print

Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologen

Terug
Rapportnr 2017-37
ISBN 978.90.5773.736.3
Type Leidraad
Prijs € 25
Datum 16-02-2018

Documenten

Download Bestel

STOWA heeft samen met het Landelijk technologenplatform een Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologen opgesteld. Met behulp van deze leidraad kunnen de waterschappen, i.c. de zuiveringstechnologen, zich beter voorbereiden op gebeurtenissen die het zuiveringsproces bedreigen. De leidraad bevat tien uitgewerkte mogelijke gebeurtenissen die elk ondersteund worden door een beslissingsschema en bijbehorende instrumenten.

Achtergrond

De waterschappen willen goed voorbereid zijn op rampen en crises. Deze calamiteitenleidraad maakt hier onderdeel van uit. Het richt zich op het beheersen van calamiteiten die het zuiveringsproces op de rioolwaterzuiveringen bedreigen. De kern van de leidraad wordt gevormd door tien mogelijke gebeurtenissen of scenario’s. Deze zijn elk verwerkt in een beslissingsondersteunend schema.

De calamiteitenscenario’s worden ondersteund met een toolbox. Deze is in de bijlages bij het rapport opgenomen en bevat informatie over hulpmiddelen, zoals een toelichting op het uitvoeren van toxiciteitsonderzoek, een protocol voor het enten van actief-slibsystemen, een database stoffenbanken, een lijst met toxische stoffen, ervaringen en aandachtspunten bij een calamiteit, lijsten met leveranciers,etc.

Deze calamiteitenleidraad is een uniform uitgangspunt voor het beheersen van calamiteiten die het zuiveringsproces bedreigen en biedt een basis voor het delen van kennis leren van elkaars ervaringen. Hij sluit aan op de landelijke visie op ‘Samenwerking in Crisisbeheersing’ van de Unie van Waterschappen. De kern van deze visie is dat de waterschappen in 2020 een (veer)krachtig partnerschap vormen in de crisisbeheersing. Het gaat daarbij zowel om het voorbereid zijn op crisissituaties, als om de feitelijke bestrijding van crises.

Publicaties