Skip to main content Skip to main nav

Digitale diensten

Hier vindt u links naar digitale diensten die STOWA, vaak samen met andere partners, heeft ontwikkeld. Het betreft uiteenlopende diensten als softwaretools, rekeninstrumenten, digitale overzichten en dergelijke.

Klimaatadaptatie

Fresh Water Options Optimizer

De Fresh Water Options Optimizer (FWOO) is een instrument waarmee waterbeheerders de potentie van oplossingen voor het (tijdelijk) vasthouden van water (zoals ondergrondse wateropslag en peilgestuurde drainage) voor een gebied in kaart kunnen brengen. Met deze informatie kunnen ze bepalen hoeveel water in hun beheersgebied beschikbaar kan worden gemaakt met deze lokale zoetwateroplossingen.

Fresh Water Options Optimizer

Meteobase

Meteobase, ontwikkeld door STOWA, is een online service met actuele neerslag- en verdampingsgegevens. Deze zijn onder meer nodig voor modelkalibratie, voor het toetsen van watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast (NBW-normen), voor GGOR-vraagstukken en zoetwatervoorziening. Maar ook om in het operationele waterbeheer beter te kunnen inspelen op verschuivingen in neerslagpatronen en neerslagextremen. Meteobase is op 1 januari 2018 overgedragen aan WIWB (Weer Informatie Waterbeheer).

Meteobase

Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland, op landelijke en regionale schaal. Het NHI kent zowel landelijke als regionale toepassingen. De landelijke toepassing wordt het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) genoemd. Het LHM is vooral gericht op de waterbeweging in gemiddelde en droge omstandigheden en is gebruikt in het Deltamodel en een operationeel landelijk model voor actuele droogte. 

Waterschappen, STOWA, het Rijk, provincies en de drinkwaterbedrijven ontwikkelen het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium.

NHI

PerceelTool

De PerceelTool van STOWA en stichting RIONED is een online instrument ontwikkeld voor het beoordelen van maatregelen om (meer) regenwater te verwerken op eigen terrein en daarmee bij te dragen aan het beperken van regenwateroverlast.

PerceelTool

Toolbox Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

De Toolbox NPLG biedt een overzicht van instrumenten zoals dataportalen, modellen en onderzoeksrapporten. Deze zijn behulpzaam bij het doorlopen van de verschillende stappen voor gebiedsanalyses binnen en buiten het NPLG. Daarnaast biedt deze website informatie over het proces rondom gebiedsanalyses.

Naar de Toolbox NPLG

Waterschadeschatter

Overheden hebben de eisen ten aanzien van de waterhuishouding vertaald in een normenstelsel voor regionale wateroverlast, de zogenoemde NBW-normen. De afgelopen jaren zijn de regionale watersystemen getoetst aan deze normen. Soms knellen de normen echter, met name in situaties waarbij de kosten van maatregelen om aan de norm te voldoen gevoelsmatig niet meer in verhouding staan tot de baten. Hiervoor kan de Waterschadeschatter meer inzicht geven. Het instrument legt een relatie tussen de optredende wateroverlast en de schade die ontstaat aan gebouwen, infrastructuur en gewassen.

Naar de Waterschadeschatter

Waterwijzer Natuur

De Waterwijzer Natuur is een instrument dat kan worden gebruikt om vast te stellen in hoeverre de waterhuishouding aansluit bij bestaande vegetatiedoelen, om te beoordelen of vegetatiedoelen haalbaar zijn onder een ander klimaat, om (nieuwe) locaties te vinden die hydrologische geschikt zijn voor natuurontwikkeling, en voor het optimaliseren van de waterhuishouding ten behoeve van de natuur. Meer informatie op www.waterwijzer.nl.

Waterwijzer Natuur

Waterwijzer Landbouw

De Waterwijzer Landbouw is een instrument voor het bepalen van het effect van veranderingen in hydrologische condities op gewasopbrengsten. Deze veranderingen kunnen worden veroorzaakt door waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink)waterwinningen, maar ook door het klimaat. Meer informatie op www.waterwijzer.nl.

