Skip to main content Skip to main nav

Privacyverklaring

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA, gevestigd aan het Stationsplein 86 in Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website www.stowa.nl, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

STOWA respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

- Naam en e-mailadres, indien u zich aanmeldt voor één van onze nieuwsbrieven;

- Naam, email en organisatie indien u zich aanmeldt voor deelname aan een door STOWA of mede door STOWA georganiseerde kennisbijeenkomst. In een aantal gevallen ook uw mobiele telefoonnummer.

STOWA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Waarom en hoe gebruiken wij Google Analytics ?

STOWA gebruikt het analyse instrument van Google, Google Analytics,  om het bezoekersgedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren. Er worden geen gegevens gedeeld met Google. Er wordt geen profilering toegepast. Alle gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. User ID’s staan uitgeschakeld. De verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon, computer of adres.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

STOWA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Nieuwsbrieven:
Uw naam en emailadres bewaren wij totdat u aangeeft dat u de nieuwsbrieven niet meer wil ontvangen. Wij doen dit om onze nieuwsbrieven te kunnen blijven toesturen.

Wij gebruiken Mailchimp voor het opmaken en verzenden van de nieuwsbrieven en het verwerken van de aanmeldingen.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. De abonneebestanden van de nieuwsbrieven worden niet aan derden verstrekt.

Kennisbijeenkomsten:
Uw naam, emailadres, organisatie en mobiele nummer bewaren wij tot maximaal twee jaar na afloop van het evenement, of na een verzoek tot verwijdering van uw kant. STOWA gebruikt de verzamelde gegevens om de organisatie van deze kennisbijeenkomst voor u mogelijk te maken.

Wij bewaren deze gegevens om u achteraf te kunnen informeren over de resultaten van de bijeenkomst en om u persoonlijk te informeren over toekomstige bijeenkomsten over hetzelfde onderwerp.

Delen van persoonsgegevens met derden

STOWA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. STOWA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

STOWA gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door STOWA. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stowa@stowa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

STOWA wijst erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

> Website Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe beveiligen wij u persoonsgegevens?

STOWA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze applicaties en systemen zijn beveiligd conform de eisen van de huidige wet- en regelgeving. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via stowa@stowa.nl.

Leeftijd

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stowa@stowa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.