Ziet u deze e-mail van Deltaproof niet correct? Bekijk hier de online versie.
Inhoud Overzicht Deltaproof Waterveiligheid (02-2014)
Deltaproof algemeen | Kennisprogramma in vogelvlucht: Deltaproof film / Waterveiligheid | Meerlaagse veiligheid op de kaart / kennisimpuls Dijken op veen / Haasje over IJkdijk, Floodcontrol, nHWBP en STOWA / Leren van overstromingen in Duitsland / Waterveiligheid van alle kanten belicht tijdens algemene activiteiten Deltaproof / Inmiddels 14 Deltafacts Waterveiligheid - Sterk concept krijgt navolging / DAM op sterkte / Dynamisch kustbeheer | Verbindingen leggen tijdens tweedaagse Vlieland /
Deltaproof algemeen
Kennisprogramma in vogelvlucht: Deltaproof film

 

Waterveiligheid
Meerlaagse veiligheid op de kaart

Bijeenkomst in voorbereiding

Het werk dat STOWA al jaren in de verkenning en uitwerking van het concept meerlaagse veiligheid (MLV) steekt, heeft in 2013 geresulteerd in een Stappenplan Meerlaagse veiligheid. Dit stappenplan stelt waterbeheerders en hun partners in staat om de inbreng van het aspect waterveiligheid in gebiedsprocessen gestructureerd vorm te geven. Verschillende waterschappen, gemeenten en andere partijen hebben in 2013 de werkwijze verkend en getoetst. STOWA heeft deze ervaringen vastgelegd.

Eind vorig jaar bracht de minister van IenM het gedachtegoed in bij de MIRT-besprekingen, als belangrijke te verkennen strategie voor de toekomst.

RWS en STOWA organiseren samen met DPV en DPNH een symposium gericht op het delen van ervaringen en kennis en het inventariseren van bestuurlijke vraagpunten. Op basis van deze dag en de voorbereiding hierop wordt een digitale MLV landkaart opgesteld. Deze landkaart zal via filmpjes en documenten inzicht geven in:
best practices van beheerders;
de inzet en toepassingsgebieden van instrumenten en hulpmiddelen;
kennis op gebied van meerlaagsveiligheid.
 
Als onderdeel van MLV wordt dit jaar daarnaast ingezoomd op het toepassen van de term LIR (lokaal Individueel Risico). Zijn er mogelijkheden en kansen om de methode voor het bepalen van individuele risico's in de praktijk anders te hanteren?

 

kennisimpuls Dijken op veen

Brainstorm geeft vaart aan kennisbundeling

foto: Maartje Strijbis

De proef met belasting van veen die in het voorjaar van 2013 werd afgerond wees uit wat omwonenden en experts al langer dachten: veen is sterker dan gedacht. Dit zou kunnen betekenen dat de dijken langs het Markermeer van Hoorn naar Amsterdam mogelijk minder zwaar hoeven te worden versterkt. De inzichten worden vertaald naar aangepaste rekenmodellen. Luister nog eens naar de uitleg van de veldproef op Youtube.

Op 1 oktober is op de Kennis voor Klimaat-STOWA werkconferentie 'handelingsperspectieven’ het initiatief genomen tot een versnelde samenbundeling van kennis over te gaan. Hierna heeft een brainstorm plaatsgevonden over hoe dit in te steken; vervolgens bleek er nog meer veenonderzoek plaats te hebben gevonden en plaats te vinden. Voorgesteld is om snel het totaaloverzicht op te stellen van alle (bekende) lopende en voorgenomen onderzoeksprogramma’s betreffende de sterkte van veen en de stabiliteit van veenkaden.
 
Het overzicht zal bruikbaar zijn bij de te bepalen koers en synergie-afspraken rondom het veenonderzoek. Daarnaast wordt geconstateerd dat dit overzicht ook van direct nut is voor de beheerders, om te gebruiken bij hun besluitvorming over kwesties in de dagelijkse praktijk van het beheer (met name de toetsing en het ontwerp) van veenkaden en kaden op veen.
 
Haasje over IJkdijk, Floodcontrol, nHWBP en STOWA

Ontwikkelen, doorgeven en inbedden van nieuwe kennis

Stichting IJkdijk en FLOOD CONTROL besloten eind 2013, na fusiebesprekingen die door STOWA waren gefaciliteerd, tot bundeling van krachten. Tijdens de Innovatie-estafette in Amsterdam tekenden de partners van de beide innovatieprogramma's een intentieverklaring om de komende vijf jaar samen op te trekken. Bekijk hier de toespraken voorafgaand aan de ondertekening.

De positie van STOWA ten opzichte van het uitvoeringsprogramma nHWBP en de innovatieprogramma’s IJkdijk en Flood Control is dat STOWA zich focust op:
1. Vraagarticulatie en kennisontwikkeling, o.a. door IJkdijk en Floodcontrol
2. Van ontwikkeling naar toepassing en gebruik
3. Governance: regelgeving en praktijk
 
Het nHWBP richt zich op het kunnen toepassen van kansrijke (gevalideerde) innovaties in concrete versterkingsprojecten. Zo vullen de partijen elkaar aan en versterken zij elkaar.
Leren van overstromingen in Duitsland

Tweede fact finding mission in 2014

Onze oosterburen hielden het in juni niet droog langs de Elbe. Juli 2013 bezocht een gezelschap van waterkeringdeskundigen, waaronder Joop de Bijl namens STOWA, het getroffen gebied. Wat kunnen we leren van de gebeurtenissen in Midden-Europa en de aanpak van de calamiteit door de betrokken overheden. Bekijk het verslag van deze missie op de STOWA-website. In 2014 zal een tweede missie worden uitgevoerd meer gericht op de governance van hoe de overstroming gehandeld is en een evaluatie over de mogelijkheden van evacuatie in het gebied.

