatadaptieve stad ook aan de orde bij algemene activiteiten Deltaproof / NBW-afstemming /
Deltaproof algemeen
KENNISPROGRAMMA IN VOGELVLUCHT: DELTAPROOF FILM

 

 

Agenda
Climate Toolbox Experience Day

Aan de slag; tablet meenemen a.u.b.

Het kenniscentrum Noorderruimte organiseert 27 maart samen met SBR, CURnet en STOWA in Groningen een dag over de praktijk van klimaatbewust stadsontwerpen. Het programma richt zich op water en energie (hitte in de stad) en staat dicht bij de praktijk. Dit keer minder strategische overwegingen, we gaan aan de slag met het klimaat.
 
Tijdens de dag wordt ook het samenwerken met betrokken organisaties en studenten aan het (stads)klimaat beleefd en vinden workshops binnen en buiten plaats. Met onder andere een praktijkmeting aan waterdoorlatende bestrating en een demonstratie hydraulisch meten aan water. Graag uw tablet meebrengen om deze als tool in onze strijd te gaan gebruiken. Link naar meer informatie
 
Begroeide daken en water

Hip of klimaatrobuust?

Op 3 april kunt u zich in de Observant in Amersfoort laten bijpraten over onderzoek naar groene daken en andere relevante ontwikkelingen met betrekking tot water in de stad. Er zal aandacht zijn voor het initiatief KAS, het Manifest Klimaatbestendige Stad, Horizon 2020, Climate KIC en ervaringen in het buitenland. 's middags is er uitgebreid de mogelijkheid met collega's over ontwikkelingen door te praten aan de hand van de trits Willen - Moeten - Kunnen, de drie kernwaarden die nodig zijn om veranderingen in gang te zetten, en welke rol u daar zelf in kan en wil spelen. Houd voor programma en aanmelding de agena op www.stowa.nl in de gaten.
 

Nieuwbouw/herstructurering
Vier coalities formuleren handelingsperspectieven

Nú bouwen aan de stad van de toekomst

In 2013 is het Manifest Klimaatbetstendige Stad opgesteld, een advies aan de stuurgroep van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. In een viertal coalities zijn acties met handelingsperspectieven benoemd. STOWA Deltaproof is betrokken bij de uitwerking van een aantal acties uit het manifest, namelijk:
  • Klimaatstresstest
  • Klimaatadaptatiestrategie
  • Klimaatadaptatie in bestaande normen, richtlijnen en convenanten benutten
  • Icoonprojecten klimaatadaptief bouwen
     
Terugblik: Conferentie water in de stad 2013

"Zet klimaatadaptatie op agenda planontwikkeling"

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, STOWA en Climate Proof Cities (Kennis voor Klimaat) organiseerden januari 2013 de praktijkconferentie Klimaatbestendige stad. De conferentie werd druk bezocht. Lees hier nog eens de terugblik. Bestuurders van gemeenten en waterschappen benadrukten dat men de komende jaren samen meekoppelkansen moet gaan benutten: elke ingreep in de ruimte geeft aanleiding de wateropgave in een gebied goed tegen het licht te houden en klimaatadaptatie op de agenda van de planontwikkeling te zetten.
 

Water in de stad
Daklab resultaten in aantocht

Prijs voor scriptie Hogeschool Rotterdam

In 2014 verwachten we u resultaten te kunnen melden van onderzoek dat wordt gedaan op het dak van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek in Wageningen. In 2013 zijn in nieuwsbrieven al diverse aspecten van het daklaboratorium belicht. WUR, RIONED en STOWA hebben hierover publicaties in voorbereiding, die in het voorjaar zullen verschijnen. Ook de Hogeschool Rotterdam (Watermanagement) heeft aandacht besteed aan groene daken. Thomas Mos en Bastiaan van der Horst hebben met hun scriptie ‘De invloed van begroeide daken op het stedelijk watersysteem’ de BSc-prijs van KNW gewonnen. Link
 

Ecopan

Groendaksysteem onderzocht op watereigenschappen

In samenwerking met Gemeente Enschede, Waterschap Vechstromen, Stichting Pioneering, Woningcorporatie Domijn en STOWA worden de voorbereidingen getroffen om in 2014 te gaan meten aan de watereigenschappen van de ecopan. De ecopan is een groendaksysteem dat op (ook bestaande) pannendakken kan worden toegepast. Over de resultaten hiervan zal later worden bericht.
 

Groenblauwe netwerken digitaal

Inspiratie & instrumenten op informatieve website

Tijdens de innovatie-estafette in Amsterdam vond de lancering plaats van de digitale versie van het handboek Groenblauwe netwerken. Wie aan de slag gaat met water en groen in de stad vindt hier een schat aan voorbeelden en informatie over technische uitwerkingen en instrumenten voor een goede integratie van water en groen in stedenbouwkundige plannen. www.groenblauwenetwerken.com

Op de website zal in 2014 ook een aanvulling op het thema Meerlaagsveiligheid in de stad beschikbaar komen.
 

