print

Agenda

29-05-2018, Afvalwaterketensymposium 2018

STOWA en stichting RIONED organiseren op dinsdag 29 mei a.s. het jaarlijkse afvalwaterketensymposium. Tijdens het symposium brengen we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Het symposium heeft dit jaar uit twee the... Lees verder

30-05-2018, Cursus ecologisch oeverbeheer

Komende jaren worden duizenden kilometers oevers heringericht om de waterkwaliteit te verbeteren en/of natuur te ontwikkelen. Deze maatregelen passen in de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De huidig ingerichte oevers voldoen niet altijd aa... Lees verder

30-05-2018, KRW-congres: bestuursmiddag 'Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen. De ecologische sleutelfactoren bieden handvatten'

Zijn de waterkwaliteitsdoelen haalbaar en zijn de bijbehorende maatregelen effectief en betaalbaar? Het zijn lastige vragen voor waterkwaliteitsbeheerders. Gelukkig stellen de kennis en ervaringen die de laatste jaren over aquatische ecologie zijn... Lees verder

31-05-2018, KRW-congres: beleidsmiddag 'Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen.’ Een duik in de Handreiking KRW-doelen

De uitvoering van de maatregelen in de tweede KRW-planperiode is in volle gang. Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen voor de derde KRW-plan periode (2022-2027) gestart. In de aanloop daarnaartoe gaan de waterbeheerders de KRW-doelen en bijbehore... Lees verder

31-05-2018, Cursus veldkennis watersysteem

De Europese Kaderrichtlijn Water bepaalt dat het waterbeheer gericht is op het bereiken van een goede ecologische en chemische toestand. Deze toestand kan worden vastgesteld door het meten van chemische parameters in water en door het bepalen van ... Lees verder

01-06-2018, KRW-congres: ESF-dag 'Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen'

Watersysteemanalyses spelen een belangrijke rol bij inhoudelijke vragen en afwegingen rond ecologische waterkwaliteit. Ze geven inzicht in de ecologische toestand van het water en geven handvatten voor realistische doelen en kosteneffectieve ... Lees verder

06-06-2018, TEO-festival 'Warm lopen voor energie uit oppervlaktewater'

De Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer nodigen u graag uit voor het TEO Festival: 'Warm lopen voor thermische energie uit oppervlaktewater'. Het TEO festival is een interactieve bijeenkomst ... Lees verder

06-06-2018, Cursus hydraulisch & hydrologisch rekenen

Waterschappen besteden hydrologische en hydraulische berekeningen voor de waterhuishouding vaak aan advies- en ingenieursbureaus uit. Het gaat hier om het bepalen van de afmetingen van watergangen, stuwen en duikers. Maar ook om het schatten van d... Lees verder

08-06-2018, Symposium 'Delta-aanpak waterkwaliteit'

Op 8 juni a.s. organiseert het Kennisnetwerk Milieu, onderdeel van de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging (KLV),  een symposium over de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Om de waterkwaliteitsdoelen te halen, hebben overheden, maatscha... Lees verder

08-06-2018, Biomassadag Waterschappen

Op dit moment doen de waterschappen volop onderzoek naar de mogelijkheden voor het terugwinnen, verwerken en verwaarden van biomassa die vrijkomt bij hun werkzaamheden. Het gaat om uiteenlopende zaken als slib, bermmaaisel en waterplanten. Tijdens... Lees verder

14-06-2018, NKWK-KBS projectentournee Wolvega

In het gebied ten zuiden van Wolvega is een integraal project gerealiseerd voor regenwaterberging uit het bebouwd gebied van Wolvega, natuurontwikkeling, hoogwaterberging voor het riviertje De Lende en recreatie. Het project 'Wolvega Zuid'... Lees verder

21-06-2018, Regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie: nieuwe ontwikkelingen op het Nieuwe Land

Oosterwold is een nieuwe, zelfvoorzienende wijk in Almere voor mogelijk 15 duizend woningen (zie foto). Kan dat zonder riolering? Op het Nieuwe Land speelt de discussie over de afvalwaterketen van de toekomst inmiddels volop. Zowel voor het stedel... Lees verder

21-06-2018, Kennisdag Regionale Keringen 2018

In Nederland houden we de kans op een overstroming zo klein mogelijk. Regionale waterkeringen spelen hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd is ruimte in Nederland schaars en de omgeving complex. Daarom is het belangrijk ervaringen en nieuwe i... Lees verder

27-06-2018, Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw en Natuur

Op 27 juni a.s. bent u van harte welkom op de Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw (WWL) en Natuur (WWN) in Wageningen. De waterwijzers zijn instrumenten die effecten van ingrepen in de waterhuishouding en de gevolgen van klimaatverandering op gewas... Lees verder

29-06-2018, Rondetafelbijeenkomst 'Leren van wateroverlast'

Graag nodigen we u uit voor de rondetafelbijeenkomst van de studie ‘Leren van wateroverlast’. Tijdens de bijeenkomst bespreken we de voorlopige resultaten van deze studie en willen we er verdere lessen uittrekken voor waterschappen. De... Lees verder

05-09-2018, Opleiding integraal waterbeheer

De veranderingen in klimaat, neerslagpatronen, zeespiegelstijging, bodemdaling en verdroging vereisen dat het waterbeheer anders met water en ruimte omgaat. De aandacht voor waterkwantiteit is toegenomen en hiermee is ook de afweging kwantiteit-kw... Lees verder

11-09-2018, Opleiding dijktechniek

De komende jaren staan de waterschappen en Rijkswaterstaat, in samenwerking met ingenieursbureaus en aannemers, voor een grote opgave op het gebied van dijkversterkingen. Aankomend technisch managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterk... Lees verder

19-09-2018, Seminar 'Water in Smart Cities – leefbaarheid door groenblauwe daken'

Het inzetten groenblauwe daken als oplossing voor klimaatproblemen in de stad is actueler dan ooit. Tijdens het seminar 'Water in smart cities' in Nijmegen gaan we in op de recente inzichten die zijn opgedaan bij watergerelateerd onderzoek... Lees verder

25-09-2018, Cursus veiligheid regionale waterkeringen

De gebeurtenissen bij Wilnis, Ter Bregge en Stein zijn de aanleiding geweest om het proces van normeren, toetsen, verbeteren en beheren van de verschillende typen regionale waterkeringen te uniformeren. Het Interprovinciaal Overleg en de Unie van ... Lees verder

11-10-2018, Workshop ‘Dynamisch kustbeheer’

Op donderdag 11 oktober 2018 organiseren STOWA en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving en bureau Landwijzer de jaarlijkse workshop Dynamisch Kustbeheer. De bijeenkomst is primair bedoeld voor beheerders van de zandige waterkeringen, behe... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test