Waterwijzer Landbouw

Waterveiligheid

DAM. Dijksterkte Analyse Module

De Dijksterkte Analyse Module (DAM) van STOWA is een instrument voor het bepalen van de actuele sterkte van waterkeringen. De module kan worden toegepast bij beleid, beheer en calamiteitenbeheersing.

Naar de Dijksterkte Analyse Module

Digigids

DigiGids is de nationale catalogus voor schade aan waterkeringen. De gids biedt een referentiekader voor de kwaliteitstaat van de onderdelen waaruit waterkeringen kunnen zijn opgebouwd. Voor de duiding van de kwaliteit zijn vier classificaties onderscheiden: goed, redelijk, matig en slecht.

Digigids

Dijkchecktool

DijkCheck is een tool die een indicatie geeft van de kwetsbaarheid van dijken voor verschillende degradaties. De kwetsbaarheiden zijn bepaald op basis 228.096 uitgevoerde stabiliteitsberekeningen. Deze dataset vormt de basis voor DijkCheck. De tool is ontwikkeld in een samenwerking tussen STOWA, Arcadis en Nelen & Schuurmans.

Deze tool vormt een hulpmiddel voor de onderbouwing van het mogen overnemen van een eerder toetsoordeel over de stabiliteit binnenwaarts, voor wat betreft het al dan niet significant ongunstiger zijn geworden van de hydraulische randvoorwaarden en de geometrie en overige kenmerken van de kering.

Naar de Dijkckeck

PROMOTOR, probabilistisch model om regionale waterkeringen op hoogte te toetsen

De traditionele toetsing van regionale waterkeringen op hoogte geeft vaak conservatieve uitkomsten, omdat de factoren die de waterhoogte bepalen veelal worden ‘gestapeld’. Er wordt geen rekening gehouden met de kans dat al deze effecten tegelijkertijd voorkomen. PROMOTOR, een probabilistisch model om regionale waterkeringen op hoogte te toetsen, doet dit wel. Gebruikers kunnen bij een gegeven overschrijdingsfrequentie het bijbehorende hydraulische belastingniveau berekenen, of andersom, bij een gegeven kruinhoogte de overschrijdingsfrequentie berekenen.

Naar instrument en handleiding

Wiki Noodmaatregelen

De Wiki Noodmaatregelen is een website die een overzicht geeft van alle relevante kennis, hulpmiddelen en ervaringen voor de inzet van zogenoemde (sterkte-)noodmaatregelen voor waterkeringen (dijken) bij een (dreigende) overstroming.

Wiki Noodmaatregelen

Waterkwaliteit & afvalwaterzuivering

AqMaD

Het instrument identificeert fysische en chemische knelpunten in een water (stromend of stilstaand), op basis van een vergelijking tussen waargenomen en (bijv. vanuit de KRW) gewenste algen, water­- en oeverplanten, macrofauna en vissen. Dit geeft handvatten voor het nemen van gerichte maatregelen. Met het instrument kunnen ook de effecten van genomen maatregelen worden gemonitord: worden knelpunten inderdaad opgelost, en komen er geen nieuwe knelpunten voor in de plaats?

AqMaD

Beating the Blues

Beating the blues; maatwerk voor systeemherstel en blauwalgbestrijding” heeft als doel om de waterbeheerder op gang te helpen bij het maken van keuzes voor maatregelen tegen blauwalgenoverlast. Het is een kennisdatabank waarbij aandacht is voor zowel de preventieve als de controlerende aanpak. Waterbeheerders worden aangemoedigd om beide routes (zie schema hieronder) te overwegen, want succesvolle blauwalgbestrijding vergt maatwerk.

De pdf's van het controlerende deel zijn hieronder direct opvraagbaar. Voor het preventieve deel download hier de laatste stand van zaken of neem hier contact op met Bas van der Wal.

'Beating the Blues bestaat uit:

1. Een stroomschema met maatregelen, inclusief links naar maatregelen-factsheets 

2. Een online tool die suggesties voor maatregelen doet op basis van antwoorden op enkele specifieke vragen

3. Een zip bestand met alle maatregelen-factsheets

Beating the Blues

EBEOsys

In opdracht van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) heeft EcoSys het beoordelingssysteem EBEOsys ontwikkeld, een online instrument waarmee u de ecologische kwaliteit van diverse watertypen kunt beoordelen.

