Skip to main content Skip to main nav

Onderzoek naar de lotgevallen van microplastics op een rwzi

In het recente verleden is een aantal in- en effluentmetingen uitgevoerd om het voorkomen van microplastics te bepalen. Deze metingen geven echter geen goed beeld van de variatie in microplastics op één rwzi en van de mate waarin microplastics op een rwzi worden verwijderd. Tevens is er op dit moment geen inzicht in de verwijderingsmechanismen van microplastics op een rwzi. Het doel van dit project is dan ook om meer inzicht te krijgen in de verwijdering van microplastics op rwzi’s, en de mechanismen die daarbij betrokken zijn.

Microplastics staan de laatste jaren volop in de belangstelling. Met name in zeeën en oceanen kunnen microplastics tot problemen leiden. Als vissen de deeltjes inslikken komen de microplastics in de voedselketen terecht. De deeltjes zijn afkomstig van slijtage van synthetische kleding tijdens wasbeurten, maar worden ook toegevoegd aan scrubproducten, tandpasta en cosmetica. Een deel van de in het milieu aanwezige microplastics zijn afkomstig van slijtage en het uiteenvallen van grotere stukken plasticafval door middel van golfslag en fotochemische processen.

In de Europese Kaderrichtlijn Marien (KRM) staat dat lidstaten een monitoringprogramma voor afval in het algemeen, en microplastics in het bijzonder moeten opstellen, en vervolgens moeten inventariseren waar deze plastics vandaan komen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het merendeel van het mariene plastic afval afkomstig is van het land, en naast andere bronnen, worden rwzi’s als een belangrijke bron gezien. Het is daarom van belang dat er meer inzicht komt in de emissies van microplastics door rwzi’s en de verwijderingsmechanismen die een rol spelen in het minimaliseren van deze emissies.