Pilotonderzoek Themista-Ephyra combinatie

In dit project wordt geprobeerd via lab- en pilotonderzoek de meerwaarde aan te tonen van de gecombineerde Themista-Ephyra techniek op de biogasproductie, biomassareductie en CO2-reductie van slibgisting. Dit wordt gedaan via een statistische analyse van data om zo gemeten verschillen ten opzichte van reguliere slibgisting te onderbouwen. Ephyra® en Themista® zijn technieken voor het resp. voorbehandelen en vervolgens vergisten van communaal slib.

Diverse waterschappen hebben de ambitie om meer slib te gaan vergisten om te komen tot een grotere energieneutraliteit, grotere potentie om grondstoffen terug te winnen en te komen tot lagere slib(eind)verwerkingskosten. Royal HaskoningDHV ontwikkelt met het oog hierop sinds 2011 Ephyra® en Themista®. Dit gebeurt  in samenwerking met STOWA, Waterschap Zuiderzeeland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard) en Logisticon. Het betreft twee kostenefficiënte technologieën voor het voorbehandelen en vervolgens vergisten van communaal slib, waarmee het slibgistingsproces wordt verbeterd. Dit leidt tot meer biogas, meer slibafbraak en beter ontwaterd slib.

Van 2011 tot 2016 is uitgebreid labonderzoek uitgevoerd en in de periode januari 2014 t/m juni 2016 is pilotonderzoek naar deze technologieën uitgevoerd. In dit pilotonderzoek zijn de voordelen bevestigd. Dit geleid heeft tot het besluit om in 2017 een demonstratie-installatie voor Ephyra® op de AWZI Tollebeek, en een demonstratie-installatie voor Themista® op de AWZI Kralingseveer te realiseren.

Tevens hebben het lab- en pilotonderzoek alsmede de gesprekken met potentiële eindgebruikers geleid tot het (voortschrijdende) inzicht dat het technisch en technologisch op veel gistingslocaties mogelijk is om de Themista en de Ephyra principes te combineren tot de Themista-Ephyra combinatie waardoor maximaal gebruik wordt gemaakt van bestaande voorzieningen. Dit houdt in dat zonder het bijbouwen van gistingsvolume de verwerkingscapaciteit met minimaal 25% verhoogd kan worden en er, ondanks de kortere verblijftijd, per ton droge stof (DS) 10-20% extra biogas geproduceerd wordt. Daarnaast zal de ontwaterbaarheid van het slib toenemen door de verdergaande vergisting en de slibvoorbehandeling. De investering is relatief beperkt omdat er geen extra gistingsvolume gerealiseerd hoeft te worden.

In het project wordt een Themista-Ephyra pilotcombinatie geplaatst op rwzi Nieuwgraaf (20 m3). De resultaten worden vergeleken met een referentiegisting met één gemengde reactor en de op dat moment eveneens in bedrijf zijnde gisting op rwzi Nieuwgraaf. Voorafgaand en parallel hieraan vindt labonderzoek plaats om verbeteringen op het Themista-Ephyra procedé inzichtelijk te maken en om meer kennis van het functioneren van de technologie te verkrijgen. Kennis uit het labonderzoek wordt ingebracht in het pilotonderzoek.

Waterschap Rijn en IJssel heeft de ambitie om een groot deel van haar slib op de rwzi Nieuwgraaf te gaan vergisten waarbij Nieuwgraaf wordt omgevormd tot een Energiefabriek. Hierbij lijkt de Themista-Ephyra combinatie tot een zeer interessante business case voor de rwzi te leiden. Dit komt onder andere omdat geen extra gistingsruimte bijgebouwd hoeft te worden.