EBEOsys wordt tegen een licentievergoeding beschikbaar gesteld via internet, inclusief handleidingen, updates en helpdesk.

EBEOsys

Ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren

Via het uitvoeren van watersysteemanalyses krijgen waterbeheerders inzicht in het ecologisch functioneren van watersystemen. De ecologische sleutelfactoren (ESF’s) helpen waterbeheerders bij het uitvoeren van deze analyses. Het betreft de abiotische (niet-levende) randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan voor een goede ecologische waterkwaliteit. Er zijn ecologische sleutelfactoren voor stromende en voor stilstaande wateren. Meer achtergrondinformatie over de sleutelfactoren vind je op www.ecologischesleutelfactoren.nl.

Naar de ecologische sleutalfactoren voor stilstaande wateren

Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren

Via het uitvoeren van watersysteemanalyses krijgen waterbeheerders inzicht in het ecologisch functioneren van watersystemen. De ecologische sleutelfactoren (ESF’s) helpen waterbeheerders bij het uitvoeren van deze analyses. Het betreft de abiotische (niet-levende) randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan voor een goede ecologische waterkwaliteit. Er zijn ecologische sleutelfactoren voor stromende en voor stilstaande wateren. Meer achtergrondinformatie over de sleutelfactoren vind je op www.ecologischesleutelfactoren.nl.

Naar de ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren

IMAP. Inzicht in Maatregelen tegen Afspoeling van Middelen vanaf Percelen

De tool IMAP (Inzicht in Maatregelen tegen Afspoeling van Middelen vanaf Percelen) is ontwikkeld om telers te ondersteunen die belangstelling hebben voor maatregelen om de emissie via oppervlakkige afspoeling vanaf hun perceel te verminderen. De tool bevat een aantal kaarten van het perceel waarop de kwetsbare plekken met een verhoogd risico voor afstroming van water en afspoeling van middelen zijn te zien. De tool reikt ook maatregelen aan om de afspoeling van middelen vanaf het perceel te reduceren. De tool is bedoeld voor gebruikers in de open teelt van éénjarige gewassen, die bekend zijn met de situatie van hun perceel. De tool en de bijbehorende e-Learning module zijn beschikbaar op het platform FarmMaps.

In farmmaps moet een agrariër/gebruiker vanuit zijn account een bedrijf moet aanmaken. Vervolgens kun je percelen koppelen aan dat bedrijf. Van die percelen kan je dan de IMAP-kaarten bekijken. Zie ook de eLearning module op Youtube.

Meer achtergrondinformatie vindt u via deze link

Naar Farmmaps

Kansenkaart nieuw bos in beekdalen

De kansenkaart bos in beekdalen geeft aan waar en op welke wijze het waterbeheer en de realisatie van de wateropgaven kan profiteren van het aanplanten van bos – of bomen – in beekdalen. De focus ligt daarbij vooral op het verder versterken van de waterkwaliteit, het vasthouden van water en het voorkomen van wateroverlast.

Bij de kansenkaart is ook een rapport verschenen met de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuw bos in beekdallandschappen / stroomgebieden en hoe dit bijdraagt aan de verschillende deelopgaven van de waterbeheerders, zoals goede waterkwaliteit en klimaatrobuuste beekdalen.

Naar kansenkaart en rapport

PCLake & PCDitch

De complexiteit van het aquatisch ecosysteem maakt een goede inschatting van de effectiviteit van maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit lastig. De ecologische modellen PCLake (voor meren) en PCDitch (voor lijnvormige wateren) geven waterbeheerders hier handvatten voor. STOWA werkt samen met het NIOO-KNAW, Planbureau voor de Leefomgeving, de WUR en Witteveen+Bos aan de bekendheid en doorontwikkeling van deze modellen.

Meer informatie en downloads

Routekaart maatregelen waterkwaliteit

De Routekaart maatregelen waterkwaliteit is ontworpen om voor specifieke locaties en situaties in zoet water in de gebouwde omgeving een beeld te krijgen van mogelijke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit. Door het doorlopen van de stappen 1) waarneming, 2) afweging en 3) analyse genereert de routekaart een overzicht van 4) maatregelen die de situatie kunnen verbeteren. Bij verdere uitwerking van de maatregelen is het zinvol eerst een nadere analyse uit te voeren. Betrek hiervoor een specialist.

