SAT-WATER/STOWA Bodemvochtdag 2020: 'Doet bodemvocht ertoe?' #AFGELAST

Op 23 april bent u van harte welkom op de speciale bodemvochtdag van SAT-WATER & STOWA, waarin we dieper ingaan op de mogelijkheden van het gebruik van op satellietdata gebaseerde schattingen van het bodemvocht voor het waterbeheer.

Deze bijeenkomst is afgelast. Wij informeren u zo snel mogelijk over een eventuele verplaatsing van dit evenement.

Sinds 2011 is het gebruik van satelliet-gebaseerde informatie binnen de waterschappen sterk gestegen. Denk daarbij aan data over verdamping, inundaties en de daling van het maaiveld via InSAR. Ook de inzet van neerslagradardata (eveneens een remote-sensingtoepassing) heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Door deze data slim te combineren met een model (het LHM), is ook OWASIS ontstaan, het resultaat van constructieve samenwerking tussen SAT-WATER, ESA en de waterschappen.

De volgende stap is mogelijk het gebruik van op satellietdata gebaseerde schattingen van het bodemvocht. Binnen de wereld van de zogenoemde land surface models, is in dit verband al een groot aantal methoden ontwikkeld die de Nederlandse waterbeheerders tot dusver niet omarmen. We hopen met deze bodemvochtdag antwoord te krijgen op de vraag of dit terecht is, of dat we als waterbeheer community op dit vlak de schouders moeten gaan zetten onder data-aanmaak, -distributie en -gebruik.

Op deze SAT-WATER bodemvochtdag passeren onder meer de volgende onderwerpen en vraagstukken de revue:

  1. Willen we, als we bodemvochtdata nodig hebben, zowel operationele als re-analysis data?
  2. Of hebben we vooral meer kennis nodig en zo ja: welke?
  3. Welke visie hebben de praktijkkoplopers uit de waterschapswereld op dit onderwerp?
  4. Hoe zorgen we voor validatie van data om te komen tot bruikbare informatie, zowel de wetenschappelijke kant ervan als de praktische: zijn de data bruikbaar voor werkprocessen?
  5. Zijn we primair geïnteresseerd in remote sensing based data, of dient er expliciet een link te worden gelegd met in situ monitoring & modellering?
  6. Gaat het voor de waterbeheerders om de diverse bodemvochtdieptes, dus zowel near surface, root zone als ook de volledige vadose zone; of zijn we eigenlijk primair geïnteresseerd in die diepte en dynamiek van het freatische vlak?
  7. Het linken van bodemvocht vanuit de data-behoeftekant aan de (actuele?) droogte- en wateroverlastproblematiek, alsmede aan bodemvocht als verbindend element tussen de hydrologie en de atmosfeer.

Doel van de dag: kennisdeling, inspiratie, kennisvraag-articulatie, datavraag-articulatie.

Doelgroep: waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven, NHI-, SATDATA-, SAT-WATER- & WIWB-communities/kenniswereld.

SAT-WATER & STOWA

SAT-WATER is een consortium van waterschappen dat het gebruik van remote sensing in het regionale waterbeheer wil stimuleren. Het uiteindelijke doel is remote sensing verder te ontwikkelen tot een algemeen geaccepteerd onderdeel van de waterhuishoudkundige praktijk. STOWA ondersteunt SAT-WATER met het uitvoeren van onderzoek dat van belang is voor de verdere ontwikkeling van remote sensing binnen het waterbeheer. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk programma waarin kennisvragen worden gebundeld en uitgewerkt. Ook worden financiële middelen bijeengebracht en er wordt samengewerkt met andere partijen, zoals de European Space Agency ESA en Netherlands Space Office NSO. STOWA heeft in dit programma een coördinerende rol in nauwe samenwerking met de waterschappen.

Programma

09.30 uur  Inloop met koffie, thee & brownies
10.00 uur  Welkom door dagvoorzitter Marc Bierkens (UU & Deltares). Presentatie 'Wat weten we allemaal al wel goed en wat minder goed qua hydrologische toestandsvariabelen?'
10.25 uur  Stelling aan begin van de dag: bij mijn waterschap/werkgever kunnen we ons voordeel doen met bodemvochtdata.
10.30 uur  Korte presentaties met vragen en discussie tussendoor:
- Vandersat, ook i.r.t. grondwaterstanden & Wflow

- OWASIS  i.r.t. VIDENTE & SWM
- OASIS/Twente
- Moisture Matters
- UU/Niko Wanders

12.15 uur  Lunch

13.15 uur  Start middagprogramma Kennisvraag-articulatie; Datavraag-articulatie (grondwaterdata en/of bodemvochtdata), in nader te bepalen vorm. E.e.a. ingeleid door praktijkkoplopers.
14.50 uur  Koffie & thee
15.15 uur  Conclusies & vervolg
16.00 uur  Bespreken stellingen
16:15 uur  Borrel