Skip to main content Skip to main nav

Pilotonderzoek Waterfabriek Wilp (Innovatieprogramma Microverontreinigingen)

In dit project vindt op rwzi Terwolde een pilot plaats met innovatieve afvalwaterbehandeling met fysich-chemische technieken. Uitgangspunten van deze 'Waterfabriek' zijn: de productie van schoon en ecologisch levend water, vergaande verwijdering van microverontreinigingen en microplastics en maximale mogelijkheden voor het terugwinnen van grondstoffen.

Binnen de waterschappen bestaat de noodzaak om het afvalwaterverwerkingssysteem grondig te herzien, en in samenhang te gaan beschouwen met de (kwalitatieve en kwantitatieve) eisen van het oppervlaktewatersysteem waarop rwzi's lozen. Om deze reden wordt er gekeken naar vergaande verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen. De waterschappen willen in het kader van duurzaamheid en eindigheid van grondstoffen bovendien steeds meer waardevolle stoffen uit afvalwater terugwinnen. Dit alles vraagt om aanvullende of zelfs hele andere technieken voor de behandeling van afvalwater.

Waterschap Vallei en Veluwe gaat in Wilp de zuivering van de toekomst realiseren. Zie ook het project 432.729 LIFE Waterfabriek. In deze waterfabriek wordt niet het zuiveren van afvalwater het uitgangspunt, maar het van elkaar scheiden en vervolgens opwerken van grondstoffen. Water is hiervan de belangrijkste grondstof. Maar daarnaast worden ook andere grondstoffen uit afvalwater gehaald, zoals cellulose. Dit uitgangspunt leidt tot een technology shift waarin wordt afgestapt van vertrouwde biologische processen, en wordt toegewerkt naar fysisch-chemische fractioneringstechnologieën.

Om naast water andere grondstoffen terug te kunnen winnen, is uitgegaan van het grondbeginsel dat er zo min mogelijk van deze grondstoffen in de zuivering worden afgebroken, of - meer specifiek - worden geoxideerd. Dit heeft geleid tot een ontwerp dat bestaat uit een extractielijn plus ecologische (na)zuivering voor de productie van schoon water, en een raffinagelijn voor de productie van overige grondstoffen en verwerking van reststromen.

In deze  pilot op de nabijgelegen rwzi Terwolde wordt op kleine schaal de extractielijn getest, waarmee zeer schoon water wordt geproduceerd. Deze bestaat uit onder meer uit achter elkaar geplaatste fijnzeven, elektrische coagulatie, Dissolved Air Flotation, nanofiltratie en een ionenwisselaar. In de pilot wordt de deze combinatie van zuiveringstechnieken doorontwikkeld naar Technology Readiness Level 6-7. Daarmee komt een volledig geoperationaliseerd gebruik (level 9) in zicht. 

Meer weten over het proces? Bekijk deze korte film.