Skip to main content Skip to main nav

Verkenning natuurlijke zuiveringssystemen IPMV

In dit programma werken een groot aantal partijen samen om te onderzoeken in hoeverre geavanceerde natuurlijke zuiveringssystemen in staat zijn organische microverontreinigingen vergaand uit rwzi-afvalwater te verwijderen. Er wordt onder meer gekeken naar de toepassing van witrotschimmels, LECA-filters, NFA-wetland en de O3-waterharmonica. Het betreft een verkenning op basis van bestaande onderzoeken.

In het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV)  worden technologieën onderzocht, die ten opzichte van huidige bewezen technieken een significante verbetering kunnen geven voor de verwijdering van microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater. Zij worden daarvoor beoordeeld op kosten, CO2-footprint en  effluentkwaliteit. Daarnaast is er aandacht voor mogelijke bijvangst, zoals een verbetering van de verwijdering van stikstof, fosfaat en microplastics, vermindering van antibioticaresistentie en pathogenen.

In 2020 is opgeroepen tot nieuwe ideeën in een openbare internationale Call for Proposals. Er zijn 28 voorstellen ingediend, waarvan de top 4 aan ideeën werd geselecteerd. Deze technologieën worden onderzocht op haalbaarheid, conform de richtlijnen van het IPMV en zullen bij een positieve beoordeling getest worden op pilotschaal. De top 5-8 omvatte allemaal voorstellen voor natuurlijke zuiveringssystemen. De afzonderlijke voorstellen konden in eerste instantie niet gehonoreerd worden om verder onderzocht te worden via  de route haalbaarheidsstudie en mogelijke pilotstudie. Maar gezien de hoge scores van deze natuurlijke zuiveringssystemen zijn de indieners die eindigden op de plaatsen 5 tot en met 8 gevraagd gezamenlijk een nadere gezamenlijke verkenning uit te voeren naar inzet van natuurlijke zuiveringssystemen. Deze studie door de gezamenlijke indieners is hiervan het resultaat.

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek is: In hoeverre zijn natuurlijke zuiveringssystemen in staat om organische microverontreinigingen vergaand te verwijderen? 

Deelvragen zijn:

  • Wat zijn de werkingsprincipes en welke factoren zijn hierin van  doorslaggevend belang om te komen tot een betere effluentkwaliteit op het gebied van organische micro's? Hierbij wordt ingegaan op vegetatie, adsorbentia en procesvoering (waaronder verblijftijd, opbouw zones (na elkaar horizontaal en/of verticaal), periodiek bevloeien, extra beluchten).
  • In welke mate zijn deze factoren bepalend voor de continuïteit van de zuiveringsprestaties op de lange termijn?
  • Wat zijn plussen en minnen van de huidige beschikbare uitvoeringsvormen?
  • Hoe scoren de technieken op de IPMV beoordelingscriteria CO2-footprint, kosten en verwijderingsrendement gidsstoffen? 
  • Welke kennishiaten zijn er?

Het resultaat van deze studie is een haalbaarheidsstudie volgens het IPMV format waarin de verschillende natuurlijke zuiveringstechnieken uitgewerkt zijn. Omdat natuurlijke technieken niet hetzelfde zijn als een technisch systeem binnen de poort van een rwzi gelden er andere vrijheidsgraden.