print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Maak onze Deltafacts voor u (nog) beter: vul de online enquête in

26-04-2018

De Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers met de meest actuele kennis over onderwerpen op het snijvlak van waterbeheer en klimaat(verandering). Ze zijn onderverdeeld in drie thema’s: waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie. De Deltafacts zijn te vinden op www.deltafacts.nl.

Via een online enquête willen we de Deltafacts graag verder verbeteren, zodat ze zo goed mogelijk aansluiten bij uw werk. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Alvast bedankt voor uw medewerking!

>Naar de enquête

Neerslagstatistieken voor korte duren geactualiseerd: extreme buien nog extremer geworden

26-04-2018

In opdracht van de STOWA hebben het KNMI en HKV Lijn in water neerslagstatistieken voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur, geactualiseerd. De nieuwe statistieken vallen tot enkele tientallen procenten hoger uit dan de tot nu toe gehanteerde neerslag­statistieken. De kans op wateroverlast is daarmee veel groter dan tot dusver werd aangenomen.

>Download het rapport 

>Download de brochure


Tijdens het de jaarconferentie van het NKWK overhandigde STOWA-directeur Joost Buntsma (midden) een handzame brochure over het onderwerp aan deltacommissaris Wim Kuiken (r.), onder het toeziend oog van KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven. Bij de overhandiging onderstreepte Kuijken nog maar eens het grote belang van een goede onderbouwing van klimaatmaatregelen met praktisch toepasbare kennis, in dit geval de neerslagstatistieken. De statistieken geven aan met welke neerslaghoeveelheden waterbeheerders rekening mee moeten hoduen bij het klimaatrobuust inrichten van stad en platteland, en indirect aan welk soort en type maatregelen ze moeten gaan denken.

De nu afgeleide neerslagstatistieken voor extremen van korte duur zijn vooral van belang voor modelberekeningen in stedelijk gebied. Hier kunnen korte hevige buien zorgen voor problemen vanwege de grote hoeveelheid verhard oppervlak (asfalt, klinkers, daken) en relatief weinig groen. Overtollig hemelwater kan hier nauwelijks in de bodem wegzakken, maar moet via de riolering worden afgevoerd. Die raakt overbelast, waardoor er water op straat kan komen en huizen en wegen blank kunnen komen te staan.

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is vastgelegd dat alle gemeenten, waterschappen en provincies uiterlijk in 2019 de kwetsbaarheid van Nederland voor weersextremen in beeld brengen met stresstesten. Hierbij is het van belang te weten welke extreme hoeveelheden neerslag verwacht kunnen worden. Deze nieuwe neerslagstatistieken geven hier een duidelijke richting aan.
 

Uitgelicht Thema

Waterwijzer
Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen in een gebied - bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe peilbesluiten of klimaatverandering - op de aanwezige landbouw en natuur? En hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudkun... Lees meer over Waterwijzer

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

45 jaar STOWA

Bekijk de film

STOWA Deltafacts

online!