Skip to main content Skip to main nav

Waterfabriek Wilp LIFE-project 18 ENV/NL/217

De Waterfabriek in het Gelderse Wilp is een EU Life-project waarin een geheel nieuw zuiveringsconcept wordt gedemonstreerd met fysich-chemische zuiveringstechnieken. In de Waterfabriek wordt schoon en ecologisch gezond water gemaakt om huidige en toekomstige zoetwatertekorten tegen te gaan. Tegelijkertijd worden er maximaal grondstoffen uit het afvalwater teruggewonnen.

Binnen de waterschappen bestaat de noodzaak om het afvalwaterverwerkingssysteem grondig te herzien, en in samenhang te gaan beschouwen met de (kwalitatieve en kwantitatieve) eisen van het oppervlaktewatersysteem waarop rwzi's lozen. Om deze reden wordt er gekeken naar vergaande verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen. De waterschappen willen in het kader van duurzaamheid en eindigheid van grondstoffen bovendien steeds meer waardevolle stoffen uit afvalwater terugwinnen. Dit alles vraagt om aanvullende of zelfs hele andere technieken voor de behandeling van afvalwater.

Waterschap Vallei en Veluwe gaat in Wilp met de 'Waterfabriek' de zuivering van de toekomst realiseren. In deze fabriek wordt niet het zuiveren van afvalwater het uitgangspunt, maar het van elkaar scheiden en vervolgens opwerken van grondstoffen. Water is hiervan de belangrijkste grondstof. Maar daarnaast worden ook ander grondstoffen uit afvalwater gehaald, zoals cellulose. Dit uitgangspunt leidt tot een technology shift waarin wordt afgestapt van vertrouwde biologische processen, en wordt toegewerkt naar fysisch-chemische fractioneringstechnologieën.

Om naast water andere grondstoffen terug te kunnen winnen, is uitgegaan van het grondbeginsel dat er zo min mogelijk van deze grondstoffen in de zuivering worden afgebroken, of - meer specifiek - worden geoxideerd. Dit heeft geleid tot een ontwerp dat bestaat uit een extractielijn plus ecologische (na)zuivering voor de productie van schoon water, en een raffinagelijn voor de productie van overige grondstoffen en verwerking van reststromen.

Het water dat in de waterfabriek Wilp wordt geproduceerd voldoet aan hoge eisen wat betreft metalen en organische microverontreinigingen. Het water gaat voeding leveren aan de Twellose Beek.

Dit project heeft relatie met project pilotonderzoek Waterfabriek. In deze  pilot op de nabijgelegen rwzi Terwolde wordt op kleine schaal de extractielijn getest.

 

 

 

 

Meer weten? Bekijk een korte film over het nieuwe zuiveringsproces