print

Organisatie

ir. J.J. (Joost) Buntsma

Directeur, bestuurlijke en algemene zaken
buntsma@stowa.nl

Joost Buntsma heeft functies bekleed bij diverse onderdelen van Rijkswaterstaat, bij twee provincies en bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
"STOWA heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, daar ontleent het haar autoriteit aan. Er is bijzonder veel deskundigheid aanwezig. Zelf ben ik ook iemand die graag 'vanuit de kennis praat'. Ik wil er aan bijdragen dat STOWA haar sterke positie behoudt. Het blijven onderhouden van de goede relaties met de organisaties die voor STOWA belangrijk zijn, is een belangrijk deel van mijn takenpakket."

drs. B. (Bas) van der Wal

Onderzoekscoördinator watersystemen
b.van.der.wal@stowa.nl

Bioloog Bas van der Wal begon zijn waterloopbaan bij het Hoogheemraadschap van Delfland. In 1998 werd hij onderzoekscoördinator watersystemen bij STOWA. Zijn werkveld betreft met name de ecologische (kwalitatieve) aspecten van watersystemen. Het gaat daarbij onder meer om de doorwerking, concrete vertaling en implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en andere Europese regelgeving naar de praktijk van het regionale waterbeheer. 

Bas houdt zich binnen STOWA momenteel druk bezig met Watermozaïek, een groot programma waarin kennis wordt ontwikkeld over de haalbaarheid, betaalbaarheid en effectiviteit van maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren - mede met het oog op de ecologische doelen van de KRW. Naast zijn functie bij STOWA is Bas docent ecologie in watermanagement bij de Technische Universiteit van Delft.

ir. M.J.G. (Michelle) Talsma

Onderzoekscoördinator watersystemen
m.talsma@stowa.nl

Biologe Michelle Talsma studeerde in Wageningen waterkwaliteit en toxicologie. Na een baan bij het Zuiveringsschap Limburg werd ze in 1998 onderzoekscoördinator watersystemen bij STOWA. Michelle houdt zich vooral bezig met de kwantitatieve en de chemische aspecten van watersystemen. Het gaat om peilbeheer en grondwaterbeheer. Maar bijvoorbeeld ook om blauwalgen en de waterkwaliteit van zwemwateren. Sinds 2010 is ze programmaleider van Deltaproof. Daarin onderzoekt STOWA hoe regionale waterbeheerders een bijdrage kunnen leveren aan het deltaproof maken van Nederland. Het gaat daarbij om twee belangrijke opgaven: waterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid.

drs. A.J. (Bert) Palsma

Onderzoekscoördinator waterketen
palsma@stowa.nl

Bert Palsma studeerde als fysisch geograaf af in Amsterdam en verdiepte zich in Wageningen in bodem- en grondwaterhygiëne. Zijn loopbaan leidde hem van de Universiteit Utrecht, via TNO (Instituut voor Milieuwetenschappen) en Kiwa Water Research naar STOWA. Sinds zijn komst in 2000 is Bert onderzoekscoördinator waterketen, in het stedelijk gebied.

Bert houdt zich de laatste jaren onder meer bezig met studies naar het terugwinnen van energie uit de waterketen, zoals warmte. Maar ook met projecten op het gebied van nieuwe sanitatie. Hierbij wordt huishoudelijk-afvalwaterstromen (deels) apart ingezameld en behandeld. Hierdoor is het mogelijk bepaalde stoffen veel gerichter te verwijderen, dan wel terug te winnen en te hergebruiken.

ir. C.A. (Cora) Uijterlinde

Onderzoekscoördinator afvalwatersystemen
uijterlinde@stowa.nl

Afvalwatertechnologe Cora Uijterlinde studeerde in 1988 af in Wageningen. Ze was eerst jarenlang op regionaal niveau betrokken bij afvalwaterzuivering, eerst vanuit de provincie Utrecht en later bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In 2002 ging Cora ‘landelijk', door bij STOWA als onderzoekscoördinator Afvalwatersystemen in dienst te treden. Centraal in haar werk staat het optimaliseren van het zuiveringsproces en het beproeven en invoeren van nieuwe zuiveringstechnieken. De aandacht richt zich daarbij de laatste jaren in toenemende mate op het terugwinnen en hergebruiken van in het afvalwater aanwezige stoffen (zoals meststoffen en toiletpapiervezels), en op energie-efficiency.

ir. L.R. (Ludolph) Wentholt

Onderzoekscoördinator waterweren
wentholt@stowa.nl

Landbouwkundig ingenieur en hydroloog Ludolph Wentholt had al voor Rijkswaterstaat en twee universiteiten gewerkt toen hij in 1992 bij STOWA kwam. Ludolph is verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling op het gebied van Waterweren. Regionale waterkeringen, veiligheid tegen overstromingen en samenwerking - nationaal en internationaal - zijn belangrijke aandachtspunten.

Ludolph is nauw betrokken bij het Kennisprogramma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen van Rijkswaterstaat en STOWA, bij Deltaproof  en bij het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen waarin handreikingen en leidraden worden ontwikkeld voor het normeren, toetsen, beheren, onderhouden en verbeteren van regionale keringen.

H.A. (Jet) Gerssen

Secretariaat
gerssen@stowa.nl

Jet Gerssen is sinds 1994 Management Assistente bij STOWA. Zij is primair verantwoordelijk voor alle financiële zaken aangaande het bureau. Waaronder debiteuren en crediteuren administratie, projectbewaking, maken van opdrachten etc. Daarnaast verricht zij alle voorkomende secretariële taken voor de projectcoördinatoren en de directeur.

P.E.E. (Petra) Angelone

Secretariaat
stowa@stowa.nl

Petra Angelone werd in 1999 officemanager bij STOWA. Zij is ondersteuner van de directeur en projectcoördinatoren. Tevens is zij verantwoordelijk voor een breed spectrum aan werkzaamheden waaronder het organiseren van bijeenkomsten, congressen en officemanagement.

 

Bestuur

 • drs. L.H.M. (Luc) Kohsiek - voorzitter
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • ir. R. (Roeland) Allewijn
  Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
 • drs. A.J.M. (Lida) Schelwald-Van der Kley
  Waterschap Zuiderzeeland
 • ir. J.J. (Joost) Buntsma - secretaris
  STOWA
 • P.C.M. (Peter) Ketelaars
  Waterschap Aa en Maas
 • ir. I. (Ingrid) de Bondt
  Waterschap Hollandse Delta
 • G.J. (Geert-Jan) ten Brink
  Waterschap Hunze en Aa's
 • Vacature
  IPO

Contact