print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Afvalwaterzuivering Slibontwatering: de relatie tussen variabiliteit van slib, PE en ontwateringsresultaat
Energie- en Grondstoffenfabriek Nevenreacties tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH)
Ecologie & water Toepassing eDNA voedselwebanalyses voor toestandsbepaling en systeembegrip
Ecologie & water Sleutelfactor 9 Context
Energie & duurzaamheid Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie
Slib Slibontwatering met borstelcentrifuge (zonder Poly-Electrolieten of PE)
Ecologie & water Plan van Aanpak uitwerking hydromorfologie/morfodynamiek stromende wateren
Ecologie & water E-learning module 'Waterstomen in beeld'
Emissies & diffuse bronnen Emissie onderhoudsmaatregelen kunstgrasvelden
Energie- en Grondstoffenfabriek Waste2aromatics, tweede fase
Afvalwaterzuivering Zuiverende kassen
Afvalwaterzuivering Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Klimaat & water Benchmark Inundatiemodellen
Ecologie & water Flexibel peil Alde Feanen
Ecologie & water Kennisprogramma Bouwen met natuur
Ecologie & water Handboek ecohydrologie beken: samenbrengen van beek en landschap
Ecologie & water Ecologische Sleutelfactor 7 Organische belasting, voor stilstaande wateren
Ecologie & water Waterplanten en waterkwaliteit
Ecologie & water Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren (R-type)
Afvalwaterzuivering Bepaling zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater
Waterfabriek Expertgroep Waterfabriek
Energie- en Grondstoffenfabriek Doorontwikkeling Energie- en Grondstoffenfabriek
Stedelijk waterbeheer CoP ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’
Afvalwaterzuivering EssDe, deammonificatie in de waterlijn
Waterfabriek Praktijkproef met poederkooldosering in actief slib (PACAS, Powdered Activated Carbon in Activated Sludge)
Grondstoffenfabriek Stikstof winnen ('strippen') uit retourwater slibgisting
Grondstoffenfabriek Cellu2PLA: van cellulose in afvalwater naar grondstof voor bioafbraakbaar plastic
Afvalwaterzuivering Handboek Zandverwijdering
Innovatie / nieuwe technieken Alternatief concept drukriolering buitengebieden: Druk Vacuüm Compact systeem
Hoogwaterbescherming Bomen op keringen. Good practices
Hoogwaterbescherming Onderzoek ethiek en problematiek muizenplaag voor waterschappen
Waterbeheersing Serious Game veenweiden
Communicatie & participatie Communiceren over onzekerheid binnen het waterbeheer
Afvalwaterzuivering Handboek nutriëntenverwijdering in actiefslibsystemen
Afvalwaterzuivering Waterfabriek de Groote Lucht
Grondstoffenfabriek Inventarisatie gebruikerservaringen deelstroombehandelingstechnieken
Grondstoffenfabriek Oogsten van humuszuren: een praktische verkenning van de terugwinningsmogelijkheden
Grondstoffenfabriek PHARIO, grondstoffen voor bioplastics uit zuiveringsslib
Afvalwaterzuivering Onderzoek naar de lotgevallen van microplastics op een rwzi
Afvalwaterzuivering Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water
Afvalwaterzuivering Antibiotica resistentie en afvalwaterbehandeling
Emissies & diffuse bronnen Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw
Stedelijk waterbeheer Rol afvalwaterketen in verspreiding van antibioticaresistentie
