print

Agenda

21-03-2018, Inspiratiemiddag belastingproeven en stresstesten

DEZE DAG IS HELAAS VOLGEBOEKT. MOCHT U BELANGSTELLING HEBBEN, DAN KUNT U OP EEN RESERVELIJST WORDEN GEPLAATST. BEL STOWA / JET GERSSEN,  033 460 32 00. Op woensdagmiddag 21 maart organiseren het Waterbouwkundig Laboratorium (uit Antwerpen... Lees verder

22-03-2018, Vijftiende kennisdag Inspectie Waterkeringen 'Vakmanschap: altijd in beweging!'

Op 22 maart 2018 vindt alweer de 15e Kennisdag Inspectie Waterkeringen plaats. Een dag die je als waterkeringbeheerder niet mag missen. Gezamenlijk staan we voor de uitdaging om Nederland veilig en droog te houden. Dit doen we door de jaren heen s... Lees verder

23-03-2018, WALRUS gebruikersmiddag

WALRUS, de Wageningen Lowland Runoff Simulator, is een ruimtelijk geïntegreerd neerslag-afvoermodel voor stroomgebieden met ondiep grondwater. WALRUS wordt o.a. gebruikt voor operationele hoogwatervoorspellingen of als referentiemodel. D... Lees verder

29-03-2018, Waterinfodag

De jaarlijkse Waterinfodag is hét landelijke evenement over informatievoorziening in de watersector. De waterinfodag is een beurs, congres én netwerkdag ineen, voor alle professionals die informatie over waterbeheer inwinnen, verwerk... Lees verder

29-03-2018, Bijeenkomst CoP Beheer en Onderhoud 'Maaibeheer? Even checken!'

Voor ons onderhoudswerk is het inwinnen, verzamelen en verwerken van gegevens de gewoonste zaak van de wereld. Hoeveel is er gemaaid en met welke machine? Hoeveel uren zijn daaraan besteed en overschrijdt dat onze planning niet? Moeilijker wordt h... Lees verder

05-04-2018, Emissie Symposium Water

Op 5 april 2018 vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, dit keer in de Observant in Amersfoort. De ochtend zal bestaan uit verschillende plenaire lezingen, onder meer over de nieuwe stroomgegebiedsbeheerplannen, nutriënten vanuit... Lees verder

10-04-2018, Cursus Aquatisch Ecologische Systeemanalyse

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Dit is geen eenvoudige zaak: het watersysteem is complex en kent vele interacties. H... Lees verder

11-04-2018, Opleiding Waterbeheer en Onderhoud

Om een goede waterafvoer te garanderen, heeft een watersysteem beheer en onderhoud nodig. Dit onderhoud bestaat onder andere uit maaien, schonen en op diepte houden. Goed beheer en onderhoud zorgt voor droge voeten door het water op diepte te houd... Lees verder

11-04-2018, Jubileumbijeenkomst Community of Practice Hermeandering 'Wat recht is moet krom. Tien jaar praktijkervaring'

In 2007 werd de Community of Practice Hermeandering opgericht. Destijds waren er vanuit de praktijk veel vragen over hermeandering: hoe zit het met zandtransport, de stabiliteit van beken en wat is een goed ontwerp? Tien jaar na de oprichting van ... Lees verder

17-04-2018, Vierde conferentie Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat

In het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat werken vele partijen (w.o. STOWA) samen aan onderzoek voor een veilige en leefbare delta. Tijdens de vierde NKWK-conferentie richten we ons op de verbinding tussen dit onderzoek en de... Lees verder

24-04-2018, Veldcursus toepassing Handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen in het Reestdal (Noord-Oost-Nederland)

Juni 2017 is het handboek 'Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen' gepresenteerd. Het handboek richt zich op de instrumenten om een goede systeemanalyse van het stroomgebied ten behoeve van ecologisch herstel op te stellen.... Lees verder

26-04-2018, Benchmark inundatiemodellen: klaar voor de stresstest?

Waterbeheerders willen weten hoe klimaatbestendig hun watersystemen bij extreme neerslag zijn. En ze willen weten wat het effect is van maatregelen om de gevolgen van extreme neerslag te reduceren, zoals het aanleggen van extra waterberging. Hierv... Lees verder

30-05-2018, Cursus ecologisch oeverbeheer

Komende jaren worden duizenden kilometers oevers heringericht om de waterkwaliteit te verbeteren en/of natuur te ontwikkelen. Deze maatregelen passen in de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De huidig ingerichte oevers voldoen niet altijd aa... Lees verder

30-05-2018, Bestuurlijk congres 'Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen. De ecologische sleutelfactoren bieden handvatten'

Zijn de waterkwaliteitsdoelen haalbaar en zijn de bijbehorende maatregelen effectief en betaalbaar? Het zijn lastige vragen voor waterkwaliteitsbeheerders. Gelukkig stellen de kennis en ervaringen die de laatste jaren over aquatische ecologie zijn... Lees verder

31-05-2018, Cursus veldkennis watersysteem

De Europese Kaderrichtlijn Water bepaalt dat het waterbeheer gericht is op het bereiken van een goed ecologisch en chemische toestand. Deze toestand kan worden vastgesteld door het meten van chemische parameters in water en door het bepalen van de... Lees verder

01-06-2018, ESF-Congres 'Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen'

Watersysteemanalyses spelen een belangrijke rol bij inhoudelijke vragen en afwegingen rond ecologische waterkwaliteit. Ze geven inzicht in de ecologische toestand van het water en geven handvatten voor realistische doelen en kosteneffectieve ... Lees verder

06-06-2018, Cursus hydraulisch & hydrologisch rekenen

Waterschappen besteden hydrologische en hydraulische berekeningen voor de waterhuishouding vaak aan advies- en ingenieursbureaus uit. Het gaat hier om het bepalen van de afmetingen van watergangen, stuwen en duikers. Maar ook om het schatten van d... Lees verder

21-06-2018, Kennisdag Regionale Keringen 2018

In Nederland houden we de kans op een overstroming zo klein mogelijk. Regionale waterkeringen spelen hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd is ruimte in Nederland schaars en de omgeving complex. Daarom is het belangrijk ervaringen en nieuwe i... Lees verder

05-09-2018, Opleiding integraal waterbeheer

De veranderingen in klimaat, neerslagpatronen, zeespiegelstijging, bodemdaling en verdroging vereisen dat het waterbeheer anders met water en ruimte omgaat. De aandacht voor waterkwantiteit is toegenomen en hiermee is ook de afweging kwantiteit-kw... Lees verder

11-09-2018, Opleiding dijktechniek

De komende jaren staan de waterschappen en Rijkswaterstaat, in samenwerking met ingenieursbureaus en aannemers, voor een grote opgave op het gebied van dijkversterkingen. Aankomend technisch managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterk... Lees verder

25-09-2018, Cursus veiligheid regionale waterkeringen

De gebeurtenissen bij Wilnis, Ter Bregge en Stein zijn de aanleiding geweest om het proces van normeren, toetsen, verbeteren en beheren van de verschillende typen regionale waterkeringen te uniformeren. Het Interprovinciaal Overleg en de Unie van ... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test