Produceren van energie (o.m. aquathermie)

Waterschappen willen zelf meer (schone) energie opwekken. STOWA helpt ze daarbij. Onder meer door onderzoek te doen naar betere slibgisting op afvalwaterzuiveringen, zodat er meer biogas wordt geproduceerd, dat weer kan worden omgevormd tot elektrische energie. Maar bijvoorbeeld ook door de mogelijkheden te onderzoeken om de warmte uit oppervlaktewater en afvalwater te oogsten en te benutten voor verwarming en koeling. Er wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden voor zonneparken op oppervlaktewater en windturbines op dijken.

Zonne-energie op dijken

Bij verschillende partijen opererend op het gebied van waterbeheer in Nederland lopen verschillende initiatieven op het gebie...

Bekijk project

Nevenreacties tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH)

Dit project heeft als doel om moeilijk afbreekbare en toxische stoffen die tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH) worden gev...

Bekijk project

Thermische energie uit afvalwater (TEA)

Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe technieken ontwikkeld om de warmte die wordt toegevoegd aan (drink)water, terug te win...

Bekijk project

Pilotonderzoekonderzoek naar het verhogen van het droge-stofgehalte van zuiveringsslib na ontwatering met behulp van de TORWASH® technologie

Het doel van dit project is het realiseren van een hogere biogas- en grondstofterugwinning uit zuiveringsslib. Dit gebeurt do...

Bekijk project

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)

Nederland zal de energievoorziening anders moeten vormgeven om mee te gaan in de mondiale energietransitie naar duurzame ener...

Bekijk project

Pilotonderzoek Themista-Ephyra combinatie

In dit project wordt geprobeerd via lab- en pilotonderzoek de meerwaarde aan te tonen van de gecombineerde Themista-Ephyra te...

Bekijk project

Superkritisch vergassen van zuiveringsslib

De waterschappen Aa en Maas en De Dommel, STOWA, slibverwerker SNB en de bedrijven Proced├ę Biomass en Electron Thermal Proces...

Bekijk project

Kennisontsluiting demonstratie best practise slibgisting in het kader van Energie- en Grondstoffenfabriek

Het doel van dit project is het ontsluiten en verspreiden van de kennis en ervaringen die worden opgedaan bij de ombouw van d...

Bekijk project

Windmolens op dijken

De plaatsing van windmolens op of nabij een waterkering vereist uit een oogpunt van waterveiligheid allerlei voorzieningen en...

Bekijk project