Slib Praktijkproef zuiveringslib drogen met duurzame, laagwaardige restwarmte als praktijktoets en variant op het kassendroogprincipe
Emissies & diffuse bronnen Vraaggestuurde plantenvoeding
Emissies & diffuse bronnen Demo verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater glastuinbouw
Emissies & diffuse bronnen Waterzuivering glastuinbouw Emmen
Emissies & diffuse bronnen Chrysant op water
Emissies & diffuse bronnen Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting
Energie & duurzaamheid Emissie lachgas vanuit rwzi's
Ecologie & water Blauwalgepreventie door sturing N/P-ratio
Energie- en Grondstoffenfabriek Kennisontsluiting demonstratie best practise slibgisting in het kader van energie- en grondstoffenfabriek
Ecologie & water Ecologische sleutelfactor 8 Toxiciteit (ontwikkeling instrument voor ecologische-effectanalyse toxiciteit)
Emissies & diffuse bronnen AquaReUse
Emissies & diffuse bronnen Emissiebeperking grondgebonden teelt glastuinbouw
Meten & monitoren De Intelligente Peilstok
Emissies & diffuse bronnen De waterefficiënte, emissieloze kas
Ecologie & water Protocol Monitoring Beekherstel
Grondstoffenfabriek Cellulose (toiletpapier) terugwinnen uit primair slib RAPPORT GEREED
Grondstoffenfabriek Marktverkenning struviet met pot- en veldonderzoek RAPPORT GEREED
Energie & duurzaamheid Groene flocculanten voor slibindikking en ontwatering RAPPORT GEREED
Meten & monitoren Methode voor het meten van werkelijke verdamping (Lysimeter)
Energie & duurzaamheid Reductie van methaanemissies uit afvalwaterzuiveringen RAPPORT GEREED
Grondstoffenfabriek Alginaat terugwinnen uit korrelsib
Energie- en Grondstoffenfabriek Community of Practice Menging slibgisting
Klimaat & water RiverCare: towards self-sustaining multifunctional rivers
Hoogwaterbescherming Invloed van graverij muskusratten op veiligheid kaden
Slib Verbetering ontwaterbaarheid van slib: invloed kationen
Diversen Voedselresten in de afvalwaterketen
Klimaat & water Dalende bodem, stijgende kosten. Bodemdaling in laagveengebieden (Deltaproof)
Klimaat & water Spaarwater (Deltaproof)
Waterbeheersing Actuele watervoorraad-module
Waterbeheersing Communiceren over onzekerheid
Hoogwaterbescherming Coïncidentie neerslag/ rivierafvoeren en zeewaterstanden
Energie- en Grondstoffenfabriek Superkritisch vergassen van zuiveringsslib
Grondstoffenfabriek Verkenning nieuwe mogelijkheden fosfaatterugwinning uit afvalwater (WETSUS)
Afvalwaterzuivering CENIRELTA, Anammox in de waterlijn
Modellering Gerichte opname GxG’s
Klimaat & water Klimaatbestendige effectmodule landbouw / Waterwijzer Landbouw (Deltaproof)
Ecologie & water NETLAKE: Networking Lake Observatories in Europe
Waterbeheersing Actualisatie Hydrologische randvoorwaarden Natuur in Waternood (versie 3)
Klimaat & water Hydrocity, open innovatieplatform voor klimaatadaptief stedelijk waterbeheer (Deltaproof)
Waterbeheersing WaterSchadeSchatter WSS (Deltaproof)
Hoogwaterbescherming Multifunctionele waterkeringen (Deltaproof)
Hoogwaterbescherming Meerlaagsveiligheid (Deltaproof)
Ecologie & water REFORM: Restoring rivers for effective catchment management
Hoogwaterbescherming Kennis voor Klimaat: veiligheid tegen overstromingen
Klimaat & water Bufferboeren. Samen werken aan een betere beschikbaarheid van de waterbodem (Deltaproof)
Waterbeheersing Inzet van Remote Sensing voor beter waterbeheer / SAT WATER
