Nieuws

11 maart 2019

Verbeterde methode inschatting risico’s blauwalg in zwemwateren

STOWA laat op verzoek van waterbeheerders en provincies een verbeterde methode ontwikkelen voor het inschatten van de gezondheidsrisico’s van de aanwezigheid van blauwalgen in zwemwater. Deze methode ...

Lees meer

22 februari 2019

Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op water

Waar en onder welke voorwaarden is het toegestaan om zonnepanelen op water te plaatsen en wat zijn de mogelijke effecten op het watersysteem? De ‘Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonnepa...

Lees meer

13 februari 2019

Deltafact over belang bodemorganische stof voor het waterbeheer

STOWA heeft een Deltafact laten opstellen over de rol die bodemorganische stof vervult bij het vasthouden van water in de bodem (sponswerking). Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte en k...

Lees meer

11 februari 2019

Waterlabel: Inzicht in waterberging op eigen terrein

STOWA en Stichting RIONED introduceren een scoringsmethodiek waarmee waterbeheerders hun beleid rond hemelwatermaatregelen op particulier terrein kunnen onderbouwen en bewoners en bedrijven kunnen sti...

Lees meer

11 februari 2019

Nieuwe curssussen nieuwe normering waterveiligheid

Eind 2018 zijn vijf nieuwe cursussen aangekondigd binnen het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid INNW. Deze cursussen worden de komende maanden gegeven. Het betreft curs...

Lees meer

11 februari 2019

Internationaal samenwerken aan een klimaatrobuuste stad

In 2011 viel er in Kopenhagen een bui van meer dan 150 mm in 2 uur tijd. Met grote gevolgen: de schade door wateroverlast bedroeg meer dan 1 miljard euro. Tijdens een speciale bijeenkomst op 23 en 24 ...

Lees meer

10 februari 2019

PCLake nu ook toepasbaar in diepere meren en plassen

Het ecologisch systeemmodel PCLake beschrijft de relaties tussen de factoren die met elkaar de ecologische kwaliteit van meren bepalen. Denk aan inrichting, hydrologie en nutriëntenbelastingen. Dit vo...

Lees meer

05 februari 2019

Zonnepanelen op dijken? Ja, mits….

Het plaatsen van zonnepanelen op dijken kan een aardige bijdrage leveren aan de nationale energievraag. Wanneer de meest geschikte dijktypen* worden ingericht met PV-systemen, zouden ze tot 700 duizen...

Lees meer

30 januari 2019

Onderzoek naar mogelijke afname watergebonden insecten

STOWA is een onderzoek gestart naar mogelijke afname van insecten die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van oppervlaktewater. Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar mogelijke trends en mogelijk...

Lees meer

30 januari 2019

5 april: start Kennisimpuls Waterkwaliteit

Op 5 april a.s. gaat de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIW) officieel van start. In de Kennisimpuls werken het Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten en belanghebbende pa...

Lees meer

28 januari 2019

Handboek Hydrobiologie

STOWA heeft de tekst van het Handboek Hydrobiologie op enkele punten verduidelijkt om die zo goed mogelijk te laten aansluiten op actuele KRW-maatlatdocumenten. Inhoudelijk is er niets veranderd.

Lees meer

16 januari 2019

Water in balans

STOWA heeft voor het opstellen van een waterbalans een rekentool laten ontwikkelen. Het gebruik van deze tool wordt ondersteund met een e-learning module. Er is nu ook een handleiding om gebruikers te...

Lees meer