Verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methoden

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het zodanig biologisch reinigen van zuiveringsslib (met geselecteerde planten, schimmels en wormen), dat het eindproduct kan worden benut in de landbouw. Dit kan leiden tot kostenbesparing voor de waterschappen en bijdragen aan een circulaire economie.

Bij afvalwaterzuivering komt slib vrij. Op dit moment wordt dit slib vooral aangewend voor energieopwekking (slibvergisting). Maar slib kan ook worden toegepast in de landbouw, met name door de aanwezigheid van organische stof. Veel bodems kampen met een tekort aan organische stof, wat een toenemend probleem vormt voor een hoge (biomassa)productie. Voor eventuele toepassing van zuiveringsslib in de landbouw is het noodzakelijk om zuiveringsslib zodanig te reinigen, te hygie¨niseren en te stabiliseren dat het als restproduct kan worden toegepast. Dat betekent dat toxische stoffen uit het slib verwijderd dienen te worden.

Belangrijke vragen in het project zijn:

  • Welk type slib is geschikt om biologische zuivering op toe te passen en wat is de kwaliteit van het eindproduct?
  • Welke soorten (planten of schimmelsoorten) lenen zich het best voor de zuivering?
  • Welke eisen stelt de landbouw aan het eindproduct en is dit te leveren?
  • Is het slib zodanig te zuiveren van verontreinigende stoffen dat het aan de Nederlandse
  • normen voldoet en direct benut kan worden als bron van organische stof in de landbouw?
  • Is het slib zodanig te zuiveren dat het interessant is voor de buitenlandse markt?