Skip to main content Skip to main nav

Monitoringprogramma Decentrale Sanitaire Systemen

Het monitoringprogramma Decentrale Sanitaire Systemen heeft tot doel op eenduidige wijze data te verzamelen over de werking van decentrale sanitaire systemen in de praktijk en deze data op een zodanige wijze beschikbaar te stellen dat de informatie kan worden gebruikt bij de afwegingen voor de aanleg van nieuwe systemen in de toekomst.

In Nederland ligt een groot aantal decentrale sanitaire systemen. Voor het merendeel zijn dit kleinere IBA’s, geschikt voor een enkele woning en voor een klein deel grotere systemen van 10 tot 2000 i.e. Bijvoorbeeld bij recreatieparken, horeca en kampeerboerderijen, vooral in het buitengebied. Verwacht wordt dat het aantal grotere decentrale systemen in de toekomst zal toenemen.

Er zijn op dit ogenblik weinig betrouwbare gegevens over de werking van deze systemen in de praktijk. En als ze er wel zijn, zijn deze onderling slecht vergelijkbaar zijn en meestal zodanig opgeslagen dat deze niet goed kunnen worden geraadpleegd of in het geheel niet beschikbaar zijn. Vastgesteld is dat het voor een goede afweging tussen sanitatiesystemen van belang is om meer betrouwbare kennis te hebben van de werking van de nu aanwezige systemen in de praktijk. STOWA heeft het initiatief genomen om de mogelijkheden hiervoor te verkennen.

De verkenning is uitgevoerd door een Begeleidingscommissie (BC) bestaande uit vertegenwoordigers van waterschappen. Zij hebben inhoudelijk gebruik gemaakt van deskundige adviseurs en de ideeën voorgelegd aan vertegenwoordigers van leveranciers van systemen.

Onderdeel van het project is de bouw van een database waarin alle data van de systemen kan worden opgeslagen en bewerkt. Deze database wordt, naar analogie met de Saniwijzer, de Sanimonitor genoemd. Voor de ontwikkeling van de Sanimonitor is samenwerking gezocht met Het WaterschapsHuis (HWH)

De BC en HWH hebben een belangrijke rol in het vervolgproces.

Producten

Het project moet resulteren in drie producten:

  1. Een monitoringprotocol 
  2. Een concept onderzoeksprogramma 
  3. De database 'Sanimonitor '

ad 1. Het monitoringprotocol heeft tot doel aanbevelingen te doen voor eenduidige monitoring van gegevens van decentrale systemen. Daarbij gaat het om de te monitoren parameters, de wijze van monstername, de eenheden waarin de parameters worden uitgedrukt etc. Daarbij wordt uiteraard zwaar geleund op de huidige richtlijnen voor IBA-monitoring. Deze zal verder worden uitgebreid om ook gegevens over duurzaamheid, beheer, micro’s en pathogenen te verzamelen.

ad 2. Het onderzoeksprogramma heeft tot doel aan te geven van welke systemen we bij voorrang meer gegevens zouden willen verzamelen. Bijvoorbeeld omdat dit perspectiefvolle technieken zijn waar nog onvoldoende van bekend is of omdat dit veelgebruikte technieken zijn die verder geoptimaliseerd zouden moeten worden. Het onderzoeksprogramma is richtinggevend voor eventuele vervolgonderzoeken.

ad 3. De Sanimonitor is de website van STOWA en de Stichting RIONED voor monitoring van decentrale sanitatie.  Zie . De Sanimonitor heeft tot doel om data van decentrale sanitaire systemen op een zodanige wijze op te slaan dat deze op eenvoudige wijze voor analyse beschikbaar komen. De Sanimonitor heeft een aantal uitvoermodules waarmee eenvoudige overzichten kunnen worden gegenereerd als mede de mogelijkheid om meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de brongegevens. 

Voor vragen, opmerkingen en meer informatie over het monitoringsprogramma kunt u contact opnemen met Bjartur Swart (swart@stowa.nl).