Skip to main content Skip to main nav

Over STOWA

STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied.

STOWA werkt in hoge mate vraaggestuurd. We inventariseren nauwgezet welke kennisvragen waterschappen hebben en zetten die vragen uit bij de juiste kennisleveranciers. Het initiatief daarvoor ligt veelal bij de kennisvragende waterbeheerders, maar soms ook bij kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dit tweerichtingsverkeer stimuleert vernieuwing en innovatie. Vraaggestuurd werken betekent ook dat we zelf voortdurend op zoek zijn naar de ‘kennisvragen van morgen’ – de vragen die we graag op de agenda zetten nog voordat iemand ze gesteld heeft – om optimaal voorbereid te zijn op de toekomst.

Video: Wat betekent het werk van STOWA voor de waterwereld?

STOWA ontzorgt de waterbeheerders. Wij nemen de aanbesteding en begeleiding van de gezamenlijke kennisprojecten op ons. Wij zorgen ervoor dat waterbeheerders verbonden blijven met deze projecten en er ook 'eigenaar' van zijn. Dit om te waarborgen dat de juiste kennisvragen worden beantwoord. De projecten worden begeleid door commissies waar regionale waterbeheerders zelf deel van uitmaken. De grote onderzoekslijnen worden per werkveld uitgezet en verantwoord door speciale programmacommissies. Ook hierin hebben de regionale waterbeheerders zitting.

STOWA verbindt niet alleen kennisvragers en kennisleveranciers, maar ook de regionale waterbeheerders onderling. Door de samenwerking van de waterbeheerders binnen STOWA zijn zij samen verantwoordelijk voor de programmering, zetten zij gezamenlijk de koers uit, worden meerdere waterschappen bij één en het zelfde onderzoek betrokken en komen de resultaten sneller ten goede van alle waterschappen.

Deelnemers STOWA

Deelnemers aan STOWA zijn alle beheerders van grondwater en oppervlaktewater in landelijk en stedelijk gebied, beheerders van installaties voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater en beheerders van waterkeringen. Dat zijn alle waterschappen en provincies. Gezamenlijk financieren zij het werk van de stichting. Kijk op de website van de Unie van Waterschappen voor een overzicht van de waterschappen in Nederland.

Historie STOWA

Na de invoering van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) in 1970 werden veel zuiveringsinstallaties voor stedelijk afvalwater gebouwd. Dit met als doel een structurele verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. Al snel ontstond bij de verantwoordelijke waterkwaliteitsbeheerders behoefte aan bundeling van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van huishoudelijke-afvalwaterzuivering. Daartoe werd op 13 september 1971 de Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater opgericht, kortweg STORA.

In 1979 werd vastgelegd dat STORA ook onderzoek ging verrichten op het gebied van oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer. In 1992 werd het werkterrein van de stichting verder uitgebreid met kennisontwikkeling op het gebied van waterkwantiteitsbeheer en grondwaterbeheer. De waterkwantiteitsbeheerders en de provincies traden toe tot de stichting, die werd omgedoopt in de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, STOWA.

In 1996 volgde en nieuwe uitbreiding, met kennisontwikkeling op waterkeringsgebied. In 1999 ten slotte kwam daar ook kennisontwikkeling op het gebied van stedelijk waterbeheer bij (waterketen).

" Het samen met regionale waterbeheerders definiëren van kennisbehoeften op het gebied van waterbeheer en het voor én met deze beheerders (laten) ontwikkelen, bijeenbrengen, beschikbaar maken, delen, verankeren en implementeren van de benodigde kennis. "

Onze missie