Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

21 april 2022

Geert-Jan ten Brink nieuwe voorzitter STOWA

Geert-Jan ten Brink, dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa’s, is de nieuwe voorzitter van STOWA. Hij volgt dijkgraaf van Hollands Noorderkwartier Luc Kohsiek op, die sinds 2013 de voorzittershamer hant...

Lees meer

15 april 2022

Waterwijzer Natuur wijst de weg naar behoud, herstel en ontwikkeling landnatuur

Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat (grondwaterafhankelijke) landnatuur er het best bij gedijt? En welke invloed hebben hydrologische aanpassingen en veranderingen op het behoud, herstel...

Lees meer

15 april 2022

Spodofos: witte fosfor terugwinnen uit slibas

De waterschappen hebben grote ambities op het gebied van circulariteit. Vooral het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater en zuiveringsslib biedt volop kansen. STOWA heeft in dat verband onderzoe...

Lees meer

14 april 2022

Nationaal Groeifonds reserveert geld voor veiligstellen waterbeschikbaarheid

Consortium de Blauwe Motor (waar STOWA onderdeel van uitmaakt) wil via het Groeiplan Watertechnologie 10 jaar lang fors investeren in de Nederlandse waterbeschikbaarheid. Hiervoor is cofinanciering ui...

Lees meer

12 april 2022

Nieuwe wateropleidingen

De stichting Wateropleidingen biedt al bijna dertig jaar een breed pallet praktijkgerichte wateropleidingen aan. Het aanbod wordt samengesteld in samenspraak met de watersector en is opgedeeld in vakg...

Lees meer

12 april 2022

Van maaisel naar insecten naar veevoer

Hoe geef je circulariteit handen en voeten in het waterbeheer? In het project Comysect wordt van laagwaardige organische reststromen, zoals berm- en slootmaaisel, substraat gemaakt voor het kweken van...

Lees meer

05 april 2022

Samenwerking om KRW-doelen te halen moet op de schop

STOWA wil lessen trekken uit de ervaring die waterbeherend Nederland tot dusver met de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water heeft opgedaan. De stichting is daarom een meerjarig onderzoek gestart om ...

Lees meer

30 maart 2022

STOWA ter Info 82

Hoe gaan we om met de huidge wateroverlastnormen, mede in het licht van klimaatverandering? In de nieuwste STOWA ter Info staat een verhelderend achtegrondverhaal over dit onderzoek. STOWA liet de hui...

Lees meer

24 maart 2022

Onderzoek naar biogene zwavelzuuraantasting

Betonnen en asbestcementleidingen en -putten krijgen soms te maken met zogenoemde biogene zwavelzuuraantasting (BZA), waardoor ze veel eerder dan normaal moeten worden vervangen. Dit leidt tot extra k...

Lees meer

18 maart 2022

Toekomstperspectief zandgronden

Hoe kunnen we natuurlijkere, gezondere zandgronden creëren? Zodanig dat natuurlijke processen de ruimte krijgen en benut worden. In dit project ontwikkelt een multidiciplinair team van onderzoekers op...

Lees meer

16 maart 2022

Wegwijs in het woud van Water-effectbepalings- instrumenten

Er zijn de afgelopen jaren meerdere modelinstrumenten beschikbaar gekomen waarmee gemeenten en waterschappen de gevolgen van wateroverlast of overstromingen in beeld kunnen brengen. Maar welk instrume...

Lees meer

15 maart 2022

Nieuw bos in beekdalen?

STOWA en enkele andere partijen hebben onlangs een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuw bos in beekdallandschappen / stroomgebieden en hoe dit bijdraagt aan de versc...

Lees meer