Skip to main content Skip to main nav

Circulair baggerbeheer, een toetsingsinstrument voor regionale bagger, inclusief tool. Plus addendum Weilanddepot

Waterbeheerders willen zo circulair mogelijk gaan werken, ook in het baggerbeheer. Tot dusver ontbrak het aan een instrument om circulair baggeren in de praktijk handen en voeten te geven. STOWA heeft daarom een toetsinstrument laten ontwikkelen waarmee waterbeheerders kunnen beoordelen op welke manier de baggerspecie het meest circulair kan worden toegepast. Dit rapport bevat een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling van het instrument en de daarbij gemaakte keuzes.

De waterschappen willen in 2050 100 procent circulair werken, maar hóe dat vorm moet krijgen is vaak nog niet duidelijk. Baggerspecie is één van de grootste (afval)stromen bij de waterschappen. Veel bagger wordt nu al opnieuw toegepast, maar het is niet bekend wat het meest circulair is: toepassen op de kant, het verwerken van de bagger tot een bouwproduct of het toepassen in een weilanddepot. Ook zal niet alle verontreinigde baggerspecie nuttig toepasbaar zijn. Er is veel behoefte aan een instrument om de circulariteit van een baggerproject te kunnen toetsen.

STOWA heeft een toetsingsinstrument (tool) laten ontwikkelen waarmee waterbeheerders inzicht kunnen krijgen in de wijze waarop de baggerspecie het best circulair kan worden toegepast. Op basis van een aantal circulariteitscriteria kan een circulariteitslabel (Label A.B of C) worden toegekend aan de verwerkingswijze van de bagger. Een van de criteria is de uitstoot van broeikasgasemissies. Met het instrument kan op projectniveau inzicht worden verkregen in opties voor het circulair verwerken van de baggerspecie.

Het instrument is op dit moment geschikt voor kleinere, vaak regionale, baggerwerken en de meest gebruikte toepassingen. In een vervolg kan het instrument aangevuld worden met nieuwe baggerketens waaronder grotere baggerwerken, zoals de Kleirijperij bij Eems-Dollard, projecten van het HWBP of andere GWW-projecten. Het opgeleverde instrument kan daarmee uitgroeien tot een standaard tool voor circulair baggerbeheer.

Dit project kwam mede tot stand met een financiële bijdrage van diverse waterschappen en het Uitvoeringsprogramma (UP) Bodem en Ondergrond.

Bij dit rapport is een addendum toegevoegd (2021-40A). Dit addendum beschrijft de toepassingsvorm 'Weilanddepot' aan het instrument dat is ontwikkeld voor het beoordelen van de mate van circulair omgaan met regionale baggerprojecten van de Waterschappen.