Skip to main content Skip to main nav

Digitale diensten

Hier vindt u links naar digitale diensten die STOWA, vaak samen met andere partners, heeft ontwikkeld. Het betreft uiteenlopende diensten als softwaretools, rekeninstrumenten, digitale overzichten en dergelijke.

AqMaD

Het instrument identificeert fysische en chemische knelpunten in een water (stromend of stilstaand), op basis van een vergelijking tussen waargenomen en (bijv. vanuit de KRW) gewenste algen, water­- en oeverplanten, macrofauna en vissen. Dit geeft handvatten voor het nemen van gerichte maatregelen. Met het instrument kunnen ook de effecten van genomen maatregelen worden gemonitord: worden knelpunten inderdaad opgelost, en komen er geen nieuwe knelpunten voor in de plaats?

AqMaD

Beating the Blues

Beating the blues; maatwerk voor systeemherstel en blauwalgbestrijding” heeft als doel om de waterbeheerder op gang te helpen bij het maken van keuzes voor maatregelen tegen blauwalgenoverlast. Het is een kennisdatabank waarbij aandacht is voor zowel de preventieve als de controlerende aanpak. Waterbeheerders worden aangemoedigd om beide routes (zie schema hieronder) te overwegen, want succesvolle blauwalgbestrijding vergt maatwerk.

De pdf's van het controlerende deel zijn hieronder direct opvraagbaar. Voor het preventieve deel download hier de laatste stand van zaken of neem hier contact op met Bas van der Wal.

'Beating the Blues bestaat uit:

1. Een stroomschema met maatregelen, inclusief links naar maatregelen-factsheets 

2. Een online tool die suggesties voor maatregelen doet op basis van antwoorden op enkele specifieke vragen

3. Een zip bestand met alle maatregelen-factsheets

Beating the Blues

Digitale landkaart meerlaagsveiligheid

De digitale landkaart Meerlaagsveiligheid geeft een overzicht van lopende en afgesloten projecten rondom meerlaagsveiligheid (MLV). U vindt er presentaties, rapporten, films en kennisdocumenten over het onderwerp.

Digitale landkaart meerlaagsveiligheid

EBEOsys

In opdracht van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) heeft EcoSys het beoordelingssysteem EBEOsys ontwikkeld, een online instrument waarmee u de ecologische kwaliteit van diverse watertypen kunt beoordelen.

EBEOsys wordt tegen een licentievergoeding beschikbaar gesteld via internet, inclusief handleidingen, updates en helpdesk.

EBEOsys

E-learning module 'Waterstromen in beeld'

De e-learning module 'Waterstromen in beeld' geeft gebruikers uitleg over het opstellen van een waterbalans (in een daarvoor ontwikkeld Excel spreadsheet), en behandelt kort de belangrijkste bijbehorende begrippen. Ook doorlopen gebruikers een voorbeeld, waarin het belang van het opstellen van een waterbalans naar voren komt.

>Meer info

E-learningmodule 'Waterstromen in beeld'

Fresh Water Options Optimizer

De Fresh Water Options Optimizer (FWOO) is een instrument waarmee waterbeheerders de potentie van oplossingen voor het (tijdelijk) vasthouden van water (zoals ondergrondse wateropslag en peilgestuurde drainage) voor een gebied in kaart kunnen brengen. Met deze informatie kunnen ze bepalen hoeveel water in hun beheersgebied beschikbaar kan worden gemaakt met deze lokale zoetwateroplossingen.

Fresh Water Options Optimizer

Hydrotheek

De Hydrotheek van STOWA is een online database met meer dan 50 duizend bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding en afvalwaterzuivering. 

Hydrotheek

Meteobase

Meteobase, ontwikkeld door STOWA, is een online service met actuele neerslag- en verdampingsgegevens. Deze zijn onder meer nodig voor modelkalibratie, voor het toetsen van watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast (NBW-normen), voor GGOR-vraagstukken en zoetwatervoorziening. Maar ook om in het operationele waterbeheer beter te kunnen inspelen op verschuivingen in neerslagpatronen en neerslagextremen. Meteobase is op 1 januari 2018 overgedragen aan WIWB (Weer Informatie Waterbeheer).

