print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Waterbeheersing Project ‘Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlast’
Energie- en Grondstoffenfabriek Myceliumcomposiet
Klimaat & water Leren van wateroverlast
Klimaat & water Regioscan Zoetwatermaatregelen. Opschalen van effecten, kosten en baten van lokale zoetwatermaatregelen
Ecologie & water Toepassing eDNA voedselwebanalyses voor toestandsbepaling en systeembegrip
Energie & duurzaamheid Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie
Ecologie & water Sleutelfactor 9 Context
Emissies & diffuse bronnen Emissie onderhoudsmaatregelen kunstgrasvelden
Ecologie & water Plan van Aanpak uitwerking hydromorfologie/morfodynamiek stromende wateren
Ecologie & water E-learning module & rekentool voor opstellen waterbalans
Klimaat & water Benchmark Inundatiemodellen
Ecologie & water Flexibel peil Alde Feanen
Ecologie & water Handboek ecohydrologie beken: samenbrengen van beek en landschap
Ecologie & water Kennisprogramma Bouwen met natuur
Ecologie & water Ecologische Sleutelfactor 7 Organische belasting, voor stilstaande wateren
Ecologie & water Waterplanten en waterkwaliteit
Ecologie & water Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren (R-type)
Communicatie & participatie Communiceren over onzekerheid binnen het waterbeheer
Waterbeheersing Serious Game veenweiden
Ecologie & water Blauwalgepreventie door sturing N/P-ratio
Meten & monitoren De Intelligente Peilstok
Ecologie & water Ecologische sleutelfactor 8 Toxiciteit. Ontwikkeling instrument voor ecologische-effectanalyse toxiciteit
Ecologie & water Protocol Monitoring Beekherstel
Meten & monitoren Methode voor het meten van werkelijke verdamping (Lysimeter)
Klimaat & water RiverCare: towards self-sustaining multifunctional rivers
Waterbeheersing Actuele watervoorraad-module
Waterbeheersing Communiceren over onzekerheid
Klimaat & water Dalende bodem, stijgende kosten. Bodemdaling in laagveengebieden (Deltaproof)
Hoogwaterbescherming Coïncidentie neerslag/ rivierafvoeren en zeewaterstanden
Klimaat & water Spaarwater (Deltaproof)
Modellering Gerichte opname GxG’s
Klimaat & water Klimaatbestendige effectmodule landbouw / Waterwijzer Landbouw (Deltaproof)
Ecologie & water NETLAKE: Networking Lake Observatories in Europe
Waterbeheersing Actualisatie Hydrologische randvoorwaarden Natuur in Waternood (versie 3)
Klimaat & water Hydrocity, open innovatieplatform voor klimaatadaptief stedelijk waterbeheer (Deltaproof)
Waterbeheersing WaterSchadeSchatter WSS (Deltaproof)
Ecologie & water REFORM: Restoring rivers for effective catchment management
Klimaat & water Kennis voor Klimaat: Klimaatbestendige steden (Deltaproof)
Waterbeheersing Inzet van Remote Sensing voor beter waterbeheer / SAT WATER
Waterbeheersing Meteobase. Actualiseren van neerslag- en verdampingsgegevens t.b.v. NBW-toetsing regionale wateroverlast
Klimaat & water Bufferboeren. Samen werken aan een betere beschikbaarheid van de waterbodem (Deltaproof)
Klimaat & water Een klimaatrobuuste effectmodule natuur / Waterwijzer Natuur (Deltaproof)
Klimaat & water Programma natuurlijke klimaatbuffers (Deltaproof)
Klimaat & water Ondergrondse waterberging (Deltaproof)
Klimaat & water Waterhouderij. Van concept naar praktijk (Deltaproof)
Klimaat & water KlimaatAdaptieve Drainage, KAD (Deltaproof)
Modellering Nationaal Modelinstrumentarium NHI
Ecologie & water Actief Biologisch Beheer door Aalscholvers
Energie & duurzaamheid Water en Energie
Ecologie & water Kroosdocument met kroosprotocol
Ecologie & water FORECASTER, betere beschikbaarheid resultaten hydrologische herstelmaatregelen
Klimaat & water Klimaatinvloeden op afbraak van veen: gevolgen voor bodemdaling en waterkwaliteit
Hoogwaterbescherming Watersysteemtoets 2012
Waterbeheersing Kennisprogramma Deltaproof
Innovatie / nieuwe technieken Genes4Water
Ecologie & water PCLake en PCDitch
Ecologie & water Droogval als maatregel ter verbetering van de waterkwaliteit
Ecologie & water Beekdalbreed hermeanderen
Innovatie / nieuwe technieken Hydrochip
Stedelijk waterbeheer CoP Gevolgen klimaatverandering voor stedelijke afwateringssystemen
Stedelijk waterbeheer Kallisto. Via waterketenmaatregelen naar een beter watersyteem
Waterbeheersing Modelonzekerheid in de bepaling van de wateropgave
Stedelijk waterbeheer Waterberging kan het dak(lab) op!
