Skip to main content Skip to main nav

Pilotonderzoek O3-STEP®-filter op rwzi Horstermeer

In dit project wordt op rwzi Horstermeer van AGV/Waternet een pilot uitgevoerd met het O3-STEP® filter. Dit is een concept is om op grotere zuiveringen in één compacte zuiveringsstap nutriënten, zwevende stof én microverontreinigingen vergaand te verwijderen. Dit gebeurt door de combinatie van ozonoxidatie en adsorptie aan actief kool. De pilot maakt onderdeel uit van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV.

In 2018 werd op laboratoriumschaal de haalbaarheid aangetoond van het O3-STEP® filter. Daarna is in het kader van het Innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater van STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Hierin is het filter op kosten, duurzaamheid en effectiviteit vergeleken met de STOWA/Ministerie voorgestelde referentietechnieken voor medicijnrestenverwijdering: ozondosering, poederkool in actief slib en nageschakelde granulair kool.

Het O3-STEP® filter scoort op alle gestelde criteria beter dan een conventioneel actiefkool-filter, waardoor het als zeer veelbelovend wordt gezien: het O3-STEP® filter verwijdert gemiddeld >95 % van de door het ministerie voorgestelde gidsstoffen en over de gehele zuivering (influent-effluent) is een rendement van >90 % haalbaar. Ook de ecotoxicologische effecten zijn naar verwachting erg gunstig met een reductie in SIMONI-score van >50 %. Dit gaat gepaard met acceptabele kosten van € 0,12-0,14 per m3 behandeld afvalwater, wat meer dan € 0,10 lager ligt dan de referentietechniek (granulair actief koolfilter).
 
Het vervolgonderzoek op pilotschaal op rwzi Horstermeer richt zich op de volledige integratie van de ozonoxidatie-stap en het koolfilter in volcontinue bedrijfsvoering om gedurende langere periode de combinatie van nutriënten- én microverontreinigingenverwijdering aan te tonen. Als de proef positief uitvalt, dan wil AGV/Waternet op rwzi Horstermeer een ‘full-scale’ installatie voor de verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen realiseren. Daarna wordt bekeken of deze techniek ook op andere rwzi's kan worden toegepast.

Lees meer over het Innovatieprogramma Microverontreinigingen

Hieronder een korte uitleg over het O3-STEP® filter.