Waterbeheersing Meteobase. Actualiseren van neerslag- en verdampingsgegevens t.b.v. NBW-toetsing regionale wateroverlast
Klimaat & water Kennis voor Klimaat: Klimaatbestendige steden (Deltaproof)
Klimaat & water Een klimaatrobuuste effectmodule natuur / Waterwijzer Natuur (Deltaproof)
Klimaat & water KlimaatAdaptieve Drainage, KAD (Deltaproof)
Klimaat & water Ondergrondse waterberging (Deltaproof)
Klimaat & water Waterhouderij. Van concept naar praktijk (Deltaproof)
Modellering Nationaal Modelinstrumentarium NHI
Hoogwaterbescherming Dynamisch kustbeheer (Deltaproof)
Emissies & diffuse bronnen Implementatie van het emissie managementsysteem bij grondgebonden teelt
Klimaat & water Programma natuurlijke klimaatbuffers (Deltaproof)
Ecologie & water Actief Biologisch Beheer door Aalscholvers
Hoogwaterbescherming IJkdijk Ontwikkelprogramma
Hoogwaterbescherming Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen ORK
Hoogwaterbescherming Watersysteemtoets 2012
Hoogwaterbescherming Verantwoord beheer en onderhoud oudere asfaltdijkbekledingen
Energie & duurzaamheid Bellenbeluchting in oxidatiesloten
Hoogwaterbescherming Deltaproof en Kennis voor Klimaat (Deltaproof)
Hoogwaterbescherming Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW
Hoogwaterbescherming Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW)
Emissies & diffuse bronnen Watervogels & zwemwaterkwaliteit
Emissies & diffuse bronnen Onzekerheden in stofbalansen
Ecologie & water Ontwikkeling van biologisch afbreekbare structuren
Energie & duurzaamheid Haalbaarheidsonderzoek Riothermie & Warmte Koude Opslag
Energie & duurzaamheid Water en Energie
Energie & duurzaamheid Circulaire biocomposieten op basis van restmaterialen van waterschappen en natuurorganisaties
Ecologie & water Kroosdocument met kroosprotocol
Ecologie & water FORECASTER, betere beschikbaarheid resultaten hydrologische herstelmaatregelen
Ecologie & water PCLake en PCDitch
Ecologie & water Droogval als maatregel ter verbetering van de waterkwaliteit
Ecologie & water Beekdalbreed hermeanderen
Ecologie & water Handboek Aquatische Ecologie
Ecologie & water Biologische bestrijding kroosvaren
Ecologie & water Effect Warmte Koude Opslag op oppervlaktewater
Ecologie & water Toepassing van eDNA voor de monitoring van visgemeenschappen
Ecologie & water Ecologisch functioneren van sloten / PLONS
Ecologie & water Watermozaïek
Ecologie & water Morfologische en ecologische aspecten van hermeandering
Ecologie & water Ontwikkelen Ecologische Sleutelfactor 4 Habitatgeschiktheid
Ecologie & water Herinrichting diepe plassen
Ecologie & water Slim monitoren ecologie en toxicologie
Emissies & diffuse bronnen Pilotonderzoek Goed Gietwaterproject opkweekbedrijven
Emissies & diffuse bronnen Ontwikkeling mobiele installatie voor verwijdering gewasbeschermingslozingswater
Emissies & diffuse bronnen Emissieloos telen
Emissies & diffuse bronnen Mijn UO
Emissies & diffuse bronnen Ecosafe
Emissies & diffuse bronnen Emissieloos telen, onderdeel precisiebemesting
Emissies & diffuse bronnen Hoe effectief zijn zuiverende hemelwatervoorzieningen?
Modellering Omgaan met onzekerheden in operationele besluitvorming bij hoogwater
Diversen Hebt u een idee voor een STOWA-project op het gebied van afvalwatersystemen?
