Digitale diensten

Hier vindt u links naar diensten die wij, of onze partners, aanbieden: de Hydrotheek, Meteobase.nl, Waterschadeschatter

Hydrotheek

De Hydrotheek van STOWA is een online database met meer dan 50 duizend bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding en afvalwaterzuivering. 

Naar de Hydrotheek

Meteobase

Meteobase, ontwikkeld door STOWA, is een online service met actuele neerslag- en verdampingsgegevens. Deze zijn onder meer nodig voor modelkalibratie, voor het toetsen van watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast (NBW-normen), voor GGOR-vraagstukken en zoetwatervoorziening. Maar ook om in het operationele waterbeheer beter te kunnen inspelen op verschuivingen in neerslagpatronen en neerslagextremen. Meteobase is op 1 januari 2018 overgedragen aan WIWB (Weer Informatie Waterbeheer).

Naar Meteobase

Waterschadeschatter

Overheden hebben de eisen ten aanzien van de waterhuishouding vertaald in een normenstelsel voor regionale wateroverlast, de zogenoemde NBW-normen. De afgelopen jaren zijn de regionale watersystemen getoetst aan deze normen. Soms knellen de normen echter, met name in situaties waarbij de kosten van maatregelen om aan de norm te voldoen gevoelsmatig niet meer in verhouding staan tot de baten. Hiervoor kan de Waterschadeschatter meer inzicht geven. Het instrument legt een relatie tussen de optredende wateroverlast en de schade die ontstaat aan gebouwen, infrastructuur en gewassen.

Naar de Waterschadeschatter

Fresh Water Options Optimizer

De Fresh Water Options Optimizer (FWOO) is een instrument waarmee waterbeheerders de potentie van oplossingen voor het (tijdelijk) vasthouden van water (zoals ondergrondse wateropslag en peilgestuurde drainage) voor een gebied in kaart kunnen brengen. Met deze informatie kunnen ze bepalen hoeveel water in hun beheersgebied beschikbaar kan worden gemaakt met deze lokale zoetwateroplossingen.

naar de FWOO

Digitale landkaart meerlaagsveiligheid

De digitale landkaart Meerlaagsveiligheid geeft een overzicht van lopende en afgesloten projecten rondom meerlaagsveiligheid (MLV). U vindt er presentaties, rapporten, films en kennisdocumenten over het onderwerp.

Naar de digitale landkaart meerlaagsveiligheid

E-learning module 'Waterstromen in beeld'

De e-learning module 'Waterstromen in beeld' geeft gebruikers uitleg over het opstellen van een waterbalans (in een daarvoor ontwikkeld Excel spreadsheet), en behandelt kort de belangrijkste bijbehorende begrippen. Ook doorlopen gebruikers een voorbeeld, waarin het belang van het opstellen van een waterbalans naar voren komt.

>Meer info

E-learningmodule 'Waterstromen in beeld'

Saniwijzer

De Saniwijzer biedt een schat aan informatie over over nieuwe sanitatie. Het betreft infoamtei over te gebruiken technieken, maar bijvoorbeeld ook over wet- en regelgeving en kosten. Onder nieuwe sanitatie verstaan we het lokaal of regionaal verwerken van huishoudelijk afvalwater op een verantwoorde, kosteneffectieve en zo mogelijk duurzame wijze.

Saniwijzer

Beating the Blues

'Beating the blues. Maatwerk voor systeemherstel en blauwalgbestrijding' is een kennisdatabank die waterbeheerder helpt bij het maken van keuzes voor maatregelen tegen blauwalgenoverlast. Er wordt zowel aandacht egschonken aan preventieve als aan curatieve maatregelen. Waterbeheerders worden aangemoedigd om beide routes (zie schema hieronder) te overwegen, want succesvolle blauwalgbestrijding vergt maatwerk.

'Beating the Blues bestaat uit drie elementen

1. > Een overzicht van curatieve en preventieve maatregelen, met daaraan gekoppeld links naar curatieve maatregelen

2. > Een uitgebreider overzicht van maatregelen

3. Een online tool die suggesties voor maatregelen doet op basis van antwoorden op enkele specifieke vragen

Let op! Voor de bestrijding van blauwalgen is het gebruik van waterstofperoxide ( een mogelijke curatieve maatregel) wettelijk niet toegestaan. Voor onderzoeksdoeleinden moet een ontheffing van het verbod worden verkregen.

Beating the Blues