Skip to main content Skip to main nav

Nieuw bos in beekdalen

In dit project wordt onderzocht welke mogelijkheden er liggen voor het ontwikkelen van nieuw bos in een beekdallandschap/stroomgebied en hoe dit bijdraagt aan de verschillende opgaven van de waterbeheerders.

Vanuit de landelijke Bossenstrategie ligt een opgave voor 37.000 hectare nieuw bos in Nederland, te realiseren in de periode 2020-2030. Voor deze opgave wordt zowel binnen het Natuurnetwerk Nederland als daarbuiten gekeken. De projectleiders namens het ministerie van LNV en de 12 provincies hebben met verschillende partijen gesprekken gevoerd over het hoe en wat van deze opgave. Ook met een aantal waterschappen is gesproken. Uit die gesprekken is een ambitie voorgekomen om om in beekdalen 2000 hectare nieuw bos te ontwikkelen. Ook in een bestuurlijk overleg tussen de Unie van Waterschappen en de VBNE is dit aan de orde gekomen en afgesproken dit verder uit te werken.

Klimaatakkoord en maatschappelijke diensten bos

De opgave voor nieuw bos in de Bossenstrategie komt voort uit het Klimaatakkoord waar vanuit de klimaattafel Landbouw & Landgebruik afspraken zijn gemaakt voor het vastleggen van extra koolstof. Met nieuw bos draag je echter niet alleen bij aan extra koolstofvastlegging, maar ook aan de andere maatschappelijke diensten die het bos levert zoals recreatie, biodiversiteit, leveren van schoon water en invangen van fijnstof en stikstofdepositie, economie (facilitair horeca en verblijfsrecreatie, waardestijging huizen), en het leveren van duurzame grondstoffen. De UvW heeft gevraagd aan STOWA om hier in mee te denken/financieren. De hoofdvraag die in dit project moet worden beantwoord, is: welke mogelijkheden liggen er voor het ontwikkelen van nieuw bos in een beekdallandschap/ stroomgebied en hoe draagt dit bij aan de verschillende deelopgaven van de waterbeheerders?

Deze verkenning start met een generieke beschouwing van de verschillende aspecten van bos in beekdalen afhankelijk van doel, geografische ligging, type bos, wateropgaven, binnen of buiten (potentieel) Natuurnetwerk Nederland en andere maatschappelijke opgaven. Vervolgens wordt een concrete uitwerking voor het stroomgebied van de Dommel gemaakt. Tot slot wordt een vertaling gegeven voor de kansen voor de andere beekdalen/stroomgebieden op de zandgronden in Nederland.