Skip to main content Skip to main nav

Bouwstenen opslag energie

In dit project worden bouwstenen aangedragen waarmee waterschappen hun ambitie en rol bij energieopslag kunnen bepalen. De bouwstenen bestaan uit financiële, technische, maatschappelijke en juridische analyses van de (on)mogelijkheden van energieopslag door of met waterbeheerders.

Eén van de grootste uitdagingen van de energietransitie is het in balans brengen van de energievraag en het energieaanbod. Hiervoor is aanpassing van de energievraag en energieopslag nodig. Waterbeheerders kunnen hier aan bijdragen. Bijvoorbeeld door bij een groot energieaanbod biogas op te werken tot aardgaskwaliteit, of door warmte tijdelijk op te slaan in water.

Er leven echter nog veel vragen rondom energieopslag en waterbeheer. Het gaat hierbij enerzijds om om technische vragen, zoals ‘welke technieken zijn het meest geschikt?’. Maar er liggen ook allerlei bestuurlijke vragen. Denk aan ‘wanneer is het slim om een voortrekkersrol in te nemen als waterbeheerder en wanneer is een afwachtende rol als vergunningverlener passender?’ Het project biedt waterschappen handvatten om deze afwegingen te maken en hun ambitie te bepalen.

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Een analyse van de financiële haalbaarheid van energieopslag door waterbeheerders. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige vraag naar opgeslagen energie. Daarnaast worden de kosten van technologieën die waterbeheerders kunnen inzetten, vergeleken met andere (toekomstige) technologieën. Een technische analyse van de verschillende vormen van energieopslag, waaronder elektrochemisch (bijvoorbeeld batterijen), thermisch (bijvoorbeeld warmte-opslag) en chemisch (power-to-gas).
  • Een analyse van de bijdrage van energieopslag aan de doelen van de waterschappen en de maatschappij.
  • Een overzicht van de verschillende rollen die waterschappen in verschillende situaties op zich kunnen nemen - van faciliterend tot aan zelf investerend – met daarbij de voor- en nadelen, risico’s en wettelijke beperkingen.

Het project start in mei 2020 en wordt naar verwachting in september afgerond.

Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën WARES

Dit project is onderdeel van WARES, het onderzoeksprogramma voor WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën. Het is in oktober 2019 gestart door de Unie van Waterschappen en het kenniscentrum van regionale waterbeheerders STOWA. Het doel: helder krijgen hoe aquathermie, windmolens, zonnepanelen en energieopslag een plek kunnen krijgen in het waterbeheer. Met focus op de bijdrage van waterbeheerders in de Regionale Energiestrategieën (RES). Speciale aandacht gaat uit naar de ecologische, juridische en governance aspecten van energieprojecten. WARES wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.