Skip to main content Skip to main nav

Haalbaarheidsstudie ARVIA NyexTM zuiveringssysteem, IPMV-thema Granulair Kool

In dit IPMV-project wordt de haalbaarheid voor Nederland onderzocht van een nieuwe technologie voor het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater: ARVIA NyexTM zuiveringssysteem.

De gebruikelijke (combinaties van) technieken (zoals PACAS, Ozon, GAK) voor het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater verbruiken veel energie en/of grondstoffen, produceren verschillende metabolieten waarvan niet bekend is hoe schadelijk ze zijn, of halen niet voor alle stoffen het gewenste zuiveringsrendement. In dat verband wordt er nog druk gezocht naar verbeteringen van deze technieken. Maar ook naar mogelijke nieuwe technieken.

Onderliggende haalbaarheidsstudie heeft als doel de voor- en nadelen van ARVIA NyexTM zuiveringssysteem duidelijk uiteen te zetten en daarmee de vraag te beantwoorden of de technologie geschikt en doelmatig is. op basis daarvan kan een besluit worden genomen om de technologie wel of niet in een pilotonderzoek te gaan testen. Arvia NyexTM technologie combineert adsorbtieve verwijdering van microverontreiniging met elektrochemische oxidatie, waardoor het speciaal daarvoor ontwikkelde adsorptiemedium continu geregenereerd wordt.

Hoewel de leverancier Arvia zelf al het nodige onderzoek heeft verricht, zowel op lab- als pilot-schaal, is de technologie nog niet op de schaal van een 100.000 i.e. rwzi toegepast. Het hoofddoel van dit onderzoek is derhalve om samen met de leverancier eerder vergaarde data te verzamelen en te vertalen naar dit schaalniveau. Tevens zal worden onderzocht of alle geprioriteerde verontreinigingen kunnen worden verwijderd en wordt naar de ervaring van een van de bedrijven gevraagd die betrokken is geweest bij eerdere pilots gevraagd.

Innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit afvalwater’ (IPMV)

Dit project maakt onderdeel uit van het ‘Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater’, thema Granulair Kool. Doel van dit programma is om snel de weg vrij te maken voor een aantal veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken, zodat waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde verwijderingstechnieken tot hun beschikking hebben waaruit ze de beste keuze kunnen maken voor hun eigen situatie.

Over deze technieken bestaan momenteel nog onzekerheden, onder meer over verwijderingsrendementen, kosten en CO2-voetafdruk. Maar ook omdat onvoldoende duidelijk is of de technieken goed kunnen worden ingepast op Nederlandse rwzi's en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van de rwzi.

Het totale budget bedraagt ongeveer 11,5 miljoen euro. Dat geld wordt bijeengebracht door het ministerie van IenW (5 miljoen),  STOWA (2,5 miljoen) en de gezamenlijke waterschappen (4 miljoen). Het innovatieprogramma loopt tot en met 2023.