print

Diensten

Fresh Water Options Optimizer

De afgelopen jaren zijn er uiteenlopende technieken ontwikkeld voor het lokaal vasthouden van zoet water, zoals peilgestuurde drainage en ondergrondse wateropslag. De Fresh Water Options Optimizer (FWOO) is een instrument waarmee waterbeheerders de potentie van deze oplossingen voor een gebied in kaart kunnen brengen. Met deze informatie kunnen ze bepalen hoeveel water in hun beheersgebied beschikbaar kan worden gemaakt met lokale zoetwateroplossingen.

Meteobase

Regionale waterbeheerders hebben grote behoefte aan actuele, gedetailleerde gegevens over neerslag en verdamping. Deze zijn onder meer nodig voor modelkalibratie, voor het toetsen van watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast (NBW-normen), voor GGOR-vraagstukken en zoetwatervoorziening. Maar ook om in het operationele waterbeheer beter te kunnen inspelen op verschuivingen in neerslagpatronen en neerslagextremen. STOWA heeft met het oog hierop Meteobase laten ontwikkelen, een online archief met actuele neerslag- en verdampingsgegevens.

Meer weten over Meteobase? Klik HIER.

Modelwalhalla

Waterbeheerders werken steeds meer met modellen om beleid, planvorming en beheer te onderbouwen. Om het modelwerk te vergemakkelijken, worden voortdurend nieuwe ondersteunende programma’s ontwikkeld, zogenoemde pre- en postprocessors. Bijvoorbeeld voor het stroomlijnen van modelinput en het (na)bewerken van uitkomsten. Op deze website vindt u een actueel overzicht van deze programma’s.

Waternood

Waternood is een methode die als leidraad wordt gebruikt voor het ontwerp en beheer van waterhuishoudkundige infrastructuur in het regionale waterbeheer. STOWA ondersteunt deze methode via het Waternood-instrumentarium. Dit instrumentarium is op basis van een gebruikersonderzoek en nieuwe kennis en inzichten opnieuw ontworpen. Het instrumentatrium is aangepast op de huidige standaard voor Gis, namelijk ArcGIS 10.x en toegespitst op die onderdelen van Waternood met een frequent gebruik.

>Download het Waternood instrument (april 2016). Let op: 70 Mb

Watson Database

Waterbeheerders verzamelen al lange tijd gegevens over medicijnresten, hormonen en andere 'microverontreinigingen' in hun afvalwater. Deze worden gebundeld en ontsloten in de Watson database. De database bevat een schat aan informatie over de concentraties microverontreinigingen in het inkomende en gezuiverde afvalwater.

Meer weten over de Watson database? Klik HIER.

Startpagina ARBO waterschappen

Deze website helpt u op weg naar informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Digitale landkaart Meerlaagsveiligheid

De afgelopen jaren hebben diverse partijen waaronder STOWA verkend wat de mogelijkheden zijn van het toepassen van meerlaagsveiligheid voor overstromingsrisicobeheersing. De opgedane inzichten zijn weergegeven op een digitale Landkaart Meerlaagsveiligheid. Deze site geeft een overzicht van lopende en afgesloten projecten rondom meerlaagsveiligheid (MLV). U vindt er presentaties, rapporten, films en kennisdocumenten over het onderwerp.

Waterwijzer (in ontwikkeling)

Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen in een gebied - bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe peilbesluiten of klimaatverandering - op de aanwezige landbouw en natuur? En hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudkundige omstandigheden voor deze functies? Hiervoor is het nodig dat je de effecten van veranderend waterbeheer op landbouw en natuur nauwkeurig in beeld brengt en kwantificeert. Een groot aantal partijen werkt hard aan verbetering dan wel vernieuwing van de methodieken die hiervoor worden ingezet. Dat gebeurt onder de titel 'Waterwijzer'.

De Waterschadeschatter

Er bestaan situaties waarin de kosten van maatregelen om aan de NBW-normen voor wateroverlast te voldoen niet in verhouding lijken te staan tot de baten. Voor deze situaties is het zinvol de kosten en baten van wateroverlastmaatregelen gedetailleerd in beeld te brengen. Dit kunt u doen met de Waterschadeschatter, een online schademodel.

Hydrotheek

De Hydrotheek van STOWA is een online database met duizenden publicaties op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding en afvalwaterzuivering. 

Stappenplan Meerlaagsveiligheid

Momenteel wordt verkend wat de mogelijkheden en consequenties zijn van meerlaagsveiligheid voor overstromings- risicobeheersing. Dit plan van aanpak schetst een (modulair) stappenplan waarmee op systematische manier kansen en mogelijkheden voor maatregelen in de verschillende lagen van MLV kunnen worden verkend en geïdentificeerd. Het gaat hierbij om een maatschappelijke afweging waarbij gekeken wordt naar meerdere belangen, waaronder kosteneffectiviteit.

Piscaria & Limnodata Neerlandica

De databases Piscaria en Limnodata Neerlandica zijn ontwikkeld i.o.v. STOWA. Ze geven toegang tot een groot aantal waarnemingen van planten en dieren in de Nederlandse oppervlaktewateren. De databases zijn te raadplegen via het internet. 

Database regenwater

De database regenwater bevat een schat aan gegevens over de kwaliteit van afstromend regenwater, en over de eigenschappen van regenwater zoals: de binding van stoffen aan zwevende deeltjes in regenwater en de valsnelheden van deeltjes. Deze kennis is van belang om de kosteneffectiviteit van eventuele zuiveringsmaatregelen te bepalen. Inmiddels bestaat de database uit meer dan 150 meetlocaties met meer dan 7,652 nationale individuele metingen. Daarmee is het de grootste regenwaterdatabase van Europa.

Publicaties