Waterbeheersing Ontwikkeling standaard werkwijze voor het toetsen van regionale watersystemen aan de NBW-normen voor wateroverlast
Innovatie / nieuwe technieken Peilgestuurde Drainage
Modellering Adviesgroep Watersysteemanalyse (v.h. modellering)
Ecologie & water Ecologisch functioneren van sloten / PLONS
Ecologie & water Watermozaïek
Diversen Praktijkonderzoek verspreiden van bagger op het land
Modellering Integratie oppervlaktewatermodellen DUFLOW en SOBEK
Ecologie & water Morfologische en ecologische aspecten van hermeandering
Emissies & diffuse bronnen Watervogels & zwemwaterkwaliteit
Meten & monitoren Validatie verdamping
Modellering Omgaan met onzekerheden in operationele besluitvorming bij hoogwater
Emissies & diffuse bronnen Onzekerheden in stofbalansen
Ecologie & water Handboek Aquatische Ecologie
Ecologie & water Biologische bestrijding kroosvaren
Waterbeheersing Schade als gevolg van regionale wateroverlast - Ontwikkeling schademodel
Waterbeheersing Kennis voor Klimaat: Zoetwatervoorziening & Zoetwaterkwaliteit (Deltaproof)
Klimaat & water Deltaplan Agragisch Waterbeheer (DAW)
Klimaat & water Goede grond voor een duurzaam watersysteem (Deltaproof)
Klimaat & water Fresh Water Options Optimizer (Deltaproof)
Waterbeheersing BOWA webbased
Waterbeheersing Operationeel beheer in het kader van de Wateropgave Wateroverlast
Ecologie & water Toepassing van eDNA voor de monitoring van visgemeenschappen
Energie & duurzaamheid Circulaire biocomposieten op basis van restmaterialen van waterschappen en natuurorganisaties
Energie- en Grondstoffenfabriek Meer waarde halen uit woekerende water- en landplanten
Emissies & diffuse bronnen Pilotonderzoek Goed Gietwaterproject opkweekbedrijven
Emissies & diffuse bronnen Ontwikkeling mobiele installatie voor verwijdering gewasbeschermingslozingswater
Emissies & diffuse bronnen Emissieloos telen
Emissies & diffuse bronnen Mijn UO
Emissies & diffuse bronnen Ecosafe
Emissies & diffuse bronnen Emissieloos telen, onderdeel precisiebemesting
Ecologie & water Ontwikkelen Ecologische Sleutelfactor 4 Habitatgeschiktheid
Ecologie & water Herinrichting diepe plassen
Ecologie & water Slim monitoren ecologie en toxicologie
Ecologie & water Ontwikkeling van biologisch afbreekbare structuren
Klimaat & water Toepassen integrale risicobenadering bij zoetwatervoorziening
Emissies & diffuse bronnen Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'

Watersystemen