Kansen voor kleine windmolens

STOWA laat in dit project een overzicht maken van welke typen windmolens geschikt zijn voor welk soort waterschapslocaties (bv. rwzi’s of poldergemalen). Ook het rendement, ruimtelijke aspecten en het creëren van draagvlak komen hierin aan bod.

Hoewel grote windturbines (met een tiphoogte van 200 meter of meer) vandaag de dag zeer kostenefficiënt zijn, zijn deze niet overal toepasbaar en/of inpasbaar. Waterschappen zijn daarom ook geïnteresseerd in kleinere windmolens. De waterschappen zien hiervoor kansen bij bijvoorbeeld rwzi’s of poldergemalen. Momenteel zijn er meerdere typen kleinere windmolens beschikbaar op de markt. Voor deze typen is tevens een behoefte aan een test in de Nederlandse praktijk onder vergelijkbare condities. Deze test wordt in een volgende fase van dit onderzoek uitgevoerd.

Het doel is om een goed beeld te krijgen van de verschillende mogelijkheden op verschillende locaties: wat zijn de kenmerken van verschillende typen windmolens, wat zijn te verwachten opbrengsten, hoe passen deze in het landschap en wat is er voor nodig om een haalbaar project te realiseren?

Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën

Dit project maakt onderdeel uit van het programma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES) dat STOWA samen met de Unie van Waterschappen uitvoert. Het ministerie van Binnenlandse Zaken financiert het programma.