Naar de Routekaart Maatregelen Waterkwaliteit

Sanimonitor

De Sanimonitor is een database met meetresultaten van decentrale sanitaire systemen in Nederland en België zoals die in de praktijk zijn waargenomen. Via de knop ‘Rapportage projecten’ kunt de database raadplegen. U kunt dan (groepen) projecten selecteren. Zo kunt u bijvoorbeeld inzicht krijgen in de gemiddelde effluentkwaliteit van een bepaalde techniek.

Beheert u zelf een of meerdere projecten, en bent u al geregistreerd, dan kunt u via de knop 'Invoer Sanimonitor'  de gegevens van uw project invoeren en uw data toevoegen. Uw gegevens blijven privé en kunnen alleen geaggregeerd door derden worden uitgelezen.

Sanimonitor

Saniwijzer

De Saniwijzer biedt een schat aan informatie over decentrale-sanitatievoorzieningen. Het geeft een overzicht van alle mogelijke gebruiken technieken, maar bijvoorbeeld ook over wet- en regelgeving en kosten. Onder nieuwe sanitatie verstaan we het lokaal of regionaal verwerken van huishoudelijk afvalwater op een verantwoorde, kosteneffectieve en zo mogelijk duurzame wijze.

Saniwijzer

Sleutelfactor Toxiciteit

De Sleutelfactor Toxiciteit – kortweg SFTox - is een methode waarmee waterbeheerders en drinkwaterbedrijven (de gevolgen van) chemische verontreiniging van het oppervlaktewater aan kunnen tonen, en op basis hiervan effectieve maatregelen kunnen nemen om de verontreiniging aan te pakken. SFTox legt een directe relatie tussen chemische verontreiniging en de effecten ervan op de aquatische ecologie.

De Sleutelfactor Toxiciteit maakt onderdeel uit van een grotere set sleutelfactoren. Deze instrumenten geven aan of wordt voldaan aan de belangrijkste niet-levende randvoorwaarden voor een goed functionerend aquatisch ecosysteem. Meer informatie vind je op www.ecologischesleutelfactoren.nl

De website geeft achtergrondinformatie over de sleutelfactor, en je kunt er via deze site direct mee aan de slag.

Naar de Sleutelfactor Toxiciteit

Waterbalans: E-learning module & rekentool voor opstellen waterbalans

STOWA heeft samen met Waternet, Witteveen+Bos en IntoLearning een speciale e-learning module ontwikkeld voor het opstellen van een waterbalans: 'Waterstromen in beeld'. Ook is er een bijbehorende rekentool ontwikkeld (plus handleiding) waarmee waterbeheerders daadwerkelijk waterbalansen kunnen opstellen.

Naar de e-learning en de rekentool

Energietransitie

Aquathermieviewer

De landelijke Aquathermieviewer biedt een overzicht van alle aquathermiebronnen in  Nederland, zowel voor warmte uit oppervlaktewater (TEA) als warmte uit afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Deze landelijke viewer biedt daarmee een eerste indruk van de verschillende beschikbare bronnen en hun omvang.

Aquathermieviewer

Circulaire economie

Circulair baggerbeheer, toetsinstrument

STOWA heeft een toetsinstrument laten ontwikkelen waarmee waterbeheerders kunnen beoordelen op welke manier de baggerspecie het meest circulair kan worden toegepast.

Naar instrument en handreiking

Diversen

Afvalwaterprognose viewer

De Afvalwaterprognose viewer is ontwikkeld in opdracht van de CoP Afvalwaterprognoses (STOWA & HWH). In de viewer wordt centraal landelijke data ontsloten waarmee het huidige en toekomstige afvalwateraanbod kan worden berekend. Ook het functioneren van de afvalwaterketen (van gemeente en waterschap) wordt in de viewer inzichtelijk gemaakt. Lees hier meer over de viewer.

Naar de afvalwaterprognose viewer

Hydrotheek

De Hydrotheek van STOWA is een online database met meer dan 50 duizend bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding en afvalwaterzuivering. 

Hydrotheek