Programma

Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen

In het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen (PIW) werken STOWA en Rijkswaterstaat WVL aan het verbeteren van de hoogwaterwaterveiligheid. We ondersteunen waterkeringbeheerders bij het professionaliseren van de inspectie en het beheer & onderhoud van waterkeringen.

Meer weten?

Onze thema's

Risicogestuurd B&O

STOWA en Rijkswaterstaat helpen waterkeringbeheerders in dit project met de implementatie van een vorm van risicogestuurd beheer en onderhoud aan de waterkeringen. Hiermee zijn ze (beter) in staat om op ieder gewenst moment een goed beeld te hebben van de toestand van de waterkringen. Dit is nodig om invulling te geven aan de Zorgplicht.

Meer informatie

Zorgplicht Praktijkvoorbeelden

De Zorgplicht vereist dat waterkeringbeheerders op ieder moment kunnen laten zien dat hun primaire waterkeringen voldoen aan de gestelde veiligheidsnorm. STOWA en Rijkswaterstaat helpen waterkeringbeheerders om dit praktisch handen en voeten te geven, onder meer door het verzamelen en uitwisselen van geslaagde praktijkvoorbeelden.

Meer informatie

Bekleding van waterkeringen

De bekleding van dijken – of die nu bestaat uit steen, asfalt, gras of kruiden - speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid. Binnen dit thema ondersteunen we waterkeringbeheerders met het verzamelen, bundelen en verspreiden van (actuele) kennis over de sterkte en effectiviteit van diverse typen dijkbekleding.

Meer informatie

Plaagsoorten in en op de dijk

Sommige planten en dieren kunnen een negatief effect hebben op de sterkte van de waterkeringen. Denk aan Japanse duizendknoop, rivierkreeften en bevers. Wij bieden waterkeringbeheerders handvatten voor de beheersing, dan wel bestrijding van plaagsoorten in op de dijk.

Meer informatie

Kennisdagen

Tijdens de jaarlijkse PIW-kennisdagen brengen we waterkeringbeheerders en waterkeringexperts bij elkaar om kennis te delen, informatie uit te wisselen en nieuwe inzichten op PIW-gebied met elkaar te delen.

Meer informatie

Hiermee helpen we je verder!

De Digigids

DigiGids is dé nationale catalogus voor schade aan waterkeringen. De gids biedt een referentiekader voor de kwaliteit van de uiteenlopende onderdelen waaruit waterkeringen zijn opgebouwd. Voor de duiding van de kwaliteit zijn vier classificaties onderscheiden: goed, redelijk, matig en slecht.

Naar de Digigids

Digispectie

Digispectie is een softwaretool voor het digitaal opnemen en uniform vastleggen van schades aan waterkeringen bij visuele inspecties. De tool werd ontwikkeld binnen PIW en wordt nu zakelijk doorontwikkeld, beheerd en onderhouden door RPS.

Naar Digispectie

Kennisatlas Waterkeringen

De Kennisatlas Waterkeringen geeft een overzicht van de verschillende gremia die zich bezighouden met het waterkeringenbeheer in Nederland. Dit helpt waterkeringenbeheerders bij het versterken van hun netwerk en het vinden van de juiste ingang voor het stellen van hun vragen.

Naar de Kennisatlas

De Handreiking Inspectie Waterkeringen

De Handreiking Inspectie Waterkeringen biedt waterkeringbeheerders handvatten voor het goed inrichten, organiseren en uitvoeren van inspecties.

Naar de Handreiking Inspectie Waterkeringen

Handreiking grasbekledingen

De handreiking grasbekleding is hét kennisplatform voor grasbekleding op waterkeringen. Het biedt waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen ondersteuning bij het dagelijks werk aan de grasbekleding op waterkeringen.

Naar de Handreiking grasbekledingen

Komende evenementen

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #19

Na een lange tijd van digitale bijeenkomsten lijkt het er op dat we op 30 juni eindelijk weer een fysieke kennisdag kunnen houden. Dit jaar is het thema 'Beheer en onderhoud in turbulente tijden'. Door klimaatverandering stellen weersextremen waterkeringen steeds vaker extra op de proef. Mede hierdoor is het erg belangrijk het beheer en onderhoud dijken en kaden op orde te hebben. De hele dag staat in het teken van de vraag hoe je dit op de juiste en meest efficiënte manier kunt doen.

Meer informatie en aanmelden

Het laatste waterkeringnieuws

Leidingen én regionale kadeverbetering: flinke besparingen mogelijk

Onlangs ging bij Waterschap Hunze en Aa’s een kadeverbeteringstraject in uitvoering langs het afwateringskanaal Steendam-Tjuchem. In de voorbereiding werd gebruik gemaakt van nieuwe kennis over de wijze waarop je moet omgaan met kruisende (gas)leidingen in waterkeringen. Deze kennis werd ontwikkeld voor primaire waterkeringen, binnen de zogenoemde Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (POV K&L) van het HWBP. Uiteindelijk leverde dat een flinke besparing op.

Lees meer

#Uitde1000knoop?

Op steeds meer plekken in Nederland duiken invasieve Aziatische duizendknoopsoorten op. Deze uitheemse, woekerende planten vormen een bedreiging voor de inheemse natuur, maar kunnen bijvoorbeeld ook de sterkte van dijken en spoorwegtaluds aantasten. De grote vraag is: hoe houden we deze invasieve plant in toom? Het mogelijke antwoord: door de introductie van natuurlijke vijanden. Meer in het bijzonder een schimmel en een bladvlo. Onlangs kwam een brochure uit over de aanleiding, achtergronden en resultaten van dit onderzoek naar biologische bestrijding van de Duizendknoop (foto omslag: onderzoekslocatie).

Lees meer

Nader kennismaken met Oscar van Dam

In mei is Oscar van Dam gestart als de nieuwe Programmamanager Waterveiligheid bij STOWA. Eén van de programma’s binnen het thema waterveiligheid van STOWA is het Programma Instandhouding Waterkeringen PIW. Wat beweegt Oscar, wat zijn zijn plannen en ambities voor PIW de komende jaren en wat heeft hij met water?

Lees meer