Gezondheidsrisico’s watermaatregelen

Publicatie op komst

Er is een publicatie in aantocht over het onderzoek van Climate Proof Cities naar de gezondheidsrisico’s van verschillende adaptatieve watermaatregelen in de stedelijke omgeving. In het onderzoek is een ‘health impact assessment’ ontwikkeld en toegepast voor een aantal ‘watergedragen ziekten’. Belangrijk resultaat van dit onderzoek is dat er inzicht ontstaat in de gezondheidsrisico’s die met bepaalde watermaatregelen in de stad geïntroduceerd kunnen worden en welke factoren deze risico’s kunnen beperken.
 

Waterbuffering in de stadsbodem

Literatuuronderzoek en praktische verkenning

Climate Proof Cities doet (literatuur)onderzoek naar de mogelijkheden van opvang en opslag van extreme neerslag voor benutting in de stad. Daarnaast start STOWA samen met Stichting Waterbuffer, Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) en het Ministerie van IenM een meer praktische verkenning naar de mogelijkheden en de technische en financiële haalbaarheid van de opslag van regenwater in de stedelijke ondergrond en benutting hiervan in de stad of ommeland. Resultaten van deze studies worden 1e helft 2014 verwacht.
 

Aftrap Klimaat Adaptieve Stad op innovatie-estafette

Waterschappen en gemeenten smeden succesvolle combinaties

 
Juist omdat aandacht voor water zich op het grensvlak bevindt van aandachtsgebieden van waterschappen, gemeenten en diverse andere actoren, is eind 2013 het initiatief KAS, Klimaatadaptieve stad, opgericht. KAS stimuleert, net als Deltaproof, het integraal kijken naar beleidsopgaven die met water van doen hebben. KAS brengt succesvolle combinaties van waterschappen en gemeenten onder de aandacht en stuurt aan op navolging daarvan. Tijdens de innovatie-estafette, 11 november in de RAI, meldden diverse lokale bestuurders en medewerkers van waterschappen en gemeenten zich spontaan aan om hier hun schouders onder te zetten.
 
In 2014 gaat u hier meer van horen (zie agenda bovenaan deze nieuwsbrief).
 
 
Deltafacts

Deltafacts klimaatbestendige stad komen er aan

Deltaproof heeft de afgelopen jaren veel inspanning gedaan om kennis bijeen te brengen. De verzamelde kennis is vastgelegd in in onze deltafacts. Het complete overzicht vindt u hier: www.deltafacts.nl

Dit jaar zal het overzicht aangevuld worden met deltafacts klimaatbestendige stad. In een aantal factsheets zullen de verschillende termen die rond klimaatbestendigheid veel worden gebruikt goed worden uitgelegd en gedefinieerd, zodat we het allemaal min of meer over hetzelfde hebben als we bepaalde terminologie gebruiken.

Het consortium Climate KIC heeft recentelijk een aantal Engelstalige deltafacts uitgebracht. Daarmee heeft het door Deltaproof ontwikkelde concept internationaal navolging gekregen. Ook het Deltaprogramma heeft de vorm van kennis ontsluiten via deltafacts overgenomen en zal in 2014 een aantal deltafacts uitbrengen. Een mooi succes.
 

Klimaatadaptieve stad ook aan de orde bij algemene activiteiten Deltaproof

Deltaproof voedt voortdurend het debat

Door het organiseren van bijeenkomsten voedt Deltaproof doorlopend de discussie over hoe onderzoeksresultaten zijn om te zetten in handelingsperspectieven voor waterbeheerders. Tijdens de Deltaproofweek van maart 2013 hebben we intensief met onze achterban van onderzoekers en gebruikers van gedachten gewisseld over de verworvenheden van onderzoek en de consequenties daarvan voor beleid en praktijk. Integrale videoverslagen Deltaproofweek workshops

Op de afsluitende bijeenkomst op 15 maart boden we de Midterm review kennisprogramma Deltaproof aan aan Peter Glas en Hans Oosters. De laatste overhandigde de Midterm Review op 23 april persoonlijk aan Deltacommissaris Wim Kuijken, tijdens de kennisconferentie Deltaprogramma 2013 in Wageningen.
 
In het najaar van 2013, tijdens de werkconferentie Eureka, wat nu: van kennen naar kunnen, werd een volgende stap gezet op weg naar de vertaling van onderzoeksresultaten naar concrete handelingsperspectieven voor waterbeheerders. De verslaglegging hiervan vindt u op de website van Kennis voor klimaat.
 
In 2014 komt er, samen met Kennis voor Klimaat, een eerste proeve van handelingsperspectieven op verschillende zoetwater-, waterveiligheids- en water in de stad kennisaspecten a.h.v. de nieuw ontwikkelde inzichten.
 
foto's: Maarten Vergouwen en Maartje Strijbis
 

 

NBW-afstemming

Verder met normering wateroverlast

Najaar 2013 hebben In Amersfoort waterschappen en adviesbureaus elkaar bijgepraat over de omgang met normering van wateroverlast in de stad (NBW-normen). Van de NBW-bijeenkomst is een verslag. Voor inspiratie waarom we normen ontwikkelen kijkt u naar deze video.
 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden

deltaproof@stowa.nl  www.deltaproof.nl
Tel 033 4603200
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##