Doorontwikkeling Energie- en Grondstoffenfabriek

Na de start in 2008 is de Energie- en Grondstoffenfabriek, kortweg EFGF, uitgegroeid tot een succesvolle netwerkorganisatie voor het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater. Alle waterschappen nemen aan EFGF deel. Het doel van het project is duidelijkheid te krijgen over de wijze waarop de waterschappen de Energie- en Grondstoffenfabriek willen doorontwikkelen, teneinde als professionele partner te kunnen opereren en optimaal gebruik te kunnen maken van stimuleringsfondsen.

De Energie- en Grondstoffenfabriek in zijn huidige vorm loopt tegen bepaalde grenzen aan. Dit vraagt om een reflectie op de huidige aanpak en organisatie. De organisatie heeft geen rechtspersoonlijkheid en een beperkt mandaat, waardoor zij onvoldoende als volwaardig partner kan opereren, juist nu concretisering van projecten hogere eisen stelt aan de samenwerking met derden. Ook ontbeert het de organisatie en de deelnemende waterschappen aan benodigde competenties om de EFGF verder tot een succes te maken. Denk aan competenties op het gebied van kennis van markten, marketing en sales, publiek-private samenwerking, intellectueel eigendom, etc.

Een ander probleem is dat de Energie- en Grondstoffenfabriek niet kan optreden als vertegenwoordigende en coördinerende partij voor het aanvragen van innovatiefondsen, terwijl deze (Europese) fondsen dit wel als eis stellen. Goede alternatieven ontbreken op dit moment.