Verkenning verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methoden

Dit rapport bevat de resultaten van een eerste verkenning om met behulp van de inzet van planten-, paddenstoelen- of diersoorten (phytoremediatie) effectief metalen uit slib te verwijderen en daarmee wegen te openen naar hergebruik van slib in de landbouw. De verkenning heeft nog niet de gehoopte resultaten opgeleverd.

De mogelijkheden voor hergebruik van zuiveringsslib hangen nauw samen met de mate van verontreiniging. Primair zijn het zware metalen die een hergebruik belemmeren omdat de gehalten van met name koper en zink te hoog zijn. Daar tegenover staat dat zuiveringsslib veel nuttige stoffen bevat waar in de landbouw in toenemende mate behoefte aan bestaat.

Het belang van de toevoeging van organische stof vormt inmiddels op alle landbouwgronden, zowel zand- als kleigronden een speerpunt, omdat bodemstructuurverbetering positieve effecten heeft op gewasopbrengsten. Vooral doordat het waterbergend vermogen en het biologisch bodemleven op peil gehouden kan worden.

Het tegenvallende resultaat van dit onderzoek wordt met name veroorzaakt door het feit dat de biobeschikbaarheid van metalen erg laag is door het hoge gehalte aan organische stof in slib. In een vervolgonderzoek zou de biobeschikbaarheid van vooraf kunnen worden aangepakt door terrestrische wormen aan slibmengsels toe te voegen.