Pilotonderzoekonderzoek naar het verhogen van het droge-stofgehalte van zuiveringsslib na ontwatering met behulp van de TORWASH® technologie

Het doel van dit project is het realiseren van een hogere biogas- en grondstofterugwinning uit zuiveringsslib. Dit gebeurt door slib niet op traditionele manier te vergisten maar door vergisting van het slib in een UASB-vergister (Upflow Anaerobic Sluddge Blanket) dat met TORWASH® technologie is voorbehandeld. Op rwzi Almere loopt een pilot.


In Nederland wordt jaarlijks circa 1,4 miljoen ton communaal zuiveringsslib geproduceerd. Zuiveringsslib blijft over na de zuivering van afvalwater. In Nederland wordt dit zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties verbrand. Het is de verwachting dat verbranding van zuiveringsslib ook de komende decennia nog de voornaamste wijze van verwerking zal blijven. Het watergehalte van zuiveringsslib is hoog, circa 75 procent. Daardoor zijn de kosten voor transport en verbranding als eindverwerking aanzienlijk. Technisch gezien is zuiveringsslib geen aantrekkelijke brandstof omdat er vanwege het hoge watergehalte bij de verbranding van zuiveringsslib bijna geen energie te winnen is. De jaarlijkse kosten voor transport en slib eindverwerking voor waterschappen lopen in de miljoenen. Het verlagen van het watergehalte kan voor aanzienlijke kostenbesparingen zorgen. Tegelijkertijd kan het de winning van energie uit zuiveringsslib mogelijk maken.

 

Eén van de opties om zuiveringsslib te ontwateren betreft TORWASH®, een nieuwe technologie die door ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) wordt ontwikkeld. Het is torrefactie in water, bedoeld voor het maken van bio‐brandstof uit moeilijke grondstoffen, die normaliter niet verbrand kunnen worden. Voorbeelden zijn naast zuiveingsslib ook GFT, bermgras en diverse agrarische reststoffen, o.a. mest en mestdigestaat. Ze zijn nat en bevatten zouten. Het is mogelijk ze te vergisten, maar je houdt in alle gevallen een slecht ontwaterbaar digestaat over. In het laboratorium is TORWASH bewezen. De chemische structuur van de biomassa wordt zodanig veranderd, dat het mogelijk is om met mechanische ontwatering een perskoek te maken meteen droge stof gehalte van meer dan 60%. Daardoor is het mogelijk om uit mest, gras, bamboe en diverse soorten agro‐afval, maar ook uit zuiveringsslib  brandstof te maken die in een biomassacentrales kan worden (mee)gestookt. De kwaliteit is vergelijkbaar met die van houtsnippers.

Bij toepassing op volle schaal heeft het de potentie om waterschappen miljoenen euro’s per jaar besparen aan verwerkingskosten. Het product is geen slib met een calorische waarde van nul, maar brandstof brokken met dezelfde energie‐inhoud als houtsnippers. Bij gebleken succes kan deze technologie geëxporteerd worden naar alle landen waar rioolwater gezuiverd wordt. Dezelfde TORWASH uitvoering heeft ook de potentie gebruikt te worden voor allerlei soorten digestaat (co‐vergisting, aardappelschillen, GFT, gras, residu van bioraffinage, etc.).