Dijksterkte Analyse Module (vervolgproject)

De Dijksterkte Analyse Module, kortweg DAM, is rekeninstrument dat kan worden ingezet voor het bepalen van de (actuele) sterkte van primaire en regionale waterkeringen.

DAM (Dijksterkte Analyse Module) is een softwarepakket waarmee sterkteberekeningen van dijken geautomatiseerd worden uitgevoerd. DAM is ontwikkeld door Deltares met STOWA voor alle waterschappen. De software kan worden gedownload via de website van Deltares

Voor een analyse van de dijksterkte kunnen vier stappen worden onderscheiden. Deze stappen worden altijd, onafhankelijk van het type vraag, doorlopen. Het type vraag is globaal onder te verdelen in beheersvragen, beleidsvragen, formele toetsingen en vragen ter ondersteuning van de calamiteitenzorg. Dit is visueel weergegeven in de volgende figuur. De stappen worden van onder naar boven doorlopen.
 
De eerste stap is het verzamelen van basisgegevens. Onder basisgegevens wordt de ruwe data uit landmeetkundig, geohydrologisch en grondmechanisch onderzoek verstaan. In de tweede stap wordt de data geschematiseerd en klaargezet voor de berekeningen. De schematisatie is sterk afhankelijk van de te beantwoorden vraag. Daarnaast geldt hoe meer informatie aanwezig is, hoe nauwkeuriger de schematisatie. In de derde stap worden de berekeningen uitgevoerd. In de laatste stap vindt een analyse van de rekenresultaten plaats waarna deze kan worden gevisualiseerd en gecommuniceerd.

DAM voert automatisch de analyses voor het bepalen van dijksterkte uit en is generiek opgezet. Dat wil zeggen dat gemakkelijk andere rekenmodules of andere softwareapplicaties op het systeem kunnen worden aangesloten. Onder ‘rekenmodellen’ is te zien voor welke faalmechanismen DAM nu gebruik kan worden gemaakt.

Het wordt ontwikkeld voor toepassing bij calamiteiten, beleidsstudies en toetsen. DAM wordt ontwikkeld voor alle werkprocessen, waarbij de sterkte van keringen een rol speelt, hierdoor kan voor al deze processen gebruik worden gemaakt van dezelfde complete set. De gebruikers zijn enthousiast omdat DAM meer inzicht geeft in de gegevens, waardoor regionale keringen makkelijker getoetst kunnen worden. DAM is ontwikkeld in opdracht van de STOWA.