Skip to main content Skip to main nav

Nieuw Bos in beekdalen

In dit project wordt onderzocht welke mogelijkheden liggen er voor het ontwikkelen van nieuw bos in een beekdallandschappen / stroomgebieden en hoe dit bijdraagt aan de verschillende deelopgaven van de waterbeheerders, zoals goede waterkwaliteit en klimaatrobuuste beekdalen.

Nederland wil in de periode 2020-2030 37 duizend hectare bos realiseren (landelijke Bossenstrategie). Deze opgave komt voort uit het Klimaatakkoord waarin afspraken zijn gemaakt voor het vastleggen van extra koolstof. Met nieuw bos draag je echter niet alleen bij aan extra koolstofvastlegging, maar ook aan de andere maatschappelijke diensten die het bos levert. Denk aan recreatie, biodiversiteit, leveren van schoon water, het invangen van fijnstof en stikstofdepositie, economie, en het leveren van duurzame grondstoffen.

De verantwoordelijke vertegenwoordigers van Rijk en provincie projectleiders hebben met verschillende partijen gesprekken gevoerd over de vraag hoe deze opgave gerealiseerd kan worden. Er is ook gesproken met een aantal waterschappen. Uit die gesprekken is een ambitie van 2000 hectare nieuw bos in beekdalen gekomen. De Unie van Waterschappen heeft STOWA gevraagd om samen onderzoek te doen naar de wijze waarop dit kan gebeuren. De hoofdvraag is welke mogelijkheden liggen er voor het ontwikkelen van nieuw bos in beekdalen en hoe dit bos bijdraagt aan de verschillende opgaven van de waterbeheerders.

Om deze vraag te beantwoorden wordt in dit project een verkenning uitgevoerd in een concreet beekdallandschap/stroomgebied naar de mogelijkheden voor nieuw bos. De onderzoekers brengen daarbij in beeld wat de mogelijkheden en effecten van nieuw bos zijn gekoppeld aan een aantal maatschappelijke diensten en wateropgaven waarvoor waterschappen aan de lat staan en die nieuwe bossen kunnen leveren. Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar: KRW-doelen, Wateroverlast, waterveiligheid, verdroging, droogteschade, herstel watersysteem, beheer en onderhoud door de waterschappen.

In dit project werkt STOWA samen met de Unie van Waterschappen, waterschap De Dommel en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren VBNE.