print

Over de thema's

Samen met de leden en partners werkt STOWA aan het verzamelen en ontsluiten van praktische kennis rond actuele waterthema's. Veel thema’s hebben een eigen themasite. Hieronder een overzicht.

Waterwijzer

Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen in een gebied op de aanwezige landbouw en natuur?  Een groot aantal partijen werkt hard aan verbetering dan wel vernieuwing van de methoden en instrumenten die hiervoor worden ingezet. Dat gebeurt onder de titel 'Waterwijzer'.

Bezoek de website van Waterwijzer

Saniwijzer

De komende tijd zijn grote investeringen nodig in de riolering en waterzuivering. In veel gevallen wordt gekozen voor een soortgelijk systeem dat nu aanwezig is. Soms zijn er andere mogelijkheden die goedkoper, duurzamer of effectiever zijn. Saniwijzer laat voor verschillende situaties mogelijke voorbeelden zien. 

Bezoek de website van Saniwijzer

Stedelijk waterbeheer

Watermozaïek

Het STOWA kennisprogramma Watermozaïek onderzoekt de effecten van bestaande en vernieuwende maatregelen op de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren.

Bezoek de website van Watermozaïek

Opleidings- programma INNW

Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Om waterkeringbeheerders voor te bereiden op deze nieuwe normering hebben STOWA en Rijkswaterstaat een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld. Op deze website vindt u meer informatie over de cursussen en alle cursusdata.

Bezoek de website van Opleidings- programma INNW

Deltaproof

Het Kennisprogramma Deltaproof zoekt samen met waterschappen naar antwoorden op vragen rond klimaatrobuust regionaal waterbeheer, met name op het gebied van waterveiligheid en zoet water.

Bezoek de website van Deltaproof

Water & Energie

Het besparen op, en terugwinnen van energie wordt steeds belangrijker. Ook in de waterketen en het watersysteem zijn er mogelijkheden het energieverbruik te verminderen en energie terug te winnen. Op de themasite Energie en Water leest u hier alles over.

Bezoek de website van Water & Energie

Beekherstel en erfgoed

ORAS Veenweiden

Deze themasite bevat onder meer de digitale handleiding voor Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën (ORAS) in Veenweidegebieden, met informatie en handreikingen om uw activiteiten in het veenweidegebied te ondersteunen.

Bezoek de website van ORAS Veenweiden

Beek en Rivierherstel

Inspectie Waterkeringen

Inspectie Waterkeringen is de themasite van het het kennisprogramma 'Professionaliseren Inspectie Waterkeringen' van STOWA en Rijkswaterstaat. Dit programma richt zich op het professionaliseren van de inspectie van waterkeringen.

Bezoek de website van Inspectie Waterkeringen

Waterweren

Op deze themasite leest u alles over het werk van STOWA op het gebied van het ontwikkelen, implementeren en delen van kennis over de bescherming tegen hoog water en te veel water.

Bezoek de website van Waterweren

Vis & Vismigratie

De themasite Vis & Vismigratie geeft informatie en achtergronden over het slechten van de migratiebarrières voor vissen en over het minimaliseren van mogelijke schade aan vissen bij het passeren van stuwen, sluizen en gemalen.

Bezoek de website van Vis & Vismigratie

Nieuwe Sanitatie

Op de themasite Nieuwe Sanitatie leest u meer over nieuwe vormen van sanitatie, waarbij sprake kan zijn van het gescheiden inzamelen en lokaal behandelen van afvalwaterstromen.

Bezoek de website van Nieuwe Sanitatie

Handboek Hydrobiologie

Waterbeheerders moeten voor de KRW bij het bemonsteren van hun wateren en het analyseren van aangetroffen waterorganismen dezelfde gestandaardiseerde methoden hanteren. STOWA, WEW, RWS WVL en NEN hebben hiervoor het Handboek Hydrobiologie uitgebracht.

Bezoek de website van Handboek Hydrobiologie

Flora- en faunawet

Via deze themasite houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de Flora- en faunawet. Waterschappers kunnen er kennis en ervaringen uitwisselen, en discussies voeren. Verder staat er op de site veel achtergrondinformatie en kunt u er belangrijke documenten vinden.

Bezoek de website van Flora- en faunawet

Beating The Blues

Beating the blues is een beslisschema dat waterbeheerders praktische handvatten geeft bij het maken van keuzes bij het nemen van maatregelen tegen blauwalgenoverlast.

Bezoek de website van Beating The Blues

Leendert de Boerspolder

Op deze themasite leest u alles over een bijzondere veenkadenproef in de Leendert de Boerspolder in de buurt van de Haarlemmermeer. Door de proef krijgen waterbeheerders veel meer zicht op de werkelijke sterkte van dit bijzondere type waterkeringen.  

Bezoek de website van Leendert de Boerspolder

Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan natuurlijker, schoner en mooier oppervlaktewater. Op deze themasite krijgt u meer informatie over het ontwerp, de aanleg, het beheer en de effecten van deze oevers.

Bezoek de website van Natuurvriendelijke oevers

Monitoring nieuwe stoffen

Monitoring nieuwe stoffen is tijdelijk niet beschrikbaar

CENIRELTA

Waterschap Hollandse Delta, Paques en STOWA werken gezamenlijk, met Europese subsidie, aan een veelbelovende energiezuinige technologie om nitraat te halen uit afvalwater. De naam: CENIRELTA, Cost Effective Nitrogen Removal from waste water by Low-Temperature Anammox. In het laboratorium werkt CENIRELTA al. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven in Rotterdam wordt de technologie op grotere schaal getest.

Bezoek de website van CENIRELTA

Ecologische beoordeling en KRW

STOWA ondersteunt waterbeheerders bij een goede implementatie en uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Op de themasite over Ecologische Beoordeling en KRW kunt u hier alles over lezen, achtergronddocumenten vinden en kijken welke projecten er momenteel worden uitgevoerd.

Bezoek de website van Ecologische beoordeling en KRW

Cyanobacteriën

Om overlast van blauwalgen te bestrijden en de risico's beter in beeld te krijgen, lopen er diverse onderzoeksprojecten. STOWA ondersteunt deze projecten en ontsluit de onderzoeksresultaten. Via deze themasite blijft u op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van Cyanobacteriën en kunt u uw ervaringen en opmerkingen inbrengen.

Bezoek de website van Cyanobacteriën