Ecologische sleutelfactor 8 Toxiciteit. Ontwikkeling instrument voor ecologische-effectanalyse toxiciteit

In het waterbeheer wordt nog vaak gekeken naar, óf de chemische toestand, óf de biologische. Dit wordt ingegeven door wettelijke randvoorwaarden. In het project 'Ecologische sleutelfactor Toxiciteit: slimme en betrouwbare wateranalyse’ worden deze direct aan elkaar gekoppeld en wordt een relatie gelegd tussen de chemie van het oppervlaktewater en de mogelijke ecologische effecten ervan. Toxiciteit is één van de negen geïdentificeerde sleutelfactoren voor stilstaande wateren. Ook: ESF Toxiciteit.

In het project ontwikkelen STOWA, Ecofide, RIVM, Deltares en Waternet een instrument waarmee waterbeheerders eenvoudig een risicoanalyse kunnen uitvoeren van toxische stoffen voor aquatische ecosystemen. Het instrument biedt een alternatief voor de gangbare (kostbare) monitoring van prioritaire en nieuwe probleemstoffen en combineert bestaande kennis met nieuwe technieken. Het instrument wordt in de zomer van 2016 opgeleverd, een betaversie verscheen al eerder in 2015.

De ontwikkeling van het instrument gebeurt vanuit twee invalshoeken. Om te beginnen wordt vanuit gemeten concentraties via theoretische (maar internationaal onderbouwde) relaties berekend wat de schade is die vele stoffen gezamenlijk aanrichten aan alle voorkomende waterorganismen (levensgemeenschappen). Verder wordt gekeken naar effectmetingen. Zowel direct als indirect wordt bepaald of er sprake is van toxische effecten. Direct via veldproeven met organismen en indirect door het toepassen van passieve bemonstering. Dit wordt gecontroleerd met nieuw ontwikkelde signaalwaarden die een indicatie voor ecologische risico’s geven. Als dat niet het geval is, zou de klassieke bemonstering van chemische stoffen achterwege kunnen blijven. Als er wel giftigheid wordt aangetoond, kunnen de verantwoordelijke stoffen op efficiënte wijze worden opgespoord via toxiciteitstesten en andere vormen van analyse. Dat kunnen ook stoffen zijn die niet in de standaardlijst voorkomen, zoals medicijnresten, hormoonverstorende stoffen of antibiotica.

Meer informatie

STOWA werkt alle negen sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren op dit moment uit. Voor meer informatie over de sleutelfactoren kunt u de STOWA website raadplegen of contact opnemen met Bas van der Wal van STOWA.