Nieuws

21 september 2018

Facts & values groenblauwe daken

Op 19 september jl. presenteerde de Green Deal Groene Daken i.s.m. STOWA de ‘Facts & Values groenblauwe daken’. Daaruit blijkt dat slim ingerichte groenblauwe daken veel voordelen hebben.

Lees meer

21 september 2018

Waterstaatkundig erfgoed kan nut bewijzen

Wat is het belang van het historisch (waterstaatkundig) erfgoed en hoe kunnen waterschappen hieraan bijdragen? Op 7 september jl. vond er in Appeltern een symposium plaats over deze vraag. Bijzondere ...

Lees meer

17 september 2018

Kansenkaarten TEO

Nederland moet van het gas en aan alternatieve energiebronnen. Zon en wind komen daarvoor in aanmerking. Maar ook thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan een bijdrage leveren aan het vergroe...

Lees meer

14 september 2018

Ken uw beek!

In ons land hebben we in het verleden alle beken naar onze hand gezet. Bijvoorbeeld door ze recht te trekken, te gebruiken voor het bevloeien van aangrenzende hooilanden, of als energiebron (watermole...

Lees meer

11 september 2018

Kom naar onze Biomassadag

Op 10 oktober bent u van harte welkom op een bijzondere dag over het terugwinnen, verwerken en vermarkten van bermmaaisel, waterplanten en andere soorten biomassa die vrijkomen bij waterschapswerkzaam...

Lees meer

10 september 2018

Watersnoodmedailles

Onlangs verscheen bij STOWA een bijzonder boekje over Koninklijke onderscheidingen voor ‘ijver, moed en zelfopoffering’ tijdens watersnoden. Het boekje werd gepresenteerd tijdens een de dag over water...

Lees meer

29 augustus 2018

Zandzak lijkt verleden tijd

RWS, de waterschappen, Defensie en de TU Delft beproefden in de Delftse proeftuin Flood Proof Holland nieuwe technieken én de traditionele zandzakken om een dreigende overstroming te voorkomen. Het ev...

Lees meer

29 augustus 2018

Opmerkelijk herstel uitgedroogde dijken

De droogte deze zomer blijft een hot item, ondanks de regen van de afgelopen weken. In Tiel bespraken dijkbeheerders van waterschappen en Rijkswaterstaat, en een WENR-onderzoeker de uitgedroogde grasb...

Lees meer

24 augustus 2018

MLV onder de aandacht

STOWA en HKV Lijn in Water werken samen met andere betrokken partijen aan de herijking van het begrip meerlaagsveiligheid. "We zoeken naar mogelijkheden om het MLV-gedachtegoed opnieuw onder de aandac...

Lees meer

21 augustus 2018

Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering rwzi's

Onlangs verscheen het Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater op rwzi's. Het handboek geeft een compleet overzicht van de meest actuele kennis en inzichten op het gebied van...

Lees meer

21 augustus 2018

Proeftuin Persleidingen

Onlangs verscheen een rapport over het project Proeftuin Persleidingen. In de proeftuin verzamelen STOWA en stichting RIONED ervaringen met onderzoek naar de conditie van persleidingen.

Lees meer

16 augustus 2018

Zorgen voor eigen sanitatie

Op 21 juni bespraken ruim 100 deelnemers in Almere de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe sanitatie in Flevoland. Tevens liet een aantal ondernemingen zien welke sanitatie-oplossingen zij kunnen b...

Lees meer

27 juli 2018

STOWA droogtebulletin

Het is droog in Nederland, uitzonderlijk droog. De Nederlandse waterbeheerders doen er alles aan om problemen door het aanhoudende neerslagtekort te voorkomen. STOWA heeft samen met SAT-WATER een spec...

Lees meer

23 juli 2018

Beating the blues!

De zomer is in alle hevigheid losgebarsten. Mensen zoeken massaal verkoeling op en in het water. Maar ook blauwalgen gedijen uitstekend bij het zomerse weer. Waterbeheerders worden vaak geacht maatreg...

Lees meer

20 juli 2018

Waterwijzer berekent droogteschade

Is de 'Waterwijzer Landbouw' in staat adequate schadeberekeningen te maken voor het huidige droge jaar 2018. Die vraag kwam de afgelopen weken naar voren. WENR-onderzoeker Martin Mulder deed daarop ee...

Lees meer

19 juli 2018

Droogteadviezen grasbekleding

De droge zomer biedt waterkeringbeheerders stof tot nadenken. De grasbekleding van dijken en kaden droogt uit, maar er zijn ook nog groene taluds te vinden. Wat gebeurt er met de vegetatie en waar moe...

Lees meer

16 juli 2018

Zonnesystemen op water: welke vergunningen?

Welke vergunningen heb je nodig voor het plaatsen van zonnepanelen op water? Het Nationaal Consortium Zon op Water, waar STOWA deel van uitmaakt, heeft het in kaart laten brengen.

Lees meer

09 juli 2018

B&O Meteobase overgedragen

STOWA heeft de afgelopen jaren Meteobase laten ontwikkelen, een online database met actuele neerslag- en verdampingsgegevens. Het beheer en onderhoud is sinds kort overgedragen aan Het Waterschapshuis...