Waterveiligheid van alle kanten belicht tijdens algemene activiteiten Deltaproof

Deltaproof voedt voortdurend het debat

Door het organiseren van bijeenkomsten voedt Deltaproof doorlopend de discussie over hoe onderzoeksresultaten zijn om te zetten in handelingsperspectieven voor waterbeheerders.

Tijdens twee Deltaproofweek-dagen in maart 2013 op Marken en in Zutphen stonden de thema's (multifunctionele) dijkverbetering en de relatie van dijkverbetering met ruimtelijke ordening centraal. De presentaties van Joost Schaminee, Joop Wijers, Jan Tigchelaar, Matthijs Kok, Wouter van der Star, Kees Vlak, Bas Kolen, Hans de Moel, Frans Klijn en de samenvatting van de resultaten door Ludolph Wentholt zijn alle integraal opgenomen en op het STOWA Youtubekanaal terug te zien.
 
Op de afsluitende bijeenkomst op 15 maart boden we de Midterm review kennisprogramma Deltaproof aan aan Peter Glas en Hans Oosters. De laatste overhandigde de Midterm Review op 23 april persoonlijk aan Deltacommissaris Wim Kuijken, tijdens de kennisconferentie Deltaprogramma 2013 in Wageningen.
 
 
In het najaar van 2013, tijdens de werkconferentie Eureka, wat nu: van kennen naar kunnen, werd een volgende stap gezet op weg naar de vertaling van onderzoeksresultaten naar concrete handelingsperspectieven voor waterbeheerders. De verslaglegging hiervan vindt u op de website van Kennis voor klimaat.
 
In 2014 komt er, samen met Kennis voor Klmiaat,  een eerste proeve van handelinsperspectieven op verschillende zoetwater en waterveiligheids kennisaspecten a.h.v. de nieuw ontwikkelde kennis.
 
foto's: Maarten Vergouwen en Maartje Strijbis
Inmiddels 14 Deltafacts Waterveiligheid - Sterk concept krijgt navolging

Ook Deltaprogramma en Climate KIC gaan werken met kennisverspreiding via deltafacts

Deltaproof heeft de afgelopen jaren veel inspanning gedaan om kennis over onder andere waterveiligheidsthema's bijeen te brengen. De verzamelde kennis is vastgelegd in onze deltafacts waterveiligheid.

In 2013 zijn updates verschenen van de volgende deltafacts waterveiligheid:
Deltadijken
Informatievoorziening bij calamiteiten
Meerlaagsveiligheid in de praktijk
 
Inmiddels zijn er 14 deltafacts voor waterveiligheid uitgewerkt (en 18 deltafacts zoetwater). Het complete overzicht vindt u hier: www.deltafacts.nl
 
In 2014 worden de bestaande deltafacts geupdate met de nieuwste kennis. Het consortium Climate KIC heeft recentelijk een aantal Engelstalige deltafacts uitgebracht. Daarmee heeft het door Deltaproof ontwikkelde concept internationaal navolging gekregen. Ook het Deltaprogramma heeft de vorm van kennisontsluiten via deltafacts overgenomen en zal in 2014 een aantal deltafacts uitbrengen. Een mooi succes.
DAM op sterkte

DAM groeit uit tot volwassen instrument

De zogenoemde Dijksterkte Analyse Module (DAM) is in 2013 uitgegroeid tot een volwassen product. Op 11 juni 2013 werd DAM 1.0 gepresenteerd. DAM is  een platform waarmee automatisch sterkteberekeningen van dijken kunnen worden uitgevoerd. Bekijk de uitleg van DAM hier online

 

 

Dynamisch kustbeheer
Verbindingen leggen tijdens tweedaagse Vlieland

Elkaar ontmoeten helpt het denken vooruit

In het tweede weekend van september 2013 reisden zo'n zestig kustprofessionals af naar Vlieland voor een tweedaags programma van lezingen en excursies. Contacten tussen waterkeringbeheerders en duinbeheerders op dagen als deze helpen het denken vooruit, was ook nu weer de conclusie. Er werd veel kennis uitgewisseld over het belang en het beleid van zandsuppleties en het overleg daarover met stakeholders. Bekijk de impressie van deze dag op de website DynamischKustbeheer.nl  De presentaties van Roel de Jong, Ernst Lofvers , Jan Roelof Witting, Tonnie Overdiep, Petra Damsma, Bas Arens en Evert-Jan Lammerts zijn te bekijken op Youtube

In 2014 worden wederom tijdens een tweedaagse (september) de nieuwste inzichten van kennisontwikkeling en praktijk naast elkaar gezet.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden

deltaproof@stowa.nl  www.deltaproof.nl
Tel 033 4603200
Stationsplein 89, vierde etage
Postbus 2180  3800 CD Amersfoort
##w3s_OptOut##