print

Nieuwe Sanitatie

Mede door goede afvalwaterzuivering is de kwaliteit van het oppervlaktewater de afgelopen decennia sterk verbeterd. Maar lozingen van gezuiverd afvalwater vormen nog altijd een belangrijke bron van emissies. Met name meststoffen, zware metalen, hormonen en medicijnresten worden bij de huidige centrale afvalwaterbehandeling niet of slechts gedeeltelijk uit het afvalwater gehaald.

STOWA is voortdurend op zoek naar de mogelijkheden de waterketen te verduurzamen en tegelijkertijd de kosten te verlagen. We vergaren met het oog hierop in (pilot)projecten praktische kennis over de mogelijkheden van zogenoemde nieuwe sanitatie. Daarbij kijken we onder andere naar het aan de bron scheiden en apart behandelen van bepaalde, geconcentreerde afvalwaterstromen. Dit als mogelijk alternatief voor steeds verdergaande centrale zuivering.

We onderzoeken onder meer de mogelijkheden voor het verwijderen van stikstof en fosfaat via aparte behandeling van urine. Maar ook het gescheiden inzamelen en apart verwerken van afvalwater uit ziekenhuizen, met het oog op de hoge concentraties geneesmiddelen en hormoonverstorende stoffen die daarin voorkomen. We richten ons tevens op mogelijkheden om afval(water)stromen weer te combineren, bijvoorbeeld met groente en fruitafval uit huishoudens en op mogelijkheden om samen met de landbouw naar kostenbesparende concepten te komen voor de afvalwaterverwerking in het buitengebied.

Op de themasite Nieuwe Sanitatie leest u meer over het onderwerp, de achtergronden en de pilotprojecten.