Lees meer

06 juli 2018

Handreiking voor waterevenementen

Er worden steeds vaker evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te voldoen aan de kwaliteitseisen voor zwemwater en bijbehorende cont...

Lees meer

04 juli 2018

Onderzoek rubbergranulaat

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan tot plaatselijke vervuiling van de bermgrond en waterbodem leiden. Dat blijkt uit onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en STOWA...

Lees meer

03 juli 2018

'Heet Nieuws' haalt Kamer

Nederland wordt warmer. Welke gevolgen heeft dat? En wat kunnen we doen om de kwetsbaarheid van mens, stad en natuur te verminderen? Deze vragen stonden centraal tijdens het Congres Hittestress op 25 ...

Lees meer

28 juni 2018

We gaan 'slim malen'

Na de rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn gemalen de grootste energiegebruikers van de waterschappen. Toepassing van ‘Slim Malen’ kan daar naar schatting 20 procent vanaf halen en tegelijkertijd fle...

Lees meer

28 juni 2018

ESF instrumenten

STOWA heeft een overzicht laten maken van alle instrumenten voor het uitvoeren van watersysteemanalyses aan de hand van ecologische sleutelfactoren. De instrumenten zijn overzichtelijk gerangschikt en...

Lees meer

25 juni 2018

Hydrotwin wint Big Data Challenge

Hoe kun je big data inzetten voor waterveiligheid? Die vraag stond centraal tijdens Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer van waterschap Rivierenland, STOWA en de Unie van Waterschappen. Ynfo...

Lees meer

25 juni 2018

Enquête Deltafacts

De Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers over onderwerpen op het snijvlak van klimaat en waterbeheer. Onlangs zijn de resultaten bekend geworden van een enquête over deze service. STOWA over...

Lees meer

06 juni 2018

Gasvrij wonen met TEO

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan een duurzaam alternatief voor aardgas zijn. Volgens de waterbeheerders kan deze duurzame energiebron zelfs voorzien in 12% van de warmtevraag en tot 5...

Lees meer

04 juni 2018

Nieuwe Wateropleidingen

Wateropleidingen heeft een nieuwe cursusbrochure uitgebracht voor het cursusjaar 2018/2019. Zoals gebruikelijk een overzicht van meer dan 100 verschillende cursustitels voor de watersector, allemaal a...

Lees meer

04 juni 2018

Noodmaatregelen beproefd

Op 31 mei 2018 beproefden Rijkswaterstaat, de waterschappen, Defensie en de TU Delft in de Delftse proeftuin Flood Proof Holland nieuwe en traditionele methoden om te gebruiken bij een dreigende overs...

Lees meer

18 mei 2018

Seoulvirus in Nederland

Welk risico lopen muskusrattenbestrijders om besmet te worden met het seoulvirus, dat wordt overgedragen door bruine ratten? Het antwoord komt van een onlangs gepubliceerde studie die werd gefinancier...

Lees meer

26 april 2018

Handreiking KRW-doelen

Op 4 april jl. heeft de Stuurgroep Water, het bestuurlijk overleg tussen bestuurders van de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven, de ‘Handreiking KRW-doelen’ vastgesteld. De han...

Lees meer

17 april 2018

STI 69 verschenen

Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van de STOWA ter Info. Daarin staan we onder meer stil bij de Kennisdag Inspectie Waterkeringen, al 15 jaar één van de meest succesvolle kennisbijeenkomsten van ST...

Lees meer

17 april 2018

Rwzi wordt EFGF

Eind maart 2018 werd het Life+project ‘Omzetpunt Amersfoort’ afgerond. In het project werkten Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA, met steun van de EU, aan een metamorfose van rwzi Amersfoort tot ene...

Lees meer

17 april 2018

Extreme buien nog extremer geworden

In opdracht van de STOWA hebben het KNMI en HKV Lijn in water neerslagstatistieken voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur, geactualiseerd. De nieuwe statistieken vallen tot enkele tientallen...

Lees meer

17 april 2018

Prepareer je tuin op hoosbuien en hittestress

Tuinbezitters kunnen meer doen om wateroverlast na hoosbuien of gevolgen van langdurige droogte en hitte te beperken. Met slimme en simpele aanpassingen aan de tuin, heeft extremer weer minder impact....

Lees meer

17 april 2018

Goed jaar voor INNW

Het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) heeft haar eerste jaar achter de rug. In 2017 werden 21 cursussen (soms meerdere keren) gegeven, met in totaal 302 deelnem...

Lees meer

19 februari 2018

Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer

Kun je via het slim gebruiken en koppelen van uiteenlopende meteorologische en watersysteemdata zorgen dat we (vaker) droge voeten houden? Dat is de vraag waarmee Waterschap Rivierenland, STOWA en de ...

Lees meer

16 januari 2018

Onderzoek naar mogelijke milieueffecten rubbergranulaat

Het RIVM en STOWA doen onderzoek naar mogelijke milieu-effecten van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Het RIVM doet dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA namens ...

Lees meer

08 januari 2018

Bouw eerste 'NEO-alginaatfabriek' gestart

Waterschap Rijn en IJssel is in Zutphen gestart met de bouw van een fabriek voor het terugwinnen van een biopolymeer met alginaatachtige eigenschappen (werktitel: NEO-alginaat) uit het zuiveringsslib ...

Lees meer