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - IPPC (Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control)
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - EPRTR (European Pollution and Release Transfer Register E-PRTR)
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) (AFGEROND ZIE RAPPORT 2010-04)
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - Afvalstoffen
Diversen Beheer en onderhoud IBA-systemen
Diversen Praktijkonderzoek verspreiden van bagger op het land
Diversen Geuroverlastbestrijding bij gemalen: de kelderballon RAPPORT GEREED
Diversen Inzet van ervaringskennis bij oplossen watervraagstukken, vervolgproject
Waterbeheersing Kennis voor Klimaat: Zoetwatervoorziening & Zoetwaterkwaliteit (Deltaproof)
Modellering Adviesgroep Watersysteemanalyse (v.h. modellering)
Modellering Integratie oppervlaktewatermodellen DUFLOW en SOBEK
Modellering Update FAST2D
Klimaat & water Toepassen integrale risicobenadering bij zoetwatervoorziening
Klimaat & water Klimaatinvloeden op afbraak van veen: gevolgen voor bodemdaling en waterkwaliteit
Klimaat & water Het Daklaboratorium. Praktijkonderzoek naar de effecten van dakvergroening op waterhuishouding, energie en klimaat
Klimaat & water Goede grond voor een duurzaam watersysteem (Deltaproof)
Waterbeheersing Dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder
Klimaat & water Deltaplan Agragisch Waterbeheer (DAW)
Klimaat & water Fresh Water Options Optimizer (Deltaproof)
Waterbeheersing Kennisprogramma Deltaproof
Waterbeheersing BOWA webbased
Waterbeheersing Operationeel beheer in het kader van de Wateropgave Wateroverlast
Slib Verkenning Gruisontwatering
Waterbeheersing Schade als gevolg van regionale wateroverlast - Ontwikkeling schademodel
Waterbeheersing Modelonzekerheid in de bepaling van de wateropgave
Waterbeheersing Ontwikkeling standaard werkwijze voor het toetsen van regionale watersystemen aan de NBW-normen voor wateroverlast
Slib Karakterisering poly-elektrolyten
Meten & monitoren Netwerk 'Monitoring Nieuwe Stoffen'
Meten & monitoren Validatie verdamping
Meten & monitoren High Throughput Effect-Directed Analysis: betere identificatie toxische stoffen in het water
Meten & monitoren Benchmark geneesmiddelenanalyse
Nieuwe sanitatie Quick scan mogelijkheden vacuümriolering
Nieuwe sanitatie Pharmafilter II
Nieuwe sanitatie Sanitaire Lozingen Isala Klinieken, SLIK
Stedelijk waterbeheer Kennis voor Klimaat & stedelijk waterbeheer
Stedelijk waterbeheer Optimalisatie Verbeterd Gescheiden Rioolstelsels
Stedelijk waterbeheer Kallisto, samen slim schoon
Stedelijk waterbeheer CoP Gevolgen klimaatverandering voor stedelijke afwateringssystemen
Stedelijk waterbeheer Kallisto. Via waterketenmaatregelen naar een beter watersyteem
Stedelijk waterbeheer Waterberging kan het dak(lab) op!
Hoogwaterbescherming Platform Kennis & Kunde Toetsing Waterveiligheid
Hoogwaterbescherming Netwerk Kustingenieurs 'De Kring'
Hoogwaterbescherming Statistische onderbouwing landelijke Veldproef Muskusratten
Innovatie / nieuwe technieken Nieuwe sanitatie in Sneek
Innovatie / nieuwe technieken IJkdijk
Innovatie / nieuwe technieken Peilgestuurde Drainage
Innovatie / nieuwe technieken Genes4Water
Innovatie / nieuwe technieken Hydrochip
Innovatie / nieuwe technieken Vacuümtoiletten en zwart water
Afvalwaterzuivering Hydraulische belasting rwzi's
Afvalwaterzuivering Leidraad Calamiteiten technologen
Afvalwaterzuivering Prestatievergelijking IBA-systemen
Afvalwaterzuivering Nereda RAPPORT GEREED
Grondstoffenfabriek Omzetpunt Amersfoort. Van afvalwaterzuivering naar grondstoffenproductie
Grondstoffenfabriek Platform Afvalwater, Grondstoffen & Energie
Energie- en Grondstoffenfabriek Pilotonderzoek innovatieve slibgistingstechnologieën Themista™ en Ephyra™
Energie- en Grondstoffenfabriek Pasturi Destructie: onderzoek naar de kansen van een innovatief concept voor slibverwerking RAPPORT GEREED
Energie- en Grondstoffenfabriek Thermofiele gisting, van veelbelovend concept naar de praktijk
Energie- en Grondstoffenfabriek Directe anaerobe zuivering van huishoudelijk afvalwater bij lage temperatuur
Energie- en Grondstoffenfabriek Meer waarde halen uit woekerende water- en landplanten
Energie- en Grondstoffenfabriek Actiever Actief Slib, door het verwijderen van cellulosevezels
Energie- en Grondstoffenfabriek Synergieverkenning zeefgoedvalorisatie en luierrecycling (quick scan) RAPPORT GEREED
Energie- en Grondstoffenfabriek Van afval naar asfalt