Skip to main content Skip to main nav

Actiever Actief Slib, door het verwijderen van cellulosevezels

In dit project worden op praktijkschaal de mogelijkheden onderzocht om cellulosevezels uit actief slib te zeven. Hierdoor wordt inactieve fractie van slib verwijderd. Er ontstaat naar verwachting meer ruimte in de beluchtingstanks voor ‘actiever actief slib’.

Op rwzi Sleen van waterschap Vechtstromen is in 2015 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het zeven van actief slib. Uit dit onderzoek bleek dat bij zeven met een spleetwijdte van 0,5 mm 20 tot 30 procent van de droge stof uit een beluchtingstank kan worden verwijderd. Microscopisch onderzoek wees uit dat dit voornamelijk celluloseachtig materiaal betreft met een lage asrest (10%). Uit nitrificatieproeven met gezeefd en ongezeefd slib bleek dat de nitrificatiesnelheid (mg N/l.hr) gelijk blijft en de specifieke nitrifciatiesnelheid (mg N/g ds hr.) 20-30% toeneemt. Dit geeft aan dat er geen actieve biomassa wordt verwijderd door het zeven van actief slib. Schudproeven met een handzeef gaven bij Rijnland vergelijkbare resultaten.

In dit praktijkonderzoek  zal duidelijk moeten worden wat het precieze effect is van het continu zeven van actief slib. Met name op op energieverbruik, stikstofverwijdering, slibproductie, slibkarakteristiek (SVI) en andere parameters. Daarnaast zal de zeefgoed productie in beeld worden gebracht.