Skip to main content Skip to main nav

Effecten poederkool in slib (Innovatieprogramma microverontreinigingen)

Het doel van het project is het bepalen van de invloed van de inzet van poederkool in actiefslib voor het verwijderen van microverontreinigingen, op de huidige en toekomstige slibeindverwerking in Nederland. Hiermee krijgen de waterschappen handvatten bij de uitwerking van een afgewogen en integrale strategie voor de verwijdering van microverontreinigingen én voor slibeindverwerking. Het project maakt onderdeel uit van het Innovatieprogramma microverontreinigingen IPMV.

De markt voor slibeindverwerking is op dit moment volop in beweging. Installaties bereiken het einde van hun technische (en financiële) levensduur en contracten lopen af. Dit betekent dat waterschappen de komende jaren aan de slag gaan om te bepalen hoe zij in de toekomst om willen gaan met de verwerking van zuiveringsslib.

Hierdoorheen speelt een andere ontwikkeling, namelijk de verwijdering van microverontreinigingen. De dosering van poederkool aan actiefslib is daarvoor één van de mogelijkheden. De inzet van poederkool verandert echter zowel de hoeveelheid geproduceerd slib als de samenstelling van dit slib. Het heeft daarmee impact op de slibeindverwerking. Hoeveel en in welke mate is momenteel lastig in te schatten.

Er is behoefte aan een verkenning van de impact van poederkool in actiefslib, afhankelijk van de mate waarin inzet van poederkool toegepast gaat worden, voor zowel de huidige als voor de toekomstige situatie van de slibeindverwerking. Dit project moet hier meer duidelijkheid over scheppen.