Meteobase

PerceelTool

De PerceelTool van STOWA en stichting RIONED is een online instrument ontwikkeld voor het beoordelen van maatregelen om (meer) regenwater te verwerken op eigen terrein en daarmee bij te dragen aan het beperken van regenwateroverlast.

PerceelTool

Sanimonitor

De Sanimonitor is een database met meetresultaten van decentrale sanitaire systemen in Nederland en België zoals die in de praktijk zijn waargenomen. Via de knop ‘Rapportage projecten’ kunt de database raadplegen. U kunt dan (groepen) projecten selecteren. Zo kunt u bijvoorbeeld inzicht krijgen in de gemiddelde effluentkwaliteit van een bepaalde techniek.

Beheert u zelf een of meerdere projecten, en bent u al geregistreerd, dan kunt u via de knop 'Invoer Sanimonitor'  de gegevens van uw project invoeren en uw data toevoegen. Uw gegevens blijven privé en kunnen alleen geaggregeerd door derden worden uitgelezen.

Sanimonitor

Saniwijzer

De Saniwijzer biedt een schat aan informatie over decentrale-sanitatievoorzieningen. Het geeft een overzicht van alle mogelijke gebruiken technieken, maar bijvoorbeeld ook over wet- en regelgeving en kosten. Onder nieuwe sanitatie verstaan we het lokaal of regionaal verwerken van huishoudelijk afvalwater op een verantwoorde, kosteneffectieve en zo mogelijk duurzame wijze.

Saniwijzer

Waterschadeschatter

Overheden hebben de eisen ten aanzien van de waterhuishouding vertaald in een normenstelsel voor regionale wateroverlast, de zogenoemde NBW-normen. De afgelopen jaren zijn de regionale watersystemen getoetst aan deze normen. Soms knellen de normen echter, met name in situaties waarbij de kosten van maatregelen om aan de norm te voldoen gevoelsmatig niet meer in verhouding staan tot de baten. Hiervoor kan de Waterschadeschatter meer inzicht geven. Het instrument legt een relatie tussen de optredende wateroverlast en de schade die ontstaat aan gebouwen, infrastructuur en gewassen.

Naar de Waterschadeschatter

Waterwijzer Landbouw

De Waterwijzer Landbouw is een instrument voor het bepalen van het effect van veranderingen in hydrologische condities op gewasopbrengsten. Deze veranderingen kunnen worden veroorzaakt door waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink)waterwinningen, maar ook door het klimaat. Meer informatie op www.waterwijzer.nl.

Waterwijzer Landbouw

Waterwijzer Natuur

De Waterwijzer Natuur is een instrument dat kan worden gebruikt om vast te stellen in hoeverre de waterhuishouding aansluit bij bestaande vegetatiedoelen, om te beoordelen of vegetatiedoelen haalbaar zijn onder een ander klimaat, om (nieuwe) locaties te vinden die hydrologische geschikt zijn voor natuurontwikkeling, en voor het optimaliseren van de waterhuishouding ten behoeve van de natuur. Meer informatie op www.waterwijzer.nl.

Waterwijzer Natuur

Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland, op landelijke en regionale schaal. Het NHI kent zowel landelijke als regionale toepassingen. De landelijke toepassing wordt het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) genoemd. Het LHM is vooral gericht op de waterbeweging in gemiddelde en droge omstandigheden en is gebruikt in het Deltamodel en een operationeel landelijk model voor actuele droogte. 

Waterschappen, STOWA, het Rijk, provincies en de drinkwaterbedrijven ontwikkelen het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium.

NHI

Wki Noodmaatregelen

De Wiki Noodmaatregelen is een website die een overzicht geeft van alle relevante kennis, hulpmiddelen en ervaringen voor de inzet van zogenoemde (sterkte-)noodmaatregelen voor waterkeringen (dijken) bij een (dreigende) overstroming.

Wki Noodmaatregelen

Digispectie

Digispectie is een softwaretool voor het digitaal opnemen en uniform vastleggen van schades aan waterkeringen bij visuele inspecties.

Digispectie

Digigids

DigiGid s is de nationale catalogus voor schade aan waterkeringen. De gids biedt een referentiekader voor de kwaliteitstaat van de onderdelen waaruit waterkeringen kunnen zijn opgebouwd. Voor de duiding van de kwaliteit zijn vier classificaties onderscheiden: goed, redelijk, matig en slecht.

Digigids