Toepassing van eDNA voor de monitoring van visgemeenschappen

In deze pilot wordt de traditionele visstandbemonstering voor de Kaderrichtlijn Water voor zogenoemde R- en M- watertypen vergeleken met een visbemonstering via environmental DNA, kortweg eDNA.

Het monitoren van de vissamenstelling voor de Kaderrichtlijn Water gebeurt nu door middel van het fysiek vangen en op naam brengen van de vissen. In deze pilot wordt de huidige methode van visstandbemonstering vergeleken met een analyse van het eDNA (in dit egval: Next Generation Sequencing) in de betreffende watersystemen. eDNA is DNA dat is achtergelaten door organismen in het water. Het gaat om faeces, urine en huidcellen.

Voor 19 waterlichamen, van stilstaande tot snelstromende wateren, zijn KRW- visstandbemonsteringen uitgevoerd op de traditionele wijze en is water verzameld voor eDNA analyses. Met behulp van de Next Generation Sequencing methode is al het DNA dat van vissen afkomstig is, uit deze monsters geïsoleerd en op naam gebracht. Het aantal soorten dat is bepaald met beide methoden is vervolgens met elkaar vergeleken, evenals net als de relatieve dichtheid van de soorten.

Het resultaat van de pilot is een beknopt rapport waarin de aanpak en de resultaten beschreven worden. De uitkomsten van de twee verschillende bemonsteringsmethodieken verschillen op diverse punten. Voor wat betreft het aantal soorten in stilstaande wateren geeft de eDNA methode een betere inschatting dan de traditionele methode. Dit geldt niet voor stromende wateren. Kleine soorten lijken vaker gemist te worden met de eDNA methode dan met de traditionele methode, grote zwemmers lijken daarentegen meer gemist te worden met de traditionele methode. De resultaten voor wat betreft de relatieve dichtheid van soorten zijn bemoedigend maar nader onderzoek is nodig voordat de eDNA methode hiervoor in de praktijk gebruikt kan worden.

De pilot is uitgevoerd met financiële ondersteuning van STOWA, Waterschap de Dommel, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Brabantse Delta en Waterschap